Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

ZAPROSZENIE na seminarium Kół Naukowych WML

Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa:

 • KNS Techni Uzbrojenia
 • KNS Lotnictwa i Kosmonautyki
 • KN Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
 • KN Systemów Mechatronicznych

serdecznie zapraszają


Studentów oraz Pracowników Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

na

XXVI SEMINARIUM KNS WML

które odbędzie się 26.06.2020 r. o godz. 9.00 w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki prac studentów
czynnie zaangażowanych w działalnośc w Kołach Naukowych.

W ramach seminarium przeprowadzony zostanie konkurs w kategoriach:

 • dla studentów I stopnia
 • dla studentów II stopnia

Korekty terminu realizacji prac dyplomowych (PD) i egzaminu dyplomowego (ED)

Szanowni Panowie Nauczyciele Akademiccy!
Szanowni Studenci!

W związku z panującą pandemią Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dokonał korekty terminu realizacji prac dyplomowych (PD) i egzaminu dyplomowego (ED) dla:
    - studentów studiów inżynierskich, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia PD;
    - studentów cywilnych studiów magisterskich.

 1. Egzamin dyplomowy zostaje zorganizowany i przeprowadzony przez wyznaczone komisje
      w instytutach i katedrze, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony przed COVID-19.
 2. W przypadku udokumentowanej nieobecności dyplomanta spowodowanej kwarantanną z powodu
      COVIN-19, dopuszcza się zorganizowanie i przeprowadzenie ED w formie zdalnej, ustalonej
      przez Komisję ED.
 3. W celu usprawnienia przygotowania protokołu ED przez Dziekanat, promotorzy, recenzenci,
      dyplomanci mogą przesłać do dziekanatu przed przekazaniem PD, w formie elektronicznej:
      opinie: promotora, recenzenta.

Obecnie prace dyplomowe do oprawy (ze względu na zamknięcie Biblioteki Głównej przyjmowane są przez pracownika sekretariatu Redakcji Wydawnictw przed wejściem głównym do Biblioteki przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Należy wcześniej poinformować telefonicznie o zamiarze złożenia pracy (tel. 261839252)
Terminy przyjmowania i odbioru oprawionych prac ustalane są indywidualnie, na konkretny termin i godzinę.

W przypadku udostępnienia budynku BG WAT dla czytelników zostaną podane odrębne procedury składania/odbioru prac uwzględniające wszelkie zasady bezpieczeństwa.

 dokumenty do pobrania

Czytaj więcej...

Zalecenia Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

dotyczące organizacji zajęć ze studentami w formie zajęć zdalnych, dokumentowania przeprowadzenia tych zajęć oraz rozliczania studentów w okresie stanu zagrożenia epidemią lub stanu epidemii

1. Do kontaktów i przeprowadzenia zajęć zdalnych rekomenduje się wykorzystać następujące narzędzia
     zdalnego nauczania:

2. Zajęcia zdalne przeprowadzać w terminie zajęć zaplanowanych. Odstępstwa od tej reguły powinny
     stanowić wyjątek.

3. Zajęcia zdalne planować z wykorzystaniem elektronicznego Kalendarza dostępnego w Microsoft Teams
     lub w Outlooku.

4. O planowanych zajęciach zdalnych powiadamiać pocztą elektroniczną grupy studenckie bezpośrednio
     z narzędzia zdalnego nauczania (np. z Kalendarza Microsoft Teams) lub poprzez wysłanie zaproszeń
     na adresy poczty elektronicznej studentów lub starostów grup. Uwaga! W USOS są aktualne adresy
     poczty elektronicznej studentów WML. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne posiada dostęp
     do listy swoich studentów i ich adresów poczty elektronicznej.

Czytaj więcej...

SARS-CoV-2 - INFORMACJA !!!

KONTAKT z Dziekanatem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z koronawirusem SARS-CoV-2


Studenci i Doktoranci
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, władze Wojskowej Akademii Technicznej zaleciły w komunikacji wewnątrz akademickiej wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Wobec powyższego od dnia 12 marca 2020 obsługa administracyjna studentów
w dziekanacie WML oraz konsultacje z prodziekanem ds. kształcenia zostają ograniczone.

Proszę w miarę możliwości odłożyć wizytę na uczelni na termin późniejszy i ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu.

Zalecany kontakt z dziekanatem oraz prodziekanem tylko
z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej.

Pracownicy dziekanatu w pierwszej kolejności będą udzielali odpowiedzi
na pytania zadawane drogą mailową oraz telefoniczną.

Należy pamiętać, że niezmiernie ważne jest, abyśmy wszyscy stosowali się do zaleceń i odpowiedzialnie ograniczali ryzykowne zachowania.
Informuję, że studenci i doktoranci są zobowiązani przez Rektora WAT do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo dziekanat lub prodziekana ds. kształcenia o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną.
Jednocześnie informuję o możliwości otrzymania przez starostów lub zastępców starostów, a także studentów, doktorantów materiałów z wykładów, ćwiczeń rachunkowych, wynikających z programu kształcenia i planu studiów semestru letniego, po nawiązaniu kontaktu drogą mailową lub telefoniczną z nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmioty.

Komunikat obowiązuje od 12.03.2020 r. do odwołania.

LEGITYMACJE ELS i ELD

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r.
      zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
      Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona
      w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność
      do dnia 31 maja 2020 r.
  , bez konieczności potwierdzenia ich ważności.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
      w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
      Legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r.
      do dnia 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności
      potwierdzania ich ważności.

Kierownik Dziekanatu WML
mgr inż. Grzegorz NIKICIUK