SPECJALNOŚCI CYWILNE


Techniki komputerowe w mechatronice

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej m.in. w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu cywilnego i obronnego na stanowiskach projektantów, technologów, specjalistów zarządzających procesem produkcji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Specjalność „Techniki komputerowe w mechatronice” umożliwia zdobywanie wiedzy m.in. w zakresie:

  • komputerowego wspomagania procesu projektowania z wykorzystaniem uniwersalnych programów i systemów projektowania (AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, NX, CATIA itp.);
  • komputerowego wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem: zaawansowanych technologii wytwarzania (Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Inżynieria Odwrotna) zaawansowanych systemów wytwarzania (MasterCAM, EdgeCAM) oraz urządzeń CNC – obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych;
  • projektowania strategii eksploatacji wraz z tworzeniem informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych, robotyki i sterowania.

Robotyka i automatyka przemysłowa

Specjalność robotyka i automatyka przemysłowa obejmuje wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania i prowadzenia badań systemów sterowania, programowania robotów oraz systemów automatyki przemysłowej. Ponadto, zapoznaje studentów z elementami zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Absolwent robotyki i automatyki przemysłowej jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach korzystających z zaawansowanych systemów komputerowych i systemów produkcyjnych. W szczególności jest on przygotowany do: projektowania, wdrażania, uaktualniania zautomatyzowanych systemów produkcji, projektowania elementów i systemów automatyki oraz programowania robotów i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych.


SPECJALNOŚCI WOJSKOWE


Uzbrojenie i elektronika

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, a także organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.


Artyleria rakietowa

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do realizacji procesu eksploatacji, zwłaszcza sprzętu rakietowego, będącego w gestii Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych RP. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu artylerii rakietowej i lufowej oraz stosowanej do niej amunicji. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.


Środki bojowe

W specjalności tej kształci się specjalistów na potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych, którzy będą przygotowani do planowania, zabezpieczenia i realizowania procesu eksploatacji amunicji i środków bojowych. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru mechaniki, konstrukcji maszyn, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje konstrukcję i eksploatację poszczególnych grup środków bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wykorzystywane są w wojskach lądowych. Studenci zapoznają się z organizacją i technologią przeprowadzania przeglądów oraz obsługiwań i napraw amunicji, a także z wyposażeniem przeznaczonym do ich wykonywania. Ważnym elementem studiów jest zapoznanie i utrwalenie wiedzy w zakresie zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas pracy ze środkami bojowymi. Studia zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: uzbrojenia i elektroniki, automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest przyszłym specjalistom podległym merytorycznie Szefostwu Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, odpowiadającym za planowanie i realizację specjalistycznych czynności w procesie eksploatacji środków bojowych. Możliwe jest również wykorzystanie ich kwalifikacji merytorycznych w procesie pozyskiwania i utylizacji tych środków. Umożliwia to podjęcie pracy w składach materiałowych, wojskowych oddziałach gospodarczych, brygadach logistycznych, regionalnych bazach logistycznych i strukturach Szefostwa Środków Bojowych oraz w zakładach produkujących, naprawiających lub utylizujących środki bojowe lub ich elementy składowe. Oprócz jednostek wojskowych studia przygotowują do pracy w instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach przemysłu obronnego w charakterze merytorycznego i jakościowego nadzoru produkcji. Specjaliści w obszarze środków bojowych niezbędni są też w komórkach Sztabu Generalnego odpowiedzialnych za planowanie (P3/P7) i logistykę (P4) oraz w strukturach Inspektoratu Uzbrojenia, odpowiedzialnych za proces pozyskiwania i wdrażania nowego sprzętu i przeznaczonej dla niego amunicji.


Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu wojskowego Wojsk Lądowych. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Służby Czołgowo-Samochodowej a także innych służb technicznych SZRP. Absolwenci są specjalistami w dziedzinie organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu wojskowego. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji sprzętu wojskowego.


Eksploatacja Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą przygotowani do projektowania i eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia-powietrze. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.


Radioelektronika Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu konstrukcji, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania zestawów rakietowych przeznaczonych do zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów. W zakresie budowy zestawów rakietowych studiowane są zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych, podstawy radiolokacji, urządzenia mikrofalowe, sieci komunikacyjne i systemy telemetryczne, wyposażenie pokładowe rakiet, systemy antenowe, systemy przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet, metody naprowadzania rakiet na cele powietrzne oraz zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.


Eksploatacja Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Średniego Zasięgu

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację, projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w zestawach rakietowych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego. Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON.


Radioelektronika Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Średniego Zasięgu

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów, a także zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych na współczesnym polu walki. Studenci zapoznają się z metodami i technologiami stosowanymi w radiolokacji, radiosterowaniu i walce elektronicznej, technologiami sieciowymi wykorzystywanymi w systemach dowodzenia i kierowania przeciwlotniczych zestawów rakietowych, a także z procesem modelowania, symulacji i diagnostyki systemów rakietowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.