wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

SARS-CoV-2 - INFORMACJA !!!

KONTAKT z Dziekanatem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z koronawirusem SARS-CoV-2


Studenci i Doktoranci
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, władze Wojskowej Akademii Technicznej zaleciły w komunikacji wewnątrz akademickiej wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Wobec powyższego od dnia 12 marca 2020 obsługa administracyjna studentów
w dziekanacie WML oraz konsultacje z prodziekanem ds. kształcenia zostają ograniczone.

Proszę w miarę możliwości odłożyć wizytę na uczelni na termin późniejszy i ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu.

Zalecany kontakt z dziekanatem oraz prodziekanem tylko
z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej.

Pracownicy dziekanatu w pierwszej kolejności będą udzielali odpowiedzi
na pytania zadawane drogą mailową oraz telefoniczną.

Należy pamiętać, że niezmiernie ważne jest, abyśmy wszyscy stosowali się do zaleceń i odpowiedzialnie ograniczali ryzykowne zachowania.
Informuję, że studenci i doktoranci są zobowiązani przez Rektora WAT do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo dziekanat lub prodziekana ds. kształcenia o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną.
Jednocześnie informuję o możliwości otrzymania przez starostów lub zastępców starostów, a także studentów, doktorantów materiałów z wykładów, ćwiczeń rachunkowych, wynikających z programu kształcenia i planu studiów semestru letniego, po nawiązaniu kontaktu drogą mailową lub telefoniczną z nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmioty.

Komunikat obowiązuje od 12.03.2020 r. do odwołania.

LEGITYMACJE ELS i ELD

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r.
      zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
      Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona
      w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność
      do dnia 31 maja 2020 r.
  , bez konieczności potwierdzenia ich ważności.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
      w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
      Legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r.
      do dnia 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności
      potwierdzania ich ważności.

Kierownik Dziekanatu WML
mgr inż. Grzegorz NIKICIUK

I Konferencja Naukowa "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej"

 


Szanowni Państwo,

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej są współorganizatorami Pierwszej Konferencji Naukowej "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej", która odbędzie się 2 kwietnia 2020r. w SGSP w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczone są pod adresem: https://s.szach.in/ehif/?node=3

Zapraszamy serdecznie do współpracy w celu zgłoszenia prelegentów oraz nadsyłania referatów wystąpień na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

W harmonogramie naszego przedsięwzięcia przewidziany został czas dla 11 prelegentów (czas wystąpienia 30 minut). Zachęcamy również do przygotowania posterów. 

Przygotowywane manuskryptów w j. angielskim zostaną opublikowane w następujących czasopismach

 1. International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2,468; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/ijerph
 2. Applied Sciences - Open Access Journal (IF=2,217; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/applsci
 3. Special Issue "Particulate Matters Emission in Poland" (IF=2,046; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/atmosphere/special_issues/particulate_matters_poland
 4. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (20 pkt. MNiSW)

ERASMUS + rekrutacja na r.a. 2020-2021

erasmus140 140

REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
OD 3 LUTEGO DO 13 MARCA 2020r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
BIURO PROGRAMU ERASMUS+ (BUDYNEK 100, POKÓJ 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2020/2021 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów
      (I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów
      (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 4. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 5. Dokumenty potwierdzające:
      • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
      • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
      • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

UWAGA

Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych
w celu poświadczenia znajomości j. obcego.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+
https://wat.edu.pl/ksztalcenie/wymiana-pracownikow-i-studentow