Publikacje

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU (od roku 2001)


Rok 2008
Monografie:

 1. Tomaszek H., Żurek J., Jasztal M.: "Prognozowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu lotów statków powietrznych". Wydawnictwo naukowe ITE, Radom 2008.

Artykuły:

 1. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "Damage hazard model for chosen element of the aircraft structure taking into account fatigue crack development stages". Journal of KONBIN, No 1(4)2008 Warsaw 2008,str. 401-418.

Rok 2007
Monografie:
1. Śnieżek L., Stepień S.: "Trwałość zmęczeniowa rurociągu chemicznego z propagującym pęknięciem półeliptycznym", WAT, Warszawa, 2007. Artykuły:

 1. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "A method of evaluating fatigue life of some selected structural components at a given spectrum of loads - an outline". Eksploatacja i Niezawodność, Nr 3(35)/2007, str.69-71.
 2. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "A method of evaluating time of fatigue crack growth to limiting value of some selected structural components - an outline". Eksploatacja i Niezawodność, Nr 4(36)/2007, str.24-28.
 3. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "A method of estimating the risk of a catastrophic failure to engine's rotating members as related to fatigue - an outline". Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14/No.2 Warsaw 2007,str. 505-511.
 4. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "Zarys metody oceny trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji lotniczych w warunkach eksploatacyjnego widma obciążenia dla wzoru Parisa o wykładniku m`2". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.3(151) Vol.42 2007, str.89-98.
 5. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "Zarys metody wyznaczenia ryzyka uszkodzenia i trwałości zmęczeniowej wybranych elementów konstrukcji lotniczych w warunkach eksploatacji z zastosowaniem wzoru Parisa dla m`2". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.3(151) Vol.42 2007, str.99-110.
 6. Michał Jasztal, Mariusz Ważny: "Zarys metody określania prawdopodobieństwa zdatnej pracy urządzenia w aspekcie zmian wartości parametru diagnostycznego". Eksploatacja i Niezawodność, Nr 2(34)/2007, str.44-50.
 7. Mrozek B., Kozakiewicz A.: "Wpływ zbiorników konforemnych na wędrówkę środka masy samolotu F-16C", Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej, praca zbiorowa, str.159-203 (ISBN 978-83-915898-3-0), 2007.

Referaty

 1. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "A method of evaluating fatigue life of some selected structural components at a given spectrum of loads - an outline", oraz "A method of evaluating time of fatigue crack growth to limiting value of some selected structural components - an outline", Central European Forum on Maintenance 2007, Wrocław 21-23. XI.2007r.
 2. Henryk Tomaszek, Józef Żurek, Michał Jasztal.: "Zarys metody oceny ryzyka uszkodzenia katastroficznego w aspekcie zmęczenia dla wirujących elementów silnika", 33rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS - EUROPEAN KONES2007 CONGRESS, Warszawa - Rynia 9-12.IX.2007r.
 3. Michał Jasztal, Stanisław Szajnar, Mariusz Ważny.: "Using of CFD-FASTRAN Software Package for Numerical Analysis of Flow Around the Elements of Aircraft's Safety System". Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, Volume III str.109, 4-6.IX.2007r, Wrocław.

Rok 2006
Monografie:

 1. Dżygadło Z., Olejnik A., Kowaleczko G., Nowotarski I.: "Selected problems of nonlinear dynamics in aviation engineering". Biblioteka naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2006.

Artykuły:

 1. Ryszard Szczepanik, Henryk Tomaszek, Michał Jasztal.: "Zarys metody określania rozkładu czasu narastania pęknięcia elementu do wartości granicznej w warunkach zmęczenia w procesie eksploatacji statku powietrznego". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.3(147) Vol.41 2006, str.81-89.
 2. Michał Jasztal: "Zarys metody określania trwałości resztkowej elementów konstrukcji statku powietrznego uszkodzonych w wyniku trafienia pociskami penetrującymi.", Biuletyn WAT, Vol. LV 3 (643), Warszawa 2006r. str. 279-295.
 3. Michał Jasztal: "Metoda modelowania i badania zespołów mechanicznych wybranych urządzeń uzbrojenia lotniczego.", Przegląd Mechaniczny (miesięcznik) nr 4/06, str. 15-20.
 4. Śnieżek L., Stępień S., Kulec P., "A probabilistically approached forecast of the fatigue life of notched members", Technical Sciences 9, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2006, str. 79-94.
 5. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force, J. Tech. Phys., 44, 2004, 339-352.
 6. Skomra A.: Analiza układu samonaprowadzania rakiety w aspekcie jej skuteczności. ZEM 1 (145) 2006.


Referaty:

 1. Jasztal M., Idziaszek Z., Foryszewski T.: "Zastosowanie modelowania i symulacji do badania i weryfikacji parametrów technicznych i eksploatacyjnych działka lotniczego." VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2006r. Materiały konferencyjne str. 260-271.
 2. Jasztal M.: "Procedury SINTAP oraz FITNET służące ocenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych zawierających pęknięcia".
  Konwersatorium - Problemy Inżynierii Eksploatacji. Warszawa 2006 r.

Rok 2005
Monografie:

 1. Skomra A.: "Skuteczność lotniczych rakiet samonaprowadzających się na cel"; WAT 2005, str.225

Artykuły:

 1. R. Chachurski, I. Nowotarski: Analiza numeryczna i eksperymentalna własności dynamicznych skrzydła samolotu szkolno-treningowego TS-8, Biuletyn WAT nr 4/2005.
 2. Henryk Tomaszek, Leszek Loroch, Michał Jasztal: "Modele powstawania uszkodzeń katastroficznych w urządzeniach lotniczych." Problemy eksploatacji (kwartalnik), nr 3/2005, str.193-202.
 3. Idziaszek Z., Jasztal M..: "Zarys metody tworzenia i badania modeli symulacyjnych szybkostrzelnych armat automatycznych w celu pozyskiwania danych o skutkach zmian parametrów diagnostycznych". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2(142) Vol.40 2005, str.155-168.
 4. Tomaszek H., Idziaszek Z., Ważny M.: Zarys metody określania liczności części zamiennych dla działek lotniczych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 1(141), 2005, s. 125-136.
 5. Ważny M., Idziaszek Z.: Model symulacyjny ruchu pocisku po jego wylocie z przewodu lufy. Eksploatacja i Niezawodność Nr 3 (27)/2005, 2005, Lublin, s. 30-40.
 6. Tomaszek H., Ważny M.: Zarys metody oceny wpływu skutków działania procesów destrukcyjnych na stan techniczny lotniczych systemów celowniczych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 3(147), 2006, s. 91-102.
 7. Tomaszek H., Ważny M.: Rozkład czasu narastania odchyłek parametrów diagnostycznych lotniczych systemów celowniczych do wartości granicznych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 4(148), 2006, s. 81-90.
 8. Tomaszek H., Żurek J., Ważny M.: Zarys metody szacowania ryzyka uszkodzenia przy pomocy narastających odchyłek parametrów roboczych urządzenia lotniczego. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 4(148), 2006, s. 91-100.
 9. Skomra A., Stępień S., Tomaszek H. Zarys metody określania niezawodności wybranych systemów kierowania rakiet lotniczych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.2 (142), 2005, s. 31-46.
 10. Kulec P., Stępień S., Śnieżek L. Probabilistically approach forecast on fatigue life of notched members. Technical Sciences no 9, 2006.
 11. Idziaszek Z., Olearczuk E.: "Alokacja obsług i zasobów w zarządzaniu trwałością obiektów technicznych", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Radom 2005r.
 12. Idziaszek Z., Olearczuk E.: "Zarządzanie trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych w systemie eksploatacji z wykorzystaniem bazy danych eksploatacyjnych", Eksploatacja i Niezawodność, Lublin 2005r.
 13. Loroch L., Tomaszek H.: "Wprowadzenie do oceny efektywności działania wojskowego statku powietrznego", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn zeszyt 1(141), Radom 2005, str.67-80.
 14. Idziaszek Z.: "Zarys metody oceny wpływu warunków użytkowania luf szybkostrzelnych armat automatycznych na ich trwałość". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2(142) Vol.40 2005, str.139-154.
 15. Skomra A.: "Analiza układu samonaprowadzania rakiety w aspekcie jej skuteczności". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.1(105) Vol.41 2006, str. 89-98.
 16. Skomra A.: "Zarys metody oceny skuteczności lotniczych rakiet samonaprowadzających się". Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.4(144), 2005, str.65-74.
 17. Skomra A., Stępień S., Tomaszek H.: Zarys metody określania niezawodności wybranych systemów kierowania rakiet lotniczych. ZEM Zeszyt 2 (142) 2005.

Referaty:

 1. Idziaszek Z., Jasztal M.: "Model symulacyjny działka lotniczego NR-30." - XIV Międzynarodowa Konferencja "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 2005, Materiały konferencyjne str. 203-212.
 2. Jasztal M.: "Metoda modelowania i badania zespołów mechanicznych wybranych urządzeń uzbrojenia lotniczego" - VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2005, Wyd. Garmond ISBN 83-89399-95-4, str. 101-112.

Rok 2004
Artykuły:

 1. S. Stępień, H. Tomaszek: "Wprowadzenie do oceny skuteczności użycia kierowanych rakiet lotniczych", Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 2 (138), 2004, s. 77-88.
 2. Z. Idziaszek, S.Torecki, R. Kamiński: "Zarys metody oceny wybranych procesów balistycznych na tempo zużywania komory nabojowej szybkostrzelnych armat automatycznych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.4/2004, str.167-179.
 3. Z. Idziaszek: "Zarys metody oceny trwałości szybkostrzelnych armat automatycznych wykorzystującej zmiany parametrów diagnostycznych zasadniczych zespołów", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2/2004, str.97-109.
 4. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Topologiczny model w zarządzaniu trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.1/2004, str.159-167.
 5. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Trwałość układów mechanicznych w ujęciu strukturalnym", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.3/2004, str.115-126.
 6. Z. Idziaszek, H. Tomaszek: "Zarys metody oceny trwałości luf działek lotniczych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.1/2004, str. 99-110.
 7. Z. Idziaszek, E. Olearczuk: "Informacyjny model zarządzania trwałością istniejących obiektów technicznych", Kwartalnik naukowy Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.2/2004, str.167-179.
 8. S. Stępień, H. Tomaszek: "Zarys metody prognozy trwałości resztkowej wybranych typów obiektów lotniczych eksploatowanych według stanu technicznego" Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 1 (137), 2004, s. 67-81
 9. Z. Idziaszek E. Olearczuk: "Audyt trwałości w eksploatacji szybkostrzelnych armat automatycznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa", Kwartalnik naukowy PNTTE Eksploatacja i Niezawodność nr 3 2004 r.

Referaty:

 1. Tomaszek H. Jasztal M..: "Metoda oceny trwałości resztkowej elementów konstrukcji statku powietrznego uszkodzonych pociskami penetrującymi." V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2004r. Materiały konferencyjne str. 417-430.
 2. Idziaszek Z., Jasztal M.: "Analiza podstawowego układu kinematycznego działka NR-30." - II Międzynarodowa Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Kazimierz Dolny 2004, Materiały konferencyjne str. 239-252.
 3. Idziaszek Z., Jasztal M.: "Metoda badań układu kinematycznego działka lotniczego NR-30" - VII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2004, Wyd. Garmond ISBN 83-89399-50-4, str. 81-88.
 4. S. Szajnar, M. Ważny: "Modelowanie procesu awaryjnego opuszczania statku powietrznego przy wykorzystaniu oprogramowania CFD-FASTRAN" XI Ogólnopolska/II Międzynarodowa Konferencja Mechanika w Lotnictwie, Kazimierz Dolny 2004, str. 145-154.
 5. Mrozek B.: "Konstrukcje przekładkowe stosowane w lotnictwie - cechy szczególne i specyfika obliczeń", V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2004.

Rok 2003
Artykuły:

 1. S. Stępień, H. Tomaszek: "Zarys probabilistycznego opisu rozwoju pęknięcia zmęczeniowego oraz określenia ryzyka katastroficznego zniszczenia elementu podczas eksploatacji" Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z.1 (133), 2003 (str. 23-32).
 2. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force. J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352, 2003.
 3. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force, J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352, 2003.
 4. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Drgania giętne i stateczność dynamiczna wirującego wału obciążonego siłą śledzącą, Biul. WAT., Vol. LII, Nr 5-6.
 5. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Niestacjonarne drgania giętne wirującego wału obciążonego siłą śledzącą oraz wymuszeniem uderzeniowym, Biul. WAT., Vol. LII, Nr 12.
 6. Loroch L., Mackiewicz K., Skomra A.: Proces badania uzbrojenia lotniczego. Dwumiesięcznik Naukowo-techniczny NiT 2/2003.

Referaty:

 1. Idziaszek Z., Jasztal M..: "Metoda modelowania oraz badania szybkostrzelnych armat lotniczych z wykorzystaniem systemów CAx." - VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Warszawa-Rynia 2003r, materiały konferencyjne na płycie CD-R (w postaci plików PDF).
 2. Jasztal M.: "Research of the process emergency escape from an aircraft." - Konferencja międzynarodowa - The biomechanics of impacts and vehicle crashworthiness, Warszawa 2003.
 3. A. Olejnik, S. Szajnar, M. Ważny, M. Jasztal- "Polish University Simulates Mig-29 Soviet Aircraft Using CFD-FASTRAN" - www.cfdrc.com/news/items/mig-sim.html.

Rok 2002
Artykuły:

 1. Z. Dżygadło, A. Kułaszka, I. Nowotarski: Nieliniowe regularne i chaotyczne drgania wirującego wału, Biul. WAT., Vol. LI, Nr 8, 2002.
 2. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Bending vibrations and dynamic stability of a rotating shaft subjected to a follower force, Transactions of the Institute of Aviation, Scientific Quarterly, (170-171), 3-4/2002.

Referaty:

 1. Idziaszek Z., Jasztal M.: "Metodyka badań elementów działka z wykorzystaniem systemów CAx." IV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2002r. Materiały konferencyjne str. 306-314.
 2. Jasztal M., Szajnar S.: "Wyznaczenie i analiza charakterystyk masowych układu fotel katapultowy - pilot". Biuletyn WAT, Nr 8 (2002r.).
 3. Skomra A., Piechna S.: "Wykorzystanie rezultatów obiektywnych wyników kontroli i oceny stanu technicznego aparatury kierowania rakiet do usprawnienia procesu ich eksploatacji". Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej. Waplewo. 2002.
 4. Skomra A., Tomaszek H., Stępień S.: Analityczne wyznaczenie rozkładu uchybu rakiety samonaprowadzanej. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej. Waplewo.2002, s.722-731.

Rok 2001
Monografia:

 1. Tomaszek H., Wróblewski M.: "Podstawy oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego". Dom Wydawniczy "Bellona" 2001.
 2. Nowotarski I.: "Obliczenia statyczne i dynamiczne turbinowych silników lotniczych metodą elementów skończonych", Biblioteka naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2001.

Artykuły:

 1. Nowotarski: Obliczenia statyczne i dynamiczne turbinowych silników lotniczych metodą elementów skończonych, Wydaw. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, ISBN 83-910906-1-2, Warszawa 2001.

Referaty:

 1. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: "Niestacjonarna nieliniowa asymptotyczna teoria naddźwiękowego potencjalnego opływu i jej zastosowanie do analizy flatteru konstrukcji". VII Sympozjum "Aerodynamika Lotnicza", IL, Warszawa, 11-12 czerwca 2001r.
 2. Mrozek B.: "Free vibration of sandwich shells with variable thickness" - 2nd European Conference on Computational Mechanics, Cracow, 2001.

Rok 2000
Monografia:

 1. Tomaszek H., Wróblewski M.: "Podstawy oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego". Dom Wydawniczy "Bellona" 2001.

Artykuły:

 1. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Nonlinear, regular and chaotic vibrations of a plate in supersonic flow. J. Tech. Phys., 41, 4, 2000.
 2. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Nonlinear, regular and chaotic vibrations of an airfoil with a trailing edge flap in supersonic flow. J. Tech. Phys., 41, 3, 2000.

Referaty:

 1. Mrozek B., Kachel S., Leszczyński P., Olejnik A.: "Analiza naprężeń i drgań własnych samolotu wykonanego z kompozytów" - V Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu projektowania i wytwarzania - Rynia 2000.