Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia jako podstawowego obowiązku Wydziału oraz w celu ciągłego monitorowania i doskonalenia poziomu kształcenia wprowadza się „System zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”, zwany dalej „Wydziałowym systemem zapewnienia jakości kształcenia”.

Funkcjonowanie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia ma charakter ciągły i systematyczny poprzez nieprzerwane zaangażowanie w jego realizację wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału odpowiedzialnych za proces kształcenia.

Działaniem Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia objęci są: osoby funkcyjne i pracownicy Wydziału, studenci i doktoranci studiujący na wszystkich poziomach i formach studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kursów dokształcających i doskonalących.

Celem działania Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest w szczególności:

 • podnoszenie świadomości społeczności akademickiej Wydziału na temat roli jakości kształcenia w procesie dydaktycznym,
 • doskonalenie programów studiów oraz metod dydaktycznych w celu coraz lepszego przygotowania absolwentów do wymagań zmieniającego się rynku pracy i służby żołnierzy zawodowych,
 • spełnienie wymagań oceny programowej, kompleksowej i certyfikatów doskonałości kształcenia określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz inne krajowe i międzynarodowe organizacje, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia i akredytacja, w tym między innymi KAUT, FEANI i itp.
 • stymulowanie rozwoju nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, zaplecza procesu dydaktycznego,
 • promowanie innowacyjności w procesie kształcenia,
 • podnoszenie rangi działalności dydaktycznej oraz budowa etosu nauczyciela akademickiego,
 • stwarzanie motywacji do podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych,
 • zwiększanie wpływu studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na doskonalenie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • doskonalenie jakości informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Wydziale,
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie dydaktycznym,
 • ciągłe doskonalenie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia w celu poprawy działania procesu dydaktycznego.

„wyciąg z zapisów dot. systemu zapewnienia jakości kształcenia”