1. HISTORIA

Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki działa przy Instytucie Techniki Lotniczej na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT.

Rysunek 1: Logo Koła Naukowego Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki
Rysunek 1: Logo Koła Naukowego Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki

KNS Lotnictwa i Kosmonautyki skupia najlepszych studentów cywilnych i wojskowych kształcących się na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka, a także innych kierunków obecnych na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, którzy pogłębiają swoją wiedzę we współpracy z pracownikami uczelni. Studenci Koła mogą poszczycić się wieloma sukcesami, jak:

 • Karol Kozdrowicz i Maciej Spychała (opiekun naukowy: dr hab inż Ryszard Chachurski) II miejsce w konkursie międzynarodowym organizowanym przez American Institute of Aeronautics and Astronautics: Engine Design Competition, za pracę pt. „PFF-63 – Candidate Engine for a Hybrid Electric Medium Altitude Long Endurance Search and Rescue UAV”
 • Aneta Misiak, mgr inż. Jakub Bala, mgr inż. Adam Marut oraz Radosław Sinitchine II miejsce w kategorii bojowej w konkursie na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) oraz bezzałogowego systemu morskiego (BSM) na potrzeby Wojska Polskiego organizowanego przez MON, za projekt o kryptonimie JB-1 Krokodyl
 • sierż. pchor. Artur Kłosiński, I miejsce na studenckiej konferencji międzynarodowej „Students’ International Conference “CERC” 2021” organizowanej w Bukareszcie przez Military Technical Academy “Ferdinand I” 23 kwietnia 2021 r., referat: „Conceptual design of cluster bomb unit for an unmanned aerial vehicle”; (obecnie ppor. mgr inż. Artur Kłosiński)
 • mgr inż. Artur Kłosiński, sierż. pchor. Radosław Jurecki, sierż. pchor. Jakub Bekasiński, st. szer. pchor. Mikołaj Odziemek oraz plut. pchor. Marek Rybarczyk, I miejsce w kategorii bojowej w konkursie 1 na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP), bezzałogowego systemu morskiego (BSM) oraz bezzałogowego systemu lądowego (BSL) na potrzeby Wojska Polskiego organizowanego przez MON, za projekt o kryptonimie „Striker-1”.
 • sierż. pchor. Mikołaj Odziemek , I miejsce na studenckiej konferencji międzynarodowej „Students’ International Conference „CERC” 2023” organizowanej w Bukareszcie przez Military Technical Academy „Fedinand I” 20-21 kwietnia 2023 roku, referat: „Avionics System of Mini Fixed-Wing UAV”;
 • mgr inż. Aneta Misiak, Maciej Jaskólski, II miejsce na studenckiej konferencji międzynarodowej „Students’ International Conference „CERC” 2023” organizowanej w Bukareszcie przez Military Technical Academy „Fedinand I” 20-21 kwietnia 2023 roku, referat: „Unmanned Flying Platform Ardea-1”;

2. DZIAŁALNOŚĆ KNS LiK
2.1. Cele działalności KNS LiK

Jako główne cele działalności Koła Naukowego Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki przyjęto:

 • rozwijanie umiejętności inżynierskich z zakresu projektowania i budowania BSP oraz innych konstrukcji latających;
 • rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu budowy i rozwijania BSP, rakiet modelarskich oraz tematów związanych z technikami lotniczymi;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z dostępnych na rynku programów związanych z pracą inżyniera;
 • rozwijanie umiejętności miękkich z zakresu kierowania projektami, pracy w grupie oraz komunikacji zespołowej.

2.2. Życie codzienne członków Koła

Każdy z realizowanych projektów w Kole posiada lidera, którego zadaniem jest czuwanie nad bieżącą realizacją projektu. Odpowiada on za organizację pracy zespołu projektowego oraz za terminowe wykonywanie zadań określonych w planie projektu. Każdy z poszczególnych zespołów projektowych spotyka się na cotygodniowe spotkanie statusowe, na którym członkowie zespołu przekazują sobie informuje o postępach w pracach projektowych. Każdy z zespołów projektowych wykorzystuje narzędzia ułatwiające zarządzanie zadaniami i przepływem pracy oraz tworzy dokumentację projektową.

Raz w miesiącu wszyscy liderzy projektów razem z Zarządem Organizacji spotykają się na spotkaniu, którego celem jest omówienie bieżącej realizacji poszczególnych projektów oraz komunikowanie Zarządowi potrzeb organizacyjnych wynikających z prac projektowych.

Ponad to raz w miesiącu organizowane jest spotkanie wszystkich członków KNS, na którym są prezentowane postępy prac w poszczególnych projektach w formie krótkiej prezentacji przedstawionej przez studentów realizujących dany projekt.

2.3. Struktura KNS

Koło ma następującą strukturę funkcjonowania:

 • Opiekun KNS
 • Zarząd KNS:
  – Przewodniczący Zarządu
  – Zastępca przewodniczącego Zarządu
  – Sekretarz Zarządu
 • Grupa mentorów sekcji tematycznych
 • Liderzy poszczególnych projektów
 • Zespoły realizujące projekty

2.4. Organizacja pracy w ramach KNS

System organizacji pracy w ramach poszczególnych projektów określa sam zespół. Jego zadaniem jest określenie zakresu obowiązków jakie będzie miał poszczególny jego członek. Jeżeli zagadnienie, które jest realizowane w ramach projektu jest złożone, w ramach zespołu są wyszczególnione podzespoły zajmujące się daną częścią takiego zagadnienia. Cały zespół raz w tygodniu spotyka się na spotkaniu statusowym, na którym omawiane są zadania, które zostały wykonane oraz te, które należy wykonać, a także sprawy bieżące. Zazwyczaj na takich spotkaniach obecny jest Członek Zarządu KNS i/lub mentor sekcji tematycznej do której należy projekt.

Koło planuje rozwijanie dotychczasowych umiejętności członków, rozwijanie ich kompetencji miękkich oraz technicznych, a przede wszystkim wykonywanie projektów charakteryzujących się wyższym poziomem złożoności oraz zaawansowaniem technicznym i technologicznym.

2.5. Korzyści płynące z członkostwa w KNS LiKS

Wśród korzyści płynących z przynależności do Koła dla jej członków można wyróżnić:

 • rozwijanie umiejętności technicznych i inżynierskich;
 • zdobywanie doświadczenia w realizowaniu projektów o różnym poziomie zaawansowania;
 • nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz zdobywanie doświadczenia w wykorzystywaniu programów CAD, programów do analizy danych oraz konstrukcji i wielu innych w realizowanych projektach;