Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-30

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa jest jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego, podporządkowaną rektorowi. Zadaniami Wydziału są: prowadzenie kształcenia w Dyscyplinie Naukowej Inżynieria Mechaniczna na co najmniej jednym kierunku studiów na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, kształcenie i promocja kadry naukowej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych. Wydział szczyci się sześćdziesięcioletnią historią. Wydziałem kieruje dziekan.

Strona internetowa wml.wat.edu.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL,
 • strona posiada linki wyróżnione tylko podkreśleniem,

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-30

Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznej oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony, tj.: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny wml.wat.edu.pl – 94,53%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy o kontakt z administratorem strony:
Dariusz Jasiński (e-mail: dariusz.jasinski@wat.edu.pl, tel. 261-839-500). Do administratora strony można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do: Barbary Buchalik, Koordynatora ds. dostępności: (email: barbara.buchalik@wat.edu.pl) oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe – na stronie wml.wat.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

Wstęp na teren Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej możliwy jest przez trzy punkty kontroli: 1. brama główna od strony ul. Kaliskiego; 2. wejście przez budynek główny nr 100 (wejście od ul. Kaliskiego); 3. brama wjazdowa od ul. Radiowej. Punkty 2 i 3 wyposażone są w bramy wjazdowe dla samochodów, przejścia dla osób pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na teren uczelni na wózkach inwalidzkich.

Wejście na teren Akademii w tym i budynków Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa możliwe jest poprzez bramki otwierające się po dołożeniu ważnej przepustki osobowej lub samochodowo-osobowej. W biurze przepustek, które znajduje się przy wejściu od ulicy Kaliskiego, można uzyskać przepustkę jednorazową oraz przedłużyć ważność przepustek okresowych. Przed częścią budynków Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, częściowo oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

We wszystkich budynkach Wydziału znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Budynek główny Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (budynek 63) – budynek z ograniczeniami dla osób niepełnosprawnych, komunikacja pionowa bez windy; schody; budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Klatki schodowe występujące w części budynków Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa ze względu na zabytkowy charakter nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 • liczba stopni w jednym biegu przekracza 17,
 • w niektórych przypadkach brak jest poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie,
 • nie zastosowano antypoślizgowej nawierzchni stopni,
 • w części budynków, w których występuje komunikacja pionowa schody nie spełniają wymagań dotyczących szerokości,
 • balustrady nie spełniają wymogów odnośnie kształtu i wymiarów przekroju oraz wysokości,
 • powierzchnia spoczników nie wyróżnia się odcieniem, barwą ani fakturą.

Osoby z dysfunkcją na przykład wzroku napotkają na następujące trudności:

 • brak kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia schodów,
 • brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów,
 • powierzchnia podłogi na korytarzach nie jest wykonana z materiałów antypoślizgowych, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi nie zastosowano żadnych rozwiązań sygnalizujących tę różnicę.

Informujemy, że na teren Akademii można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.