Informacje o Szkole

INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji jest Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnikami Szkoły są przedstawiciele nauki, przemysłu oraz firm wdrażających systemy komputerowego wspomagania oraz zaproszeni goście.
Szkoła odbywa się raz w roku, w pierwszych dniach maja. Ma charakter ogólny i jest skierowana do użytkowników we wszystkich branżach, w których zastosowano komputerowe wspomaganie prac. Organizatorzy nie stawiają sobie za cel konkurowania z tematycznymi konferencjami komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania.

Celem Szkoły jest stworzenie szerokiego forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Sprzyja integracji środowisk naukowych ze środowiskami praktyków zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i zapewnieniem jakości a także zarządzaniem wszystkimi dziedzinami działalności człowieka. Zachęcamy Dyrektorów zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych do czynnego udziału przedstawicieli ich biur konstrukcyjnych, technologów i inżynierów utrzymania ruchu do udziału w Szkole.

Program Szkoły adresowany jest przede wszystkim do:

 • użytkowników systemów komputerowych w biurach, zakładach i przedsiębiorstwach przemysłowych
 • twórców metod i procedur komputerowego wspomagania
 • producentów sprzętu i autorów oprogramowania.

Za zorganizowanie Szkoły i jej stronę techniczną odpowiada Biuro Szkoły.

Nad zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu Szkoły czuwa Komitet Naukowy, który nadzoruje merytoryczne ukierunkowanie Szkoły oraz odpowiada za przygotowanie wykładów i recenzji.

Organizator przewiduje tworzenie doradczego zespołu do spraw współpracy z przemysłem, którego skład osobowy jest ustalany corocznie po pierwszych zgłoszeniach z przedsiębiorstw przemysłowych.
W ramach Szkoły i pod jej egidą organizowane są seminaria, konferencje i sympozja towarzyszące lub samodzielne.


FORMA SZKOŁY

Podstawową formą kształcenia są wykłady i referaty tematyczne. Szkoła skierowana jest także do pracowników zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, którzy eksploatują profesjonalne systemy komputerowego wspomagania, jak również do tych, którzy stoją przed wyborem i zastosowaniem takich systemów.  

Program Szkoły obejmuje również warsztaty, na których uczestnicy mogą osobiście zapoznać się z najnowszym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. Warsztaty te prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z firm i ośrodków szkoleniowych, odbywają się przez cały czas trwania Szkoły równolegle z innymi formami kształcenia proponowanymi w Szkole.  

Formuła Szkoły jest pomyślana tak, aby uczestnik sam wybierał z oferowanej tematyki i form kształcenia interesujące go tematy. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, referatów tematycznych, pokazów oraz warsztatów.  

Szkoła wydaje, po zdobyciu przez uczestnika określonej ilości punktów (zgodnie z wewnętrznym regulaminem), imienne Certyfikaty Szkoły będące dowodem podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach kształcenia ustawicznego.


GRUPY TEMATYCZNE

Z - Zarządzanie i kształtowanie jakości

P - Projektowanie

 • komputerowe wspomaganie projektowania układów elektronicznych
 • komputerowe wspomaganie projektowania maszyn
 • komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji budowlanych
 • metoda elementów skończonych

W - Wytwarzanie

 • komputerowe wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi
 • komputerowe wspomaganie sterowania przebiegiem procesów produkcyjnych
 • komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych

E - Eksploatowanie

 • komputerowe systemy eksploatacji
 • diagnostyka obiektów technicznych
 • diagnostyka procesów przemysłowych

T - Techniki pomiarowe

 • systemy kontrolno-pomiarowe
 • cyfrowe przetwarzanie danych
 • systemy projektowania odwrotnego

M - Modelowanie

 • komputerowe wspomaganie eksperymentów
 • symulacja komputerowa
 • komputerowe wspomaganie kształtowania niezawodności obiektów elektrycznych
 • komputerowe wspomaganie kształtowania niezawodności obiektów mechanicznych