Instytut Techniki Lotniczej (ITL) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej. Historia Instytutu Techniki Lotniczej wywodzi się z utworzenia, wraz z powstaniem Akademii w 1951 roku, Katedry Aerodynamiki i Konstrukcji Samolotów, podzielonej później na dwie oddzielne Katedry: Katedrę Teorii i Konstrukcji Samolotów oraz Katedrę Aerodynamiki i Balistyki Zewnętrznej. Później po dołączeniu Katedry Automatyki i Osprzętu Lotniczego utworzono w Wydziale Mechanicznym WAT Instytut Techniki Lotniczej. W 1991 roku ITL został przeniesiony do ówczesnego Wydziału Elektromechanicznego, którego nazwę wkrótce przemianowano na Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa, a następnie na Wydział Mechatroniki. W latach 2012-2020 Wydział nosił nazwę Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Od 2020 roku Wydział występuje pod dotychczasową nazwą Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Wszystkie zadania Instytutu Techniki Lotniczej w obszarze działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej i wychowawczej koncentrują się głównie w obszarze kształcenia kadr technicznych na kierunku studiów Lotnictwo i kosmonautyka oraz kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. W Instytucie prowadzonych jest również szereg przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunku Mechatronika. Wymienione zadania realizowane są obecnie w czterech Instytutowych Zakładach:

oraz w jednym samodzielnym laboratorium:

Kształcenie kadr inżynieryjno-technicznych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, jednostek gospodarki narodowej, cywilnych i wojskowych jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni odbywa się na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, dedykowanych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w wymienionych niżej specjalnościach profilowanych ściśle przez ITL:

 • Samoloty i śmigłowce
 • Napędy lotnicze
 • Awionika
 • Uzbrojenie lotnicze
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Inżynieria systemów bezzałogowych

W wyżej wymienionych obszarach działalności naukowo-badawczej prowadzone są podyplomowe studia pn. Silniki lotnicze. Kadrę naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną i techniczną stanowią doświadczeni pracownicy i żołnierze zawodowi o niżej wymienionej strukturze stopni i tytułów naukowych:

 • 8 profesorów
 • 5 profesorów uczelni badawczo-dydaktycznych
 • 7 profesorów uczelni dydaktycznych
 • 16 doktorów inżynierów
 • 13 magistrów inżynierów
 • 8 inżynierów
 • 1 starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
 • 2 starszych specjalistów techniczny
 • 1 specjalista do spraw administracyjnych
 • 3 techników