W związku z obowiązującym „Nowym Regulaminem studiów w WAT”,

zgodnie z § 46 ust. 5 student może uzyskać na kolejny semestr:

 1. rejestrację bezwarunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów i uzyskał liczbę punktów ECTS określonych w programie studiów;
 2. rejestrację warunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów:
  a) uzyskał liczbę punktów ECTS wynikającą z dopuszczalnego deficytu punktów określonego w ust. 6,
  b) dodatkowo, w przypadku studenta wojskowego, spełnił warunki określone w ust. 7.
  6. 24) Student zostaje zarejestrowany warunkowo na kolejny semestr studiów, gdy w poprzednich semestrach uzyskał liczbę punktów ECTS wynikającą z programu studiów, pomniejszoną o określony w tym programie dopuszczalny deficyt punktów po bieżącym semestrze.
  1) zaliczył wszystkie te zajęcia realizowane w semestrach wcześniejszych w stosunku do obecnego semestru i uzyskał zgodę rektora na powtarzanie niezaliczonych zajęć z obecnego semestru w kolejnym semestrze;
  2) zaliczył przynajmniej 51% tych zajęć w bieżącym semestrze

  7. 25) Student wojskowy może zostać warunkowo zarejestrowany na kolejny semestr studiów, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 6 oraz spełnia następujące warunki dotyczące zajęć z kształcenia wojskowego, do których nie są przypisane punkty ECTS.

Kierownik Dziekanatu
Grzegorz NIKICIUK

Uwaga!
Nie ma możliwości rejestracji warunkowej studenta poprzez powtarzanie niezaliczonych zajęć z semestru s-1 i odjęcia sumy punktów za zajęcia powtarzane w celu nie przekroczenia dopuszczalnego deficytu punktów.