(obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023 r.)

Student, aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego (ED) zgodnie z planem ED, powinien spełnić następujące wymagania:

  1. Złożyć wydruk z USOS APD opinii promotora i recenzenta – pok. 3, bud. 63
  2. Złożyć w dziekanacie wydruk raportu ogólnego z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego z podpisem promotora – pok. 3, bud. 63
  3. Dyplomant, który chce otrzymać dyplom w j. angielskim bez opłaty, przed egzaminem dyplomowym składa wniosek do dziekanatu. Skutkuje to tym, że dyplomant otrzymuje o jeden odpis dyplomu mniej w języku polskim. (§ 58 ust. 5 Regulaminu studiów)
  4. Wniosek o dodatkowy dyplom w języku angielskim dyplomant składa w Dziekanacie przed egzaminem dyplomowym wraz z opłatą (kasa WAT) 40 zł. (§ 58 ust. 6 Regulaminu studiów)

Dyplomant po wypełnieniu wszystkich ww. punktów otrzyma zaświadczenie, że może przystąpić do egzaminu dyplomowego, które następnie składa u sekretarza komisji w instytucie w celu wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa składana jest wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie USOS APD (https://usosapd.wat.edu.pl).

Praca dyplomowa złożona w systemie USOS APD powinna zawierać, m.in:

  1. Plik pracy dyplomowej w formie PDF pod nazwą „WAT – NrAlbumu – DataZłożenia” (np. WAT-12345-03.01.2023.pdf)
  2. Plik (lub skan) zadania dyplomowego w formie PDF wytworzonego na podstawie formularza „Wniosek – Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej” pobrany z systemu USOS APD zawierający m.in. temat i zadanie do pracy dyplomowej zatwierdzone przez dyrektora instytutu, promotora oraz dyplomanta. (zgodnie z przykładem poniżej)
    Dla tego pliku należy nadać nazwę „WAT – NrAlbumu – ZadanieDyplomowe” (np. WAT-12345-ZadanieDyplomowe.pdf)

Student, który nie spełni ww. warunków nie jest dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

Przykładowa zawartość pliku zadania dyplomowego (WAT-12345-ZadanieDyplomowe.pdf):

Strona 1

Strona 2