Studia Doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne)

Informacje podstawowe

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

ogłasza przyjęcia na czteroletnie stacjonarne oraz niestacjonarne ogólnodostępne

STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie MECHANIKA
STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie BUDOWA i EKSPLOATACJA MASZYN

Na studia doktoranckie ogólnodostępne może być przyjęta osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r.
  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
  (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z dn. 16 kwietnia 2003 r.)
 • ukończyła studia magisterskie z zakresu mechanika, budowa i eksploatacja maszyn
  lub dziedzin technicznych pokrewnych.

pdf icon64Decyzja
Decyzja Dziekana WML nr 50/WML/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu przebiegu postępowania konkursowego
podczas rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich
na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML) w roku akademickim 2018/2019

pdf icon64Plan stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich
obowiązujących od roku naboru 2017/2018
- Dyscyplina naukowa: MECHANIKA

pdf icon64Plan stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich
obowiązujących od roku naboru 2017/2018
- Dyscyplina naukowa: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

pdf icon64Uchwała nr 30/WAT/2015 - regulamin
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”

pdf icon64Uchwała nr 30/WAT/2015
Zarządzenie Rektora WAT nr 14/RKR/2018 z dnia 18 maja 2018
w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia
stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich w WAT”


Liczba miejsc:

 • studia doktoranckie stacjonarne: MECHANIKA - 4, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - 4
 • studia doktoranckie niestacjonarne: MECHANIKA - 1, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - 1

Terminy:

 • składanie dokumentów do 31.08.2018 r. w pok. 14 budynek 63,
  tel. +48 261 837 415 (Pani Ewa KLEBER)
 • rozmowa kwalifikacyjjna w dniu 14 września 2018 r, (piątek), godzina 09:00 (pok. 12, bud. 63)
 • decyzja o zakwalifikowaniu na I-rok studiów doktoranckich  21 września 2018 r.
 • początek zajęć wg rozkładów i harmonogramu zjazdów

Opłaty:

W roku akademickim 2018/2019 uczestników studiów obowiązują następujące opłaty:

 • opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych za semestr - 3 300 PLN.
 • opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej - 17 PLN (wręczenie legitymacji po imatrykulacji)

pdf icon64Wykaz tematów projektów badawczych dla doktorantów WML WAT
nabór r. a. 2018/2019
- Dyscyplina naukowa: MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN


Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (załączony formularz)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II-go stopnia (magisterskich)
  – oryginał lub odpis wydany przez uczelnię
 • suplement do dyplomu albo indeks lub jego odpis
 • dwie aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
 • życiorys (CV)
 • wskazana opinia opiekuna naukowego
Bliższe informacje można uzyskać

Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
budynek 63, pokój 13
tel. +48 261 839 555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Kierownik studiów doktoranckich WML
dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK, prof. WAT
budynek 72, pok. 2
tel. +48 261 837 530
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN