Problemy mechatroniki.
Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa

ISSN 2081-5891


okladka pmKwartalnik jest indeksowany w następujących bazach

1.   DOAJ – Directory of Open Access Journals
2.   BazTech – baza polskich czasopism technicznych
3.   IC Journal Master List – (ICV 2016: 75,63) – baza czasopism naukowych Index Copernicus International
4.   Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
5.   w wyszukiwarce tekstów naukowych Google Scholar

Prześlij swój rękopis

Kwartalnik dp 2019 r. znajdował się na liście czasopism punktowanych (lista B,pozycja 1345, 8 punktów) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat MNiSW z dnia 18.12.2015 r.) W opublikowanym 31 lipca 2019 r. komunikacie MNiSW kwartalnik nie znalazł się w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
Tym samym kwartalnikowi przyznano 5 punktów rankingowych.

logo mnisw

“UMOWA NR 630/P-DUN/2018 Z MNiSW (z dn. 21.06.2018 r.)

 1. Kontynuacja obsługi internetowej strony czasopisma na platformie IC oraz realizacja działań zmierzających do uzyskania znaku DOAJ dla czasopisma Open Access.
 2. Wzrost liczby artykułów anglojęzycznych.
 3. Uruchomienie systemu antyplagiatowego i weryfikacja oryginalności artykułów przekazanych do redakcji

ww. zadania finansowane w ramach umowy 630/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowrzechniającą naukę”.


Poniższe zadania:

 1. Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet,
 2. Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji były w latach 2016-2017 finansowane w ramach umowy nr 568/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
jest czasopismem naukowym powstałym w 2010 roku jako kwartalnik.

Zamieszczane są w nim oryginalne prace z dziedziny nauk technicznych zwłaszcza z takich dyscyplin, jak: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, elektronika (optoelektronika), informatyka, inżynieria (chemiczna, materiałowa, produkcji), mechanika, telekomunikacja oraz prace z dziedziny nauk chemicznych (chemia, technologia chemiczna), w których Autorzy prezentują teoretyczne i/lub eksperymentalne wyniki badań i analiz dotyczące rozwiązania istotnych problemów w zakresie najogólniej pojętych zagadnień konstrukcji, technologii, eksploatacji oraz rozwoju uzbrojenia i lotnictwa, a także inżynierii bezpieczeństwa.

Kwartalnik Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa stanowi platformę do prezentacji dorobku i oryginalnych osiągnięć indywidualnych i zespołowych w następujących obszarach tematycznych:

 • systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe
 • wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów
 • systemy dowodzenia i kierowania ogniem
 • balistyka wewnętrzna, przejściowa, zewnętrzna i końcowa
 • fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne
 • indywidualne uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI wieku
 • systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej
 • bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia
 • charakterystyki aerodynamiczne i dynamika ruchu obiektów latających
 • efektywność eksploatacji statków powietrznych
 • nowoczesne materiały i technologie w uzbrojeniu i lotnictwie
 • analiza obciążeń elementów konstrukcji (sprzętu uzbrojenia, lotniczych, niemilitarnych obiektów technicznych)
 • ochrona oraz obrona anty- i kontrterrorystyczna
 • wykrywanie, identyfikacja i skutki działania materiałów niebezpiecznych
 • bezpieczeństwo infrastruktury i osób.

W kwartalniku istnieje także możliwość publikacji artykułów (w postaci komunikatów technicznych) prezentujących wyniki ukierunkowanych na wdrożenie prac naukowo-badawczych o charakterze konstrukcyjno-technologicznym.

Wersję elektroniczną artykułu należy przesłać na adres redakcji (na 3,5” dyskietce lub płycie CD) lub pocztą e-mailową na adres sekretarza redakcji:

pmjournal@wat.edu.pl


Zaproszenie i rekomendacja – Redaktor Naczelny, prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński