Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Komunikat Dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

DOTYCZY: form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, a także prognozy co do jej rozwoju w kolejnych miesiącach oraz obowiązujące rekomendacje wydane przez MNiSW i kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej, informujemy pracowników i studentów Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym.

Organizacja dydaktyki w systemie mieszanym polega na umożliwieniu realizacji możliwie największej części zaplanowanych zajęć: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, projektów i seminariów a także wybranych ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane zdalnie, a w szczególności niektóre laboratoryjne i ćwiczeniowe, odbywać się będą w formie stacjonarnej w salach wykładowych i laboratoryjnych wydziału.

W nadchodzącym semestrze studia na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa rozpoczyna 1221 studentów, w tym na I-szym roku studiów: 412 (148 pchor., 192 studentów cywilnych - stacjonarnych, 72 niestacjonarnych).

Wychodząc naprzeciw potrzebie praktycznego zapoznania się studentów I roku studiów z kampusem uczelni i najważniejszymi obiektami wspomagającymi kształcenie (np. biblioteka, obiekty sportowe), zasobami wydziału (dziekanat, pracownie, laboratoria, sale wykładowe) w dniu 30.09 odbędą się spotkania adaptacyjne dla poszczególnych kierunków studiów w formie stacjonarnej.

Ze względu na specyfikę studiów na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa ustala się następujące formy kształcenia w miesiącach październik i listopad:

  1. studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizować będą zajęcia w formie zdalnej;
  2. studenci cywilni II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizować będą zajęcia w formie zdalnej natomiast podchorążowie - kandydaci na żołnierzy zawodowych zasadniczo w formie stacjonarnej (z możliwością prowadzenia wybranych przedmiotów w formie zdalnej);
  3. zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (cywilnych i wojskowych) będą realizowane w formie stacjonarnej, tak aby umożliwić studentom bezpośredni kontakt z promotorami (wykładowcami) oraz dostęp do laboratoriów/pracowni przy realizacji prac dyplomowych;
  4. studenci cywilni i wojskowi II semestru studiów magisterskich realizować będą zajęcia w formie stacjonarnej.

Czytaj więcej...

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

Interesujesz się inżynierią kosmiczną i satelitarną lub systemami autonomicznymi oraz obroniłeś pracę związaną z tą tematyką? Weź udział w konkursie Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę z zakresu technologii, technik oraz inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch obszarach:

Czytaj więcej... 

Uwaga - zmiana nazwy Wydziału !

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

przekształci się w

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

XXVI Seminarium kół naukowych studentów WML

Dnia 26.06.2020 r. odbyło się XXVI Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). W tym roku, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Studenci prezentowali swoje wyniki w świecie wirtualnym, w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zaprezentowanych zostało 12 prac, których autorami było 14 studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie: dr inż. Małgorzata Pac, dr inż. Jarosław Panasiuk, dr inż. Marcin Sarzyński oraz mjr dr inż. Konrad Wojtowicz. Nauczyciele akademiccy naszego Wydziału, uczestniczący w wydarzeniu, również mieli możliwość oceny wystąpień Autorów poprzez ankietę, której wyniki były wzięte pod uwagę podczas obrad komisji konkursowej.

Tegoroczne seminarium KNS WML w zgodnej ocenie prelegentów, komisji konkursowej oraz uczestniczących w seminarium studentów, pracowników Wydziału oraz gości zewnętrznych, było niemałym wyzwaniem, ale efekty zadowoliły każdego. Wystąpienia studentów tradycyjnie podzielono na dwie kategorie: I. kategoria obejmowała uczestników z I-III roku studiów I°, natomiast w kategorii II. znaleźli się studenci pozostałych lat studiów. Po wystąpieniach wszystkich prelegentów oraz burzliwych naradach, komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:


KATEGORIA I:


I miejsce

Tomaszowi Wideryńskiemu, Kamilowi Zarzyckiemu, Konradowi Zdanowskiemu
z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Projekt robota samobalansującego”
(opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński);

II miejsce

Andrzejowi Zalewskiemu
z KNS Techniki Uzbrojenia za pracę pt. „Analiza balistyczna wybranych konstrukcji
broni palnej użytkowanej w wojsku w połowie XIX wieku”;

III miejsce

Łukaszowi Stosio
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Przygotowanie środowiska pracy
dla systemu jednoczesnego wyznaczania pozycji i mapowania otoczenia (SLAM)”
(opiekun naukowy: mjr dr inż. Konrad Wojtowicz);


KATEGORIA II:


I miejsce

inż. Dawidowi Adamskiemu
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Modelowanie i badanie układu
orientacji przestrzennej i sterowania dla satelity typu cube”
(opiekun naukowy: ppłk dr inż. Maciej Henzel);

II miejsce

inż. Kamilowi Gawrońskiemu
z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Metalowo-polimerowe
struktury komórkowe jako absorbery energii kinetycznej”
(opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński);

III miejsce

inż. Sławomirowi Patrosiowi
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Projekt systemu zobrazowania typu
„on-screen-display” dla bezzałogowego statku powietrznego”
(opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala);


 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i liczymy na równie wysoki poziom wystąpień
na przyszłorocznym XXVII Seminarium KNS WML.
Miejmy nadzieję, że tym razem w realu…

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
opiekun KNS WML