Podstawę prawną oceny okresowej nauczyciela akademickiego stanowi:

Ankieta nauczyciela akademickiego obejmuje oceny w ramach:

  1. działalności dydaktycznej;
  2. działalności naukowej;
  3. działalności organizacyjnej i podnoszenia kompetencji zawodowych;
  4. przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawa o własności przemysłowej.

Na podstawie ankiet wypełniana jest Karta oceny nauczyciela akademickiego.

Wynik oceny okresowej nauczyciela akademickiego ustalany jest na podstawie ocen cząstkowych z w/w obszarów działalności.

Ocena okresowa nauczyciela akademickiego może być pozytywna albo negatywna.

Arkusz z wynikiem oceny NA włącza się do akt osobowych.

Ankiety i Karty oceny nauczycieli akademickich są przechowywane przez okres 5 lat we właściwej jednostce organizacyjnej.