OPIS KIERUNKU

Absolwent studiów w charakterze kandydata na oficera będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku mechatronika będzie posiadał wiedzę obejmującą: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, automatykę i informatykę wraz z niezbędnymi elementami wiedzy i umiejętności z innych dziedzin niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania współczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.


SPECJALNOŚCI

UZBROJENIE I ELEKTRONIKA

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, a także organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.

ARTYLERIA RAKIETOWA

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do realizacji procesu eksploatacji, zwłaszcza sprzętu rakietowego, będącego w gestii Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych RP. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu artylerii rakietowej i lufowej oraz stosowanej do niej amunicji. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.

ŚRODKI BOJOWE

Specjalność ta przygotowuje specjalistów na potrzeby wszystkich rodzajów sił zbrojnych w zakresie planowania, zabezpieczenia i realizowania procesu eksploatacji amunicji i środków bojowych. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje konstrukcję i eksploatację poszczególnych grup środków bojowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych wykorzystywanych w wojskach lądowych. Jest ona dedykowana przyszłym specjalistom podległym merytorycznie Szefostwu Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, ale możliwe jest również wykorzystanie ich kwalifikacji w procesie pozyskiwania tych środków (komórki Sztabu Generalnego odpowiedzialne za planowanie i logistykę oraz struktury Agencji Uzbrojenia), do pracy w instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach przemysłu obronnego w charakterze merytorycznego i jakościowego nadzoru produkcji.

EKSPLOATACJA UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu wojskowego Wojsk Lądowych. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Służby Czołgowo-Samochodowej a także innych służb technicznych SZRP. Absolwenci są specjalistami w dziedzinie organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu wojskowego. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji sprzętu wojskowego.

EKSPLOATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą przygotowani do projektowania i eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia-powietrze. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.

RADIOELEKTRONIKA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu konstrukcji, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania zestawów rakietowych przeznaczonych do zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów. W zakresie budowy zestawów rakietowych studiowane są zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych, podstawy radiolokacji, urządzenia mikrofalowe, sieci komunikacyjne i systemy telemetryczne, wyposażenie pokładowe rakiet, systemy antenowe, systemy przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet, metody naprowadzania rakiet na cele powietrzne oraz zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

EKSPLATACJA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację, projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w zestawach rakietowych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego. Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON.

RADIOELEKTRONIKA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW RAKIETOWYCH ŚREDNIEGO ZASIĘGU

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania złożonych systemów mechatronicznych wykorzystywanych w technice rakietowej, a zwłaszcza przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów, a także zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych na współczesnym polu walki. Studenci zapoznają się z metodami i technologiami stosowanymi w radiolokacji, radiosterowaniu i walce elektronicznej, technologiami sieciowymi wykorzystywanymi w systemach dowodzenia i kierowania przeciwlotniczych zestawów rakietowych, a także z procesem modelowania, symulacji i diagnostyki systemów rakietowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Studia przygotowują do służby w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej związanych z określoną specjalnością.


JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel. 261 837 856