Misja Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (zwanego dalej Wydziałem) jest zgodna z misją Wojskowej Akademii Technicznej, która brzmi:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry badawczej i dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy „Omnia pro patria” Akademia dziedziczy i kultywuje tradycje Szkoły Rycerskiej – Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, która zapoczątkowała działalność wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce w 1765 roku. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

W zakresie kształcenia Wydział służy potrzebom Sił Zbrojnych RP i systemu bezpieczeństwa państwa oraz potrzebom podmiotów gospodarczych gospodarki narodowej poprzez: 

 1. Kształcenie na studiach wojskowych i doskonalenie zawodowe wojskowych kadr technicznych
      i logistycznych w obszarze techniki lotniczej, techniki rakietowej, techniki uzbrojenia strzeleckiego
      i artyleryjskiego a także inżynierii bezpieczeństwa.
 2. Kształcenie na studiach cywilnych i doskonalenie zawodowe kadr technicznych dla cywilnych
      segmentów systemu bezpieczeństwa państwa, przemysłu obronnego i wybranych gałęzi
      gospodarki narodowej – w tym podmiotów gospodarczych i instytucji naukowo-badawczych,
 3. Kształcenie doktorantów i promowanie kadr naukowych w dyscyplinie naukowej Inżynieria
      mechaniczna.

Struktura kadrowa, kompetencje kadry nauczycielskiej i baza materialna Wydziału zapewniają w obszarze kształcenia i szeroko rozumianej działalności dydaktycznej następujące zdolności:

 1. Zdolność kształcenia studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz doskonalenia
      zawodowego kadr dowódczych i technicznych dla poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP,
      w tym głównie Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Wojsk Radiotechnicznych,
      Wojsk Lądowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, zgodnie z aktualnymi potrzebami Sił Zbrojnych
      a także dowództw, inspektoratów i instytucji centralnych MON oraz innych jednostek i przedsiębiorstw
      podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej takich jak wojskowe instytuty
      badawcze, wojskowe zakłady remontowo-produkcyjne.
 2. Zdolność kształcenia studentów i doskonalenia zawodowego kadr inżynierskich
      dla potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych i innych podmiotów w zakresie projektowania,
      wytwarzania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
 3. Zdolność kształcenia studentów i doskonalenia zawodowego kadr inżynierskich lotnictwa cywilnego
      – głównie dla potrzeb linii lotniczych i organizacji obsługowych a także dla firm projektujących
      i produkujących statki powietrzne, wyroby i części lotnicze.
 4. Zdolność kształcenia studentów i doskonalenia zawodowego kadr inżynierskich dla przemysłu
      obronnego, w tym przedsiębiorstw produkcyjnych i podmiotów naukowo-badawczych w zakresie
      projektowania i wytwarzania uzbrojenia strzeleckiego i artyleryjskiego.
 5. Zdolność do przyjmowania studentów zagranicznych w ramach międzynarodowej wymiany
      studenckiej i prowadzenia wybranych zajęć w języku angielskim.
 6. Zdolność do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
 7. Zdolność do obsługi studentów przez dziekanat z szerokim wykorzystaniem uczelnianego
      systemu obsługi studiów (USOS) oraz Internetu.

Umacnianie pozycji Wydziału jako podstawowego miejsca kształcenia
i doskonalenia zawodowego kadr technicznych dla potrzeb Sił Zbrojnych
zgodnie z przyjętą misją jest strategicznym kierunkiem rozwoju Wydziału.