/wyciąg z załącznika do decyzji nr 70/WML/2020 z dnia 8.10.2020/

13. Zasady powtarzania zajęć

  1. Jeżeli student spełnił warunki rejestracji warunkowej może wystąpić o powtarzanie tych zajęć, które aktualnie są realizowane w semestrze, na który ubiega się o rejestrację warunkową.
  2. Dopuszcza się możliwość powtarzania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu, które nie są prowadzone w bieżącym semestrze, jeżeli w terminie zostały zaliczone pozostałe, przewidziane w karcie informacyjnej przedmiotu, formy zajęć.
  3. Wniosek o powtarzanie zajęć powinien być złożony przez studenta do dziekanatu, w terminie rejestracji na kolejny semestr.
  4. Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia uwzględnia oceny uzyskane poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć, o ile nie zmieniły się efekty uczenia się i formy realizacji zajęć opisane w karcie informacyjnej przedmiotu.
  5. Powtarzanie zajęć przez studenta powinno odbywać się poprzez dołączenie do grupy studenckiej realizującej zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć z uwzględnieniem liczebności grupy opisanej w pkt.2. W przypadku braku możliwości organizacji zajęć według ww. zasad, na wniosek Dyrektora Instytutu za zgodą Dziekana Wydziału dopuszcza się możliwość utworzenia dodatkowej grupy studenckiej, dla której zajęcia zostaną uwzględnione w planach zajęć.
  6. W celu zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia zajęć dodatkowej grupy studenckiej ustala się następujące zasady ich organizacji:
    a) zajęcia w formie wykładów powinny być organizowane z innymi grupami w potoku, jednocześnie zaleca się aby potok obejmował wszystkie formy studiów (stacjonarną i niestacjonarną, I. stopnia, II. stopnia, jednolite studia magisterskie);