Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Komunikat DZIEKANATU

  1. Studenci cywilni I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
       realizować będą zajęcia
     w formie zdalnej.

Podchorążowie I-go roku jednolitych studiów magisterskich zajęcia z przedmiotów:
- Podstawy grafiki inżynierskiej;
- Wprowadzenie do informatyki;
- Wprowadzenie do metrologii,
będą realizowane w formie stacjonarnej. Pozostałe zajęcia w formie zdalnej.

Kierownik Dziekanatu WML
mgr inż. Grzegorz NIKICIUK

Komunikat Dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

DOTYCZY: form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, a także prognozy co do jej rozwoju w kolejnych miesiącach oraz obowiązujące rekomendacje wydane przez MNiSW i kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej, informujemy pracowników i studentów Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym.

Organizacja dydaktyki w systemie mieszanym polega na umożliwieniu realizacji możliwie największej części zaplanowanych zajęć: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, projektów i seminariów a także wybranych ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane zdalnie, a w szczególności niektóre laboratoryjne i ćwiczeniowe, odbywać się będą w formie stacjonarnej w salach wykładowych i laboratoryjnych wydziału.

W nadchodzącym semestrze studia na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa rozpoczyna 1221 studentów, w tym na I-szym roku studiów: 412 (148 pchor., 192 studentów cywilnych - stacjonarnych, 72 niestacjonarnych).

Wychodząc naprzeciw potrzebie praktycznego zapoznania się studentów I roku studiów z kampusem uczelni i najważniejszymi obiektami wspomagającymi kształcenie (np. biblioteka, obiekty sportowe), zasobami wydziału (dziekanat, pracownie, laboratoria, sale wykładowe) w dniu 30.09 odbędą się spotkania adaptacyjne dla poszczególnych kierunków studiów w formie stacjonarnej.

Ze względu na specyfikę studiów na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa ustala się następujące formy kształcenia w miesiącach październik i listopad:

  1. studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizować będą zajęcia w formie zdalnej;
  2. studenci cywilni II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizować będą zajęcia w formie zdalnej natomiast podchorążowie - kandydaci na żołnierzy zawodowych zasadniczo w formie stacjonarnej (z możliwością prowadzenia wybranych przedmiotów w formie zdalnej);
  3. zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (cywilnych i wojskowych) będą realizowane w formie stacjonarnej, tak aby umożliwić studentom bezpośredni kontakt z promotorami (wykładowcami) oraz dostęp do laboratoriów/pracowni przy realizacji prac dyplomowych;
  4. studenci cywilni i wojskowi II semestru studiów magisterskich realizować będą zajęcia w formie stacjonarnej.

Czytaj więcej...

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

Interesujesz się inżynierią kosmiczną i satelitarną lub systemami autonomicznymi oraz obroniłeś pracę związaną z tą tematyką? Weź udział w konkursie Ministra Obrony Narodowej na najlepszą pracę z zakresu technologii, technik oraz inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch obszarach:

Czytaj więcej... 

Uwaga - zmiana nazwy Wydziału !

Informujemy, że z dniem 1 października 2020 r.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

przekształci się w

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.