W Wojskowej Akademii Technicznej do 1 lutego 2024 r. trwa rekrutacja na studia II stopnia, prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się od semestru letniego 2023/2024. Studia adresowane są do obywateli polskich i cudzoziemców. Kandydaci powinni potwierdzić odpowiednim certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Uwzględniając wymagania współczesnego rynku pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się językiem angielskim, w ofercie kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej znalazło się siedem kierunków studiów w języku angielskim.

Rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim obejmuje kierunki:

 • Chemistry (Chemia);
 • Data science (Analiza danych);
 • Electronics and Telecommunications (Elektronika i telekomunikacja);
 • Geodesy and Geoinformatics (Geodezja i geinformatyka);
 • Materials Engineering (Inżynieria materiałowa);
 • Mechanical Engineering (Mechanika i budowa maszyn);
 • Optoelectronic (Optoelektronika).

WAŻNE INFORMACJE

Registration for studies only via the online
Internet Registration of Candidates System

Recruitment includes registration in the IRK online recruitment system and submission of documents.

Schedule of the recruitment procedure in 2024

From 15 November 2023 to 1 February 2024: registration of candidates via the Internet Registration of Candidates – required to complete the application form – personal data, selected fields of study, attaching a color photograph in electronic form, the result of graduation being the basis for calculating ranking points and payment of the application fee.

By 1 February, you must deliver in person or by post:

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK należy dostarczyć do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

W przypadku dokumentów zagranicznych należy dostarczyć:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • dyplom zagraniczny opatrzony apostille wraz z suplementem lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany (oryginał),
 • tłumaczenie dyplomu oraz suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości (oryginał),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (oryginał),
 • kopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu).

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się na stronie WAT oraz w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).