O nas

Zakład Awioniki jest prawnym następcą (od dnia 13.02.2020 r.) Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego, który powstał w Instytucie Techniki Lotniczej w dniu 01.10.2004 r. w wyniku połączenia Zakładu Osprzętu i Automatyki Lotniczej oraz Zakładu Uzbrojenia Lotniczego i Systemów Bezpieczeństwa. Kierownikiem Zakładu w 2004 r. został dr hab. inż. Andrzej SKOMRA. W związku z uruchomieniem w 2007 r. na Wydziale Mechatroniki nowego kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa część pracowników Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego przeniesiono do utworzonego w 2008 r. Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa. W 2007 r. kierownikiem Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego został prof. dr hab. inż. Wiesław SOBIERAJ. W roku 2012 pełnienie funkcji kierownika zakładu powierzono ppłk. dr. inż. Mariuszowi WAŻNEMU.

Pracownicy Zakładu stanowią trzon dydaktyczny w procesie kształcenia studentów cywilnych i wojskowych w zakresie awioniki oraz specjalistów w dziedzinie uzbrojenia lotniczego dla potrzeb Sił Powietrznych RP.

Zakład Awioniki jest instytutową jednostką organizacyjną – bezpośrednio podległą dyrektorowi Instytutu Techniki Lotniczej – właściwą w zakresie organizacji i sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, ochrony informacji, spraw bhp i ppoż. podczas prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej związanej z przedmiotami nauczania z zakresu awioniki i uzbrojenia lotniczego oraz działalności związanej z podwyższaniem kwalifikacji nauczycieli akademickich. W skład Zakładu Awioniki wchodzi Laboratorium Awioniki, bezpośrednio podległe kierownikowi Zakładu Awioniki.

Do zakresu zadań realizowanych przez pracowników Zakładu Awioniki należy:

 1. kształcenie, w szczególności w obszarze:
  • przekazania studentom wiedzy specjalistycznej z zakresu:
   • automatyki i teorii sterowania,
   • systemów sterowania statków powietrznych,
   • budowy i eksploatacji lotniczych systemów pomiarowych,
   • budowy i eksploatacji lotniczych systemów komputerowych,
   • budowy i eksploatacji lotniczych systemów diagnostycznych,
   • modelowania układów awionicznych
   • lotniczych systemów nawigacyjnych i celowniczych,
   • inteligentnych systemów pomiarowych,
   • pokładowych systemów zobrazowania informacji i symulatorów lotniczych,
   • lotniczych układów wykonawczych,
   • znajomości architektur systemów awionicznych,
   • znajomości budowy oraz funkcjonowania cyfrowych systemów sterowania statków powietrznych,
   • znajomości zasad modelowania oraz podstaw identyfikacji sygnałów w systemach awionicznych,
   • znajomości oprogramowania systemów awionicznych,
   • znajomości dynamiki i zasad sterowania statków powietrznych,
   • znajomości komputerowych narzędzi wspomagających prace projektowe oraz zasad budowy
      modeli symulacyjnych układów/urządzeń awionicznych,
   • znajomości budowy oraz funkcjonowania pokładowych systemów energetycznych,
   • znajomości współczesnych rozwiązań systemów awionicznych;
  • pozyskania przez studentów umiejętności specjalistycznych pozwalających na:
   • posługiwanie się zintegrowanymi systemami pomiarowymi i przeprowadzenie interpretacji
      zarejestrowanych danych pomiarowych,
   • opracowanie projektu i wykonanie układu/urządzenia awionicznego,
   • projektowanie i programowanie systemów wbudowanych stanowiących wyposażenie statków
      powietrznych,
   • posługiwanie się komputerowymi narzędziami umożliwiającymi realizację modeli symulacyjnych
      odzwierciedlających funkcjonowanie urządzeń awionicznych,
   • posługiwanie się specjalistycznym językiem obcym z zakresu kierunku kształcenia,
   • budowę modeli symulacyjnych układów awionicznych w wybranym środowisku programowym.
 2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, związanej głównie z techniką lotniczą
      (w zakresie szeroko rozumianego wyposażenia pokładowego statków powietrznych)
      i ukierunkowanej na:
  • wyposażenie specjalne w aspekcie jego niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa,
  • modelowanie i badanie eksperymentalnych elementów i układów awionicznych oraz wyposażenia specjalnego w procesie ich projektowania i konstruowania,
  • opracowanie miniaturowych systemów akwizycji danych do badań w locie bezzałogowych platform latających,
  • systemów sterowania statkami powietrznymi,
  • modelowanie i badanie algorytmów sterowania (zarządzania) systemami awionicznymi i wyposażeniem specjalnym statków powietrznych,
  • identyfikację parametrów obiektów dla potrzeb sterowania i diagnostyki,
  • nowe rozwiązania i technologie stosowane w lotniczych układach wykonawczych, np. nad lotniczymi układami wykonawczymi wykorzystującymi najnowsze technologie elektromechaniczne (magnesy i teorię zawieszeń magnetycznych) i elektroenergetyczne (sterowane przepływem energii elektrycznej),
  • projektowanie systemów identyfikacji obiektów w przestrzeni na potrzeby sterowania lotem bezzałogowych statków powietrznych,
  • symulatory lotnicze,
  • określanie skuteczność systemów uzbrojenia lotniczego.
 3. Zakład dysponuje stale unowocześnianą bazą laboratoryjną, w skład której wchodzą m.in.:

  • platformy z autopilotem MP2000 i MP2028 do badań w locie wyposażenia awionicznego,
  • platforma latająca typu Quadrocopter do testowania wyposażenia awionicznego,
  • symulatory kabiny typu GlassCokpit samolotu pasażerskiego,
  • symulatory kabin samolotów pasażerskich: Boeing 737, Airbus 320 i innych,
  • stanowiska do badania pokładowych magistrali komunikacyjnych,
  • zestawy do bezprzewodowej transmisji obrazu i danych,
  • inercjalne moduły pomiarowe różnych producentów,
  • stanowiska do badania dynamiki elementów i układów lotniczych układów pneumatycznych i hydraulicznych,
  • stanowisko do odwzorowania działania cyfrowych układów przełączających w technice lotniczej,
  • stanowiska dydaktyczne do badania układów elektroenergetycznych, hydraulicznych i elektrohydraulicznych układów wykonawczych oraz układów regulacji współczynnika przełożenia systemów sterowania statków powietrznych,
  • stanowisko do badania centrali aerodynamicznej,
  • stanowisko laboratoryjne do badania układu regulacji i systemów sterowania statku powietrznego,
  • stanowisko do badania paliwomierza i przepływomierza samolotu, stanowiska do badania przetworników parametrycznych i generacyjnych wybranych wielkości fizycznych.

  W ramach prac dyplomowych studenci realizują przede wszystkim zadania związane z projektowaniem i wykonaniem stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do:

  • analizy procesów zachodzących w systemach elektroenergetycznych;
  • diagnostyki systemów awionicznych statków powietrznych;
  • badania modułów awionicznych dla bezzałogowych statków powietrznych;
  • elementów stacji naziemnej dla bezzałogowych statków powietrznych;
  • elementów symulatorów lotu,
  • lotniczych układów wykonawczych.

  Absolwenci kończący studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka znajdują zatrudnienie w takich podmiotach jak:

  • biura projektowe związane zarówno z wyposażeniem awionicznym statków powietrznych jak i szeroko rozumianą elektroniką i mechatroniką;
  • organizacje obsługowe i firmy realizujące prace związane z eksploatacją i zapewnieniem ciągłej zdatności statków powietrznych – monitorowaniem stanu technicznego, modernizacją wyposażenia oraz projektowaniem procesu eksploatacji SP;
  • jednostki naukowe zajmujące się kształceniem i realizacją prac naukowo-badawczych związanych z projektowaniem i eksploatacją elementów wyposażenia awionicznego.