Instytut Techniki Lotniczej kształci specjalistów dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej, przemysłu lotniczego oraz gałęzi przemysłów pracujących na rzecz lotnictwa. Realizowane przez ITL programy nauczania akademickiego obejmują wiedzę ogólną z zakresu mechaniki, budowy maszyn, elektroniki w ramach kierunków studiów: mechatronika, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria systemów bezzałogowych oraz wiedzę specjalnościową z zakresu lotnictwa. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji zaawansowanych obiektów i systemów technicznych jakimi są:

  • współczesne załogowe i bezzałogowe statki powietrzne oraz ich systemy pokładowe,
  • maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej państwa,
  • systemy sterowania, sensoryki, układy wykonawcze, systemy wizyjne, stosowane w platformach bezzałogowych.

W ramach działalności dydaktycznej ITL prowadzone są następujące rodzaje studiów:

  • jednolite studia magisterskie (dla potrzeb MON);
  • studia pierwszego stopnia (inżynierskie);
  • studia drugiego stopnia (magisterskie bez zobowiązań wobec MON);
  • studia podyplomowe.

Studenci specjalności profilowanych przez Instytut korzystają z infrastruktury i zaplecza socjalnego całej Akademii. ITL dysponuje bogatą i wszechstronną bazą dydaktyczną. Sale wykładowe wyposażone są w odpowiedni sprzęt, środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne. W procesie kształcenia studentów dużą wagę przywiązuje się w Instytucie do ich czynnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych realizowanych w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i praktyk. Zajęcia te odbywają się między innymi w należącym do Instytutu hangarze sprzętu lotniczego oraz w bazach lotniczych Sił Zbrojnych RP.