UCHWAŁA SENATU WAT nr 3/WAT/2019 z dnia 14.10.2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia
“Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
odbywania studiów indywidualnych w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
INSTRUKCJA
dla studentów-dyplomantów przed egzaminem dyplomowym
HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych STUDIÓW MAGISTERSKICH w r.a. 2020/2021
HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO
dla studentów STUDIÓW MAGISTERSKICH cywilnych w r.a. 2020/2021
HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO
dla studentów IV roku studiów inżynierskich stacjonarnych:
– kandydatów na żołnierzy zawodowych, – cywilnych w r.a. 2020/2021
HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH
i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO

dla studentów IV roku studiów inżynierskich niestacjonarnych w r.a. 2020/2021
HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ – JĘZYK OBCY B2
dla studentów cywilnych w r.a. 2020/2021
HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ – SEMESTRU LETNIEGO
dla podchorążych w r.a. 2020/2021
ZASADY REDAGOWANIA
pracy dyplomowej
STRONA TYTUŁOWA
pracy dyplomowej
OŚWIADCZENIE
studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym
OŚWIADCZENIE
studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
KALENDARZOWY PLAN
wykonania pracy dyplomowej
WNIOSEK O WYDANIE
dodatkowego dyplomu w języku angielskim (BEZPŁATNIE)
WNIOSEK O WYDANIE
dodatkowego dyplomu w języku angielskim (ODPŁATNIE)