dotyczące realizacji zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych
na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

  1. W celu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konieczne jest przeprowadzenie egzaminu dyplomowego oraz egzaminów i zaliczeń przedmiotów ujętych w programie studiów tak, aby potwierdzić uzyskaną indywidualną wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta.
  2. Zaleca się, aby egzamin dyplomowy został przeprowadzony w formie stacjonarnej (z zastrzeżeniem określonym w pkt. 3), natomiast zaliczenia i egzaminy przedmiotów realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej zgodnie z zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 7/RKR/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
  3. Przesłanką do odstąpienia od formy stacjonarnej egzaminu dyplomowego może być stan zdrowia studenta, a w szczególności: zakażenie chorobą zakaźną, skierowanie na kwarantannę lub izolację, przy czym wymagane jest udokumentowanie faktu objęcia kwarantanną, leczeniem lub izolacją.
    W takim przypadku, egzamin dyplomowy zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 1, na wniosek studenta (Załącznik nr 2), Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 7/RKR/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.) w trybie zdalnym, po wyrażeniu zgody przez dziekana.
  4. O sposobie realizacji egzaminów i zaliczeń przedmiotów ujętych w programie studiów decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia lub koordynator przedmiotu.
  5. W przypadku decyzji o realizacji egzaminu lub zaliczenia w formie stacjonarnej prowadzący zajęcia lub koordynator przedmiotu informuje za pośrednictwem platformy USOS, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym zaliczeniem i 7 dni przed egzaminem, studentów oraz Kierownika Dziekanatu, wskazując czas i miejsce realizacji egzaminu lub zaliczenia.
  6. Przed rozpoczęciem egzaminu lub zaliczenia w formie stacjonarnej nauczyciel akademicki powinien osobiście sprawdzić stan przygotowania pomieszczenia tak, aby egzamin lub zaliczenie odbyły się z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzeniem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2020 z dnia 26 października 2020 r.
WYTYCZNE – dotyczące realizacji zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych
na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022