W Instytucie Techniki Lotniczej kształcenie odbywa się na kierunkach:

  • lotnictwo i kosmonautyka;
  • inżynieria bezpieczeństwa;
  • inżynieria systemów bezzałogowych.

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze techniki lotniczej i kosmicznej. Studia ukierunkowane są na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Dają możliwość poznania zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o najnowocześniejsze materiały, najnowocześniejsze techniki komputerowe, najnowszą „elektronikę” oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Na kierunku tym kształcenie odbywa się w specjalnościach: samoloty i śmigłowce, awionika, napędy lotnicze oraz uzbrojenie lotnicze.

Absolwenci specjalności samoloty i śmigłowce uzyskują przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy w przemyśle lotniczym wykorzystującym zaawansowane technologie oraz w bazach technicznych lotnictwa cywilnego i Sił Powietrznych RP. Posiadają praktyczną wiedzę z zakresu komputerowych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych, takich jak: SIEMENS NX, ANSYS, MSC PATRAN/NASTRAN.

Absolwenci specjalności awionika przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego oraz w bazach lotniczych lotnictwa cywilnego i Sił Powietrznych RP. Posiadają praktyczną wiedzę na temat lotniczych systemów pokładowych oraz umiejętność projektowania i modelowania systemów awionicznych w nowoczesnym oprogramowaniu takim jak Altium Designer, Visual Studio, MATLAB, LabVIEW, NI Multisim.

Absolwenci specjalności napędy lotnicze są przygotowani do pracy zawodowej w ośrodkach naukowych i biurach projektowych zajmujących się prototypowaniem i badaniami lotniczych zespołów napędowych, w zakładach przemysłowych projektujących i wytwarzających silniki turbinowe oraz w bazach lotniczych Sił Powietrznych RP. Specjalność przygotowuje wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się problematyką konstrukcji, technologii i produkcji współczesnych silników lotniczych oraz zagadnieniami technicznymi dozorowania procesów eksploatacyjnych.

Absolwenci specjalności uzbrojenie lotnicze będący żołnierzami zawodowymi są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w bazach lotniczych Sił Powietrznych RP. Posiadają praktyczną wiedzę związaną z urządzeniami i systemami specjalnymi statków powietrznych: bronią lotniczą (rakiety kierowane i niekierowane, bomby lotnicze, broń artyleryjsko-strzelecka) oraz systemami niezbędnymi do wykorzystania bojowego poszczególnych rodzajów broni, a także naziemnych urządzeń obsługowych.


Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dają absolwentowi solidną podbudowę matematyczną, odpowiedni zakres wiedzy technicznej, podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków, problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa, unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego, systemów ratownictwa oraz funkcjonowania bezpieczeństwa cywilnego kraju. Zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa dotyczą problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu).

Kształcenie na tym kierunku odbywa się w specjalnościach inżynieria bezpieczeństwa technicznego oraz inżynieria bezpieczeństwa publicznego.

Absolwenci specjalności inżynieria bezpieczeństwa technicznego posiadają ogólną umiejętność projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji obiektów technicznych, tak aby zminimalizować generowane przez te obiekty zagrożenie otoczenia. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących problemy związane z oceną ryzyka technicznego, identyfikacją i prognowaniem zagrożeń, bezpieczeństwem w obiektach o złożonej strukturze, projektowaniem i eksploatacją układów bezpieczeństwa, konstruowaniem bezpiecznych środków technicznych zapewniających unikanie, wykrywanie i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie przeszkód.

Specjalność inżynieria bezpieczeństwa publicznego przygotowuje specjalistów, którzy potrafią projektować i monitorować warunki bezpieczeństwa obiektów, terenów otwartych i środowiska pod kątem bezpieczeństwa mienia, struktury obiektów i ludzi. Potrafią wykorzystywać dostępne środki i systemy wykrywające zagrożenie lokalnie, zdalnie z ziemi i z powierza, zorganizować różnorodne środki w systemy i centra nadzoru. Specjalność obejmuje kształcenie w zakresie optoelektronicznych urządzeń i systemów monitorowania.


Absolwenci kierunku inżynieria systemów bezzałogowych są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z zakresu: programowania systemów sterowania robotów, autonomicznych pojazdów i platform latających, projektowania i programowania interfejsów HMI, modelowania i prowadzenia symulacji komputerowych poprawności działania układów automatycznych i zrobotyzowanych. Studia przygotowują do pracy m.in. w: przedsiębiorstwach zajmujących się programowaniem maszyn i urządzeń, w firmach rozwijających systemy nawigacji, pozycjonowania robotów i elementów wykonawczych, w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, budową robotów i dronów oraz specjalizowanych systemów autonomicznych.

Kształcenie na tym kierunku odbywa się w specjalnościach inżynieria bezzałogowych platform latających oraz projektowanie robotów i systemów autonomicznych pojazdów.

Absolwenci specjalności inżynieria bezzałogowych platform latających posiadają m.in.: umiejętności projektowania, budowy oraz programowania specjalizowanych systemów pokładowych autonomicznych platform latających, zdolności w zakresie projektowania, obsługiwania systemów nawigacji i sterowania dronów oraz organizowania i zarządzania systemami obsługowymi bezzałogowych platform latających. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu systemów sterowania, sensoryki, układów wykonawczych, elementów zrobotyzowanych, systemów wizyjnych stosowanych w platformach latających oraz w urządzeniach naziemnych.

Absolwenci specjalności projektowanie robotów i systemów autonomicznych pojazdów posiadają m.in.: umiejętności projektowania, budowy oraz programowania systemów sterowania robotów oraz pojazdów autonomicznych, obsługi systemów nawigacji i odometrii, umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi komputerowych w procesie projektowania robotów i systemów sterowania pojazdów autonomicznych, projektowania i kształtowania wytrzymałościowego struktur nośnych robotów i ich osprzętu roboczego oraz projektowania układów napędowych robotów.