Inżynieria bezpieczeństwa technicznego

Specjalność przygotowuje specjalistów na potrzeby nowoczesnego przemysłu (maszynowego, chemicznego, energetyki jądrowej i konwencjonalnej, przemysłu lotniczego itd.), do pracy w przedsiębiorstwach eksploatujących zaawansowane technicznie środki transportu – w zakresie bezpieczeństwa oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Proces kształcenia na tej specjalności opiera się na solidnej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, przedmiotów technicznych i obejmuje treści związane z: podstawami inżynierii bezpieczeństwa technicznego, przyczynami i mechanizmami powstawania szkód, teorią zagrożenia technicznego i bezpieczeństwa technicznego, ekonomiką inżynierii bezpieczeństwa technicznego, problematyką wytwarzania, wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, podstawami systemów ratownictwa, bezpieczeństwem i higieną pracy. Absolwenci tej specjalności posiadają ogólną umiejętność projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji obiektów technicznych, tak aby zminimalizować generowane przez te obiekty zagrożenie otoczenia. W ten sposób absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka technicznego (tj. skojarzenia stopnia następstw zdarzeń i prawdopodobieństwa ich wystąpienia), identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń, bezpieczeństwem w obiektach o złożonej strukturze, projektowaniem i eksploatacją układów bezpieczeństwa, konstruowaniem bezpiecznych środków technicznych zapewniających unikanie, wykrywanie i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie szkód.


Inzynieria bezpieczeństwa publicznego

Specjalność jest realizowana przez Instytut Optoelektroniki w ramach studiów pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Specjalność przygotowuje specjalistów, którzy potrafią projektować i monitorować warunki bezpieczeństwa obiektów, terenów otwartych i środowiska pod kątem bezpieczeństwa mienia, struktury obiektów i bezpieczeństwa przebywania ludzi. Potrafią wykorzystywać dostępne środki i systemy wykrywające zagrożenia lokalnie, zdalnie z ziemi i z powietrza, z użyciem robotów naziemnych i latających, zorganizować różnorodne środki w systemy i centra nadzoru. Studenci poznają fizyczne aspekty działania poszczególnych urządzeń i systemów bezpieczeństwa, zapewniają właściwe ich wykorzystanie oraz eksploatację. Potrafią organizować i zarządzać bezpieczeństwem jednostek administracyjnych kraju, wykorzystywać podstawowe metody i środki techniczno-programowe komputerowego wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych we wszystkich fazach zarządzania bezpieczeństwem na poziomie gminy, miasta, powiatu, województwa. Proces kształcenia na tej specjalności, podobnie jak dla inżynierii bezpieczeństwa technicznego obejmuje solidną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i przedmiotów technicznych oraz zawiera treści związane z organizacją bezpieczeństwa, unormowaniami prawnymi bezpieczeństwa, problematyką wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych, systemami monitorowania zagrożeń i ochrony obiektów, przestrzeni otwartych i infrastruktury krytycznej. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności zapobiegania i ograniczenia umyślnego, destrukcyjnego działania ludzi w stosunku do obiektów, infrastruktury i środowiska. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach ochrony obiektów i infrastruktury, firmach monitorujących środowisko, w jednostkach administracji terenowej, firmach i jednostkach administracji organizujących, wdrażających i eksploatujących techniczne systemy monitorowania bezpieczeństwa. Specjalność obejmuje kształcenie w zakresie optoelektronicznych urządzeń i systemów monitorowania, czyli wykrywania, identyfikacji zagrożeń i ostrzegania służb ratownictwa i organów państwa o ryzyku ich wystąpienia oraz technologii (projektowanie, wykonanie, badanie) i rozwoju nowych systemów oraz projektowania, instalacji i eksploatacji systemów dostępnych na rynku. W zakres specjalności “Inżynieria bezpieczeństwa publicznego” wchodzą:

  • Systemy laserowe zdalnego monitorowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego, skażenia chemicznego, biologicznego, radiacyjnego;
  • Optoelektroniczne i terahercowe systemy wykrywania substancji niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych;
  • Multispektralne (radarowe, termowizyjne i wizyjne) systemy obserwacji dużych obszarów ochrony obiektów infrastruktury krytycznej;
  • Systemy monitorowania i bezpośredniej ochrony obiektów: systemy sygnalizacji włamań i napadów, kontroli dostępu i nadzoru wizyjnego.