Kierownicza kadra Organizacji Szkolenia PL.147.0001:

Organizacja Szkolenia PL.147.0001 utworzona jest w Instytucie Techniki Lotniczej Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej jako pierwsza w Polsce organizacja szkolenia technicznego personelu lotniczego. Organizacja szkoli personel techniczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lotniczymi oraz zatwierdzonymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jako Krajowy Nadzór Lotniczy odpowiednimi procedurami i programami szkolenia. Wszystkie działania kierownictwa i kadry Organizacji Szkolenia PL.147.0001 są skierowane na zapewnienie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług mając na uwadze, że uzyskanie certyfikatu zatwierdzonej organizacji szkolenia personelu poświadczającego obsługę techniczną według wymagań EASA Part-147 jest jednocześnie zobowiązaniem do zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia.

Zgodnie z zatwierdzeniem w Organizacji Szkolenia PL.147.0001 mogą być prowadzone dwuletnie kursy szkoleniowe*:

Lp.

Rodzaj kursu

Specjalność

Ograniczenia

Symbol kursu

1

Podstawowe szkolenie lotnicze*

technik – mechanik lotniczy

samoloty turbinowe

TB1.1

2

Podstawowe szkolenie lotnicze*

technik – mechanik lotniczy

samoloty tłokowe

TB1.2

3

Podstawowe szkolenie lotnicze*

technik – mechanik lotniczy

śmigłowce turbinowe

TB1.3

4

Podstawowe szkolenie lotnicze*

technik – mechanik lotniczy

śmigłowce tłokowe

TB1.4

5

Podstawowe szkolenie lotnicze*

technik – awionik

 

TB2

* Kursy dwuletnie w wymiarze ok. 2430h uruchamiane w przypadku zebrania minimum 15 osób.

Dla realizacji ww. szkoleń Organizacja współpracuje z:

 • LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o. o.
  02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 45C;
  nr certyfikatu zatwierdzenia: PL.147.0004 z dnia 18.08.2006 r.
 • Aero Club Sp. z o. o.
  Obory 100, 05-510 Konstancin Jeziorna
  nr certyfikatu zatwierdzenia: PL.145.014 z dnia 17.08.2009 r.

W Organizacji Szkolenia realizowane są również egzaminy z poszczególnych modułów wiedzy niezbędnych do uzyskania licencji mechanika obsługi wg Part-66 w kategoriach B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2. Do dnia 10 marca 2022 roku Organizacja wydała 5680 certyfikatów.

Terminy egzaminów:

 • Najbliższe egzaminy w zakresie wszystkich modułów wiedzy, tj. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7A, M7B, M8, M9A, M10, M11A, M11B, M11C, M12, M13, M14, M15, M16, M17A, M17B, zgodnie z przepisami EASA Part-66 zostaną zorganizowane w tzw. “Sesji jesiennej 2022”
  w dniach 02-30.11.2022.

  Chęć uczestnictwa w egzaminie należy zgłaszać do 15 października 2022r. na pocztę e-mail organizacji: pl.147.0001@wat.edu.pl

  Koszt egzaminu i wydanie certyfikatu uznania/ zaświadczenia dla pojedynczego modułu w ww. terminie wynosi 200 zł.

  W szczególnych przypadkach możliwe jest zorganizowanie egzaminu z danego modułu w innym, uzgodnionym, terminie.

  Szczegółowy harmonogram egzaminów i terminy płatności zostaną opublikowane w późniejszym terminie, po analizie zgłoszeń.


 

Organizacja szkolenia PL.147.0001 realizuje również szkolenia uzupełniające** tj. zgodnie z punktem 145.A.35(d) wg którego „Organizacja zapewnia, że wszyscy członkowie personelu poświadczającego oraz personelu wspomagającego są w wystarczającym stopniu objęci ciągłym szkoleniem przez okres dwóch lat w celu zapewnienia, że personel ma aktualną wiedzę z zakresu odpowiednich technologii, procedur organizacji oraz kwestii związanych z czynnikiem ludzkim”.

Szkolenia poprowadzą nauczyciele akademiccy Instytutu Techniki Lotniczej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tematyki lotniczej. Wykłady prowadzone są w systemie nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy MS Teams z możliwością przekazania materiałów związanych z przedmiotem szkolenia.

OFERTA szkoleniowa
personelu poświadczającego oraz personelu wspomagającego
z zakresu wiedzy lotniczej

Terminy szkoleń:

 • do uzgodnienia

** Szkolenia uruchamiane tylko w przypadku zebrania się minimum 15 osób, prowadzone w blokach dwugodzinnych wg potrzeb zamawiającego zarówno w tematyce jak i w terminie szkolenia uzgodnionym dwustronnie.


Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 046; +48 261 837 483
faks: +48 261 839 046
e-mail: pl.147.0001@wat.edu.pl, maciej.henzel@wat.edu.pl