Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Powstanie Wydziału związane było z modernizacją Sił Zbrojnych, a przede wszystkim z wprowadzeniem pod koniec lat pięćdziesiątych techniki rakietowej. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna rozpoczęła się w 1961 r. jako Oddziału Uzbrojenia Rakietowego WAT, przekształconego w 1968r. w Wydział Elektromechaniczny Uzbrojenia Rakietowego. Po przejęciu kształcenia w zakresie uzbrojenia klasycznego w 1971 r. zatwierdzono nową nazwę – Wydział Elektromechaniczny. Z dniem 15 listopada 1994 r. Wydział Elektromechaniczny przekształcono w Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa. Tworząc Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa, mieszaną strukturę instytutowo-katedralną zastąpiono strukturą instytutową. W wyniku restrukturyzacji WAT z początkiem 2003 roku Wydział zmienił swoją etatową strukturę na cywilną i przybrał nazwę Wydział Mechatroniki. W wyniku rozwoju Wydziału, mając na celu dostosowanie jego nazwy do realizowanych zadań, z dniem 1 stycznia 2012 roku zmienił nazwę na Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. W związku z poszerzaniem obszarów działalności, z dniem 1 października 2020 r. Wydział Mechatroniki i Lotnictwa został przekształcony w Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.Wydział tworzą:

Wydział oferuje interdyscyplinarne wykształcenie techniczne z naciskiem na umiejętności absolwentów w zakresie wszechstronnego wykorzystania metod komputerowych w działalności inżynierskiej. Wydział posiada wysoko kwalifikowaną kadrę naukową. Zatrudnia między innymi 14 profesorów, 7 doktorów habilitowanych oraz 52 doktorów nauk technicznych. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie dyscypliny mechanika oraz wnioskowania o nadanie tytułu profesora.
Zakres badań naukowych wydziału ukierunkowany jest głównie na potrzeby obronności i obejmuje problemy, które są obiektem zainteresowania zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i terenowych organów samorządowych oraz podmiotów gospodarczych. Działalność naukowo – badawcza obejmuje realizację programów i prac badawczych w niżej wymienionych kierunkach naukowych:

  • technika uzbrojenia (inteligenta amunicja, materiały wybuchowe, balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa, technologie wytwarzania i remontu uzbrojenia),
  • technika lotnicza,
  • bezpieczeństwo w systemach techniki lotniczej, technika rakietowa (konstrukcja i modernizacja urządzeń radiolokacyjnych, systemów sterowania,
  • układów określania współrzędnych),
  • technika mikrofalowa,
  • systemy antropotechniczne (diagnostyka techniczna),
  • inteligentne systemy mechatroniczne.

W ramach sformułowanych wyżej podstawowych dziedzin zainteresowań, pracownicy Wydziału i studenci zajmują się badaniami podstawowymi i stosowanymi w zakresie mechaniki, elektroniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, a także wykonują szereg prac naukowo – badawczych i usługowych na potrzeby wojska i przemysłu obronnego – współpracując z wieloma cywilnymi i wojskowymi uczelniami i instytutami naukowo – badawczymi. Pracownicy naukowi wydziału prowadzący te badania to jednocześnie nauczyciele akademiccy prowadzący przedmioty w ramach dwóch kierunków studiów. Wydział dysponuje dobrze wyposażonymi salami wykładowymi, nowoczesnymi laboratoriami, pracowniami dydaktycznymi i naukowymi wyposażonymi w unikalną aparaturę i urządzenia badawcze.
Na dorobek Wydziału składa się wiele osiągnięć naukowych w postaci wdrożeń nowych kierunków, metod, technologii, patentów i zgłoszeń mających zastosowanie w przemyśle cywilnym i wojsku. Działalność naukowa pracowników Wydziału jest prezentowana w formie publikacji naukowych i na konferencjach. W każdym roku wydawanych jest średnio 160 publikacji, w tym: oryginalnych ok. 80, monografii 1-2, przeglądowych 30 i około 50 referatów (wygłoszonych) publikowanych w materiałach konferencyjnych.