mgr inż. Jarosław KORPIKIEWICZ – kierownik działu
e-mail: jaroslaw.korpikiewicz@wat.edu.pl
tel. +48 261 839 567, kom. 0 601-201-486

Dział Administracyjno – Techniczny:

Struktura organizacyjna:

►   mgr Marcin SIDOR – starszy specjalista ds. administracyjnych
      e-mail: marcin.sidor@wat.edu.pl
      tel. +48 261 837 349
      Praca własna w godzinach: 09:30-10:30, 12:00-13:30

►   Dariusz WÓJCIK – specjalista ds. administracyjnych
      e-mail: dariusz.wojcik@wat.edu.pl
      
tel. +48 261 837 101
      Praca własna w godzinach: 09:00-10:00, 11:00-12:30

►   Beata BANGIS – starszy referent administracyjny
      e-mail: beata.bangis@wat.edu.pl
      tel. +48 261 837 349
      Praca własna w godzinach: 09:30-10:30, 12:00-13:30

►   Waldemar BZIKOT – starszy referent gospodarczy
      e-mail: waldemar.bzikot@wat.edu.pl
      
tel. +48 261 837 743
      Praca własna w godzinach: 10:00-12:00

►   mgr Emilia DOLATOWSKA – starszy referent ds. finansowych
      e-mail: emilia.dolatowska@wat.edu.pl
      
tel. +48 261 837 743
      Praca własna w godzinach: 10:00-12:00

►   Dariusz JASIŃSKI – starszy technik-informatyk
      e-mail: dariusz.jasinski@wat.edu.pl
      
tel. +48 261 839 500
      Praca własna w godzinach: 10:00-12:00


Dział Administracyjno-Techniczny (DAL) jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej – bezpośrednio podległą kierownikowi administracyjnemu –  właściwą w zakresie organizowania oraz realizowania zadań ekonomiczno-fi­nansowych, technicznych, organizacyjnych i ochrony zasobów materialnych Wydziału.


Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy między innymi:

 1. koordynowanie działań w zakresie gospodarki finansowej Wydziału;
 2. koordynowanie obiegu dokumentów otrzymywanych, wydawanych, wysyłanych oraz wytworzonych na potrzeby wewnętrzne
      Wydziału;
 3. współorganizowanie i udział w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych bazy dydaktycznej i naukowo – badawczej;
 4. koordynowanie prowadzenia gospodarki składnikami majątkowymi Wydziału;
 5. analizowanie potrzeb, planowanie i udział w przygotowaniu prac remontowych oraz konserwacji obiektów budowlanych
      i technicznych Wydziału, a także uczestniczenie w odbiorze technicznym prac z tego zakresu;
 6. koordynowanie ochrony obiektów oraz pomieszczeń Wydziału (we współdziałaniu z użytkownikami);
 7. nadzorowanie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień prawa pracy, bezpieczeństwa
      i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej właściwej organizacji pracy.

W ramach realizowanych zadań pracownicy DAL współpracują z pracownikami jednostek organizacyjnych Wydziału i pracownikami jednostek administracji centralnej WAT.