Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

XXVI Seminarium kół naukowych studentów WML

Dnia 26.06.2020 r. odbyło się XXVI Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). W tym roku, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Studenci prezentowali swoje wyniki w świecie wirtualnym, w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zaprezentowanych zostało 12 prac, których autorami było 14 studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie: dr inż. Małgorzata Pac, dr inż. Jarosław Panasiuk, dr inż. Marcin Sarzyński oraz mjr dr inż. Konrad Wojtowicz. Nauczyciele akademiccy naszego Wydziału, uczestniczący w wydarzeniu, również mieli możliwość oceny wystąpień Autorów poprzez ankietę, której wyniki były wzięte pod uwagę podczas obrad komisji konkursowej.

Tegoroczne seminarium KNS WML w zgodnej ocenie prelegentów, komisji konkursowej oraz uczestniczących w seminarium studentów, pracowników Wydziału oraz gości zewnętrznych, było niemałym wyzwaniem, ale efekty zadowoliły każdego. Wystąpienia studentów tradycyjnie podzielono na dwie kategorie: I. kategoria obejmowała uczestników z I-III roku studiów I°, natomiast w kategorii II. znaleźli się studenci pozostałych lat studiów. Po wystąpieniach wszystkich prelegentów oraz burzliwych naradach, komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:


KATEGORIA I:


I miejsce

Tomaszowi Wideryńskiemu, Kamilowi Zarzyckiemu, Konradowi Zdanowskiemu
z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Projekt robota samobalansującego”
(opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński);

II miejsce

Andrzejowi Zalewskiemu
z KNS Techniki Uzbrojenia za pracę pt. „Analiza balistyczna wybranych konstrukcji
broni palnej użytkowanej w wojsku w połowie XIX wieku”;

III miejsce

Łukaszowi Stosio
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Przygotowanie środowiska pracy
dla systemu jednoczesnego wyznaczania pozycji i mapowania otoczenia (SLAM)”
(opiekun naukowy: mjr dr inż. Konrad Wojtowicz);


KATEGORIA II:


I miejsce

inż. Dawidowi Adamskiemu
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Modelowanie i badanie układu
orientacji przestrzennej i sterowania dla satelity typu cube”
(opiekun naukowy: ppłk dr inż. Maciej Henzel);

II miejsce

inż. Kamilowi Gawrońskiemu
z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Metalowo-polimerowe
struktury komórkowe jako absorbery energii kinetycznej”
(opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński);

III miejsce

inż. Sławomirowi Patrosiowi
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Projekt systemu zobrazowania typu
„on-screen-display” dla bezzałogowego statku powietrznego”
(opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala);


 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i liczymy na równie wysoki poziom wystąpień
na przyszłorocznym XXVII Seminarium KNS WML.
Miejmy nadzieję, że tym razem w realu…

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
opiekun KNS WML

ZAPROSZENIE na seminarium Kół Naukowych WML

Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa:

 • KNS Techni Uzbrojenia
 • KNS Lotnictwa i Kosmonautyki
 • KN Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
 • KN Systemów Mechatronicznych

serdecznie zapraszają


Studentów oraz Pracowników Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

na

XXVI SEMINARIUM KNS WML

które odbędzie się 26.06.2020 r. o godz. 9.00 w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki prac studentów
czynnie zaangażowanych w działalnośc w Kołach Naukowych.

W ramach seminarium przeprowadzony zostanie konkurs w kategoriach:

 • dla studentów I stopnia
 • dla studentów II stopnia

Korekty terminu realizacji prac dyplomowych (PD) i egzaminu dyplomowego (ED)

Szanowni Nauczyciele Akademiccy!
Szanowni Studenci!

W związku z panującą pandemią Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dokonał korekty terminu realizacji prac dyplomowych (PD) i egzaminu dyplomowego (ED) dla:
    - studentów studiów inżynierskich, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia PD;
    - studentów cywilnych studiów magisterskich.

 1. Egzamin dyplomowy zostaje zorganizowany i przeprowadzony przez wyznaczone komisje
      w instytutach i katedrze, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony przed COVID-19.
 2. W przypadku udokumentowanej nieobecności dyplomanta spowodowanej kwarantanną z powodu
      COVIN-19, dopuszcza się zorganizowanie i przeprowadzenie ED w formie zdalnej, ustalonej
      przez Komisję ED.
 3. W celu usprawnienia przygotowania protokołu ED przez Dziekanat, promotorzy, recenzenci,
      dyplomanci mogą przesłać do dziekanatu przed przekazaniem PD, w formie elektronicznej:
      opinie: promotora, recenzenta.

Obecnie prace dyplomowe do oprawy (ze względu na zamknięcie Biblioteki Głównej przyjmowane są przez pracownika sekretariatu Redakcji Wydawnictw przed wejściem głównym do Biblioteki przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Należy wcześniej poinformować telefonicznie o zamiarze złożenia pracy (tel. 261839252)
Terminy przyjmowania i odbioru oprawionych prac ustalane są indywidualnie, na konkretny termin i godzinę.

W przypadku udostępnienia budynku BG WAT dla czytelników zostaną podane odrębne procedury składania/odbioru prac uwzględniające wszelkie zasady bezpieczeństwa.

 dokumenty do pobrania

Czytaj więcej...

Zalecenia Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

dotyczące organizacji zajęć ze studentami w formie zajęć zdalnych, dokumentowania przeprowadzenia tych zajęć oraz rozliczania studentów w okresie stanu zagrożenia epidemią lub stanu epidemii

1. Do kontaktów i przeprowadzenia zajęć zdalnych rekomenduje się wykorzystać następujące narzędzia
     zdalnego nauczania:

2. Zajęcia zdalne przeprowadzać w terminie zajęć zaplanowanych. Odstępstwa od tej reguły powinny
     stanowić wyjątek.

3. Zajęcia zdalne planować z wykorzystaniem elektronicznego Kalendarza dostępnego w Microsoft Teams
     lub w Outlooku.

4. O planowanych zajęciach zdalnych powiadamiać pocztą elektroniczną grupy studenckie bezpośrednio
     z narzędzia zdalnego nauczania (np. z Kalendarza Microsoft Teams) lub poprzez wysłanie zaproszeń
     na adresy poczty elektronicznej studentów lub starostów grup. Uwaga! W USOS są aktualne adresy
     poczty elektronicznej studentów WML. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne posiada dostęp
     do listy swoich studentów i ich adresów poczty elektronicznej.

Czytaj więcej...

SARS-CoV-2 - INFORMACJA !!!

KONTAKT z Dziekanatem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z koronawirusem SARS-CoV-2


Studenci i Doktoranci
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, władze Wojskowej Akademii Technicznej zaleciły w komunikacji wewnątrz akademickiej wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Wobec powyższego od dnia 12 marca 2020 obsługa administracyjna studentów
w dziekanacie WML oraz konsultacje z prodziekanem ds. kształcenia zostają ograniczone.

Proszę w miarę możliwości odłożyć wizytę na uczelni na termin późniejszy i ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu.

Zalecany kontakt z dziekanatem oraz prodziekanem tylko
z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej.

Pracownicy dziekanatu w pierwszej kolejności będą udzielali odpowiedzi
na pytania zadawane drogą mailową oraz telefoniczną.

Należy pamiętać, że niezmiernie ważne jest, abyśmy wszyscy stosowali się do zaleceń i odpowiedzialnie ograniczali ryzykowne zachowania.
Informuję, że studenci i doktoranci są zobowiązani przez Rektora WAT do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo dziekanat lub prodziekana ds. kształcenia o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną.
Jednocześnie informuję o możliwości otrzymania przez starostów lub zastępców starostów, a także studentów, doktorantów materiałów z wykładów, ćwiczeń rachunkowych, wynikających z programu kształcenia i planu studiów semestru letniego, po nawiązaniu kontaktu drogą mailową lub telefoniczną z nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmioty.

Komunikat obowiązuje od 12.03.2020 r. do odwołania.

LEGITYMACJE ELS i ELD

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r.
      zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
      Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona
      w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność
      do dnia 31 maja 2020 r.
  , bez konieczności potwierdzenia ich ważności.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
      w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
      Legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r.
      do dnia 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności
      potwierdzania ich ważności.

Kierownik Dziekanatu WML
mgr inż. Grzegorz NIKICIUK