Konferencje

Wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia

Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia jako podstawowego obowiązku Wydziału oraz w celu ciągłego monitorowania i doskonalenia poziomu kształcenia wprowadza się "System zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Mechatroniki Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego", zwany dalej "Wydziałowym systemem zapewnienia jakości kształcenia".

Funkcjonowanie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia ma charakter ciągły i systematyczny poprzez nieprzerwane zaangażowanie w jego realizację wszystkich jednostek organizacyjnych Wydziału odpowiedzialnych za proces kształcenia.

Działaniem Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia objęci są: osoby funkcyjne i pracownicy Wydziału, studenci i doktoranci studiujący na wszystkich poziomach i formach studiów oraz słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kursów dokształcających i doskonalących.

Celem działania Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest w szczególności:

 1. podnoszenie świadomości społeczności akademickiej Wydziału na temat roli jakości kształcenia
      w procesie dydaktycznym,
 2. doskonalenie programów studiów oraz metod dydaktycznych w celu coraz lepszego
      przygotowania absolwentów do wymagań zmieniającego się rynku pracy i służby żołnierzy
      zawodowych,
 3. spełnienie wymagań oceny programowej, kompleksowej i certyfikatów doskonałości kształcenia
      określonych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz inne krajowe i międzynarodowe
      organizacje, których przedmiotem działania jest ocena jakości kształcenia i akredytacja, w tym
      między innymi KAUT, FEANI i itp.
 4. stymulowanie rozwoju nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, zaplecza procesu dydaktycznego,
 5. promowanie innowacyjności w procesie kształcenia,
 6. podnoszenie rangi działalności dydaktycznej oraz budowa etosu nauczyciela akademickiego,
 7. stwarzanie motywacji do podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych,
 8. zwiększanie wpływu studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na doskonalenie
      Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 9. doskonalenie jakości informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Wydziale,
 10. podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w procesie dydaktycznym,
 11. ciągłe doskonalenie Wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia w celu poprawy
       działania procesu dydaktycznego.

 

Podstawowe wewnętrzne akty normatywne dotyczące uczelnianego i wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia

W zakresie zapewnienia jakości kształcenia obowiązują obecnie zarówno uczelniane jak i wydziałowe wewnętrzne akty normatywne.

UCZELNIANE

Uchwała nr 76/WAT/2019 Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

Zarządzenie nr 1/RKR/2020 Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT

Decyzja nr 295/RKR/2019 Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT
Decyzja nr 118/RKR/2016 Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 3 grudnia 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2016 – 2020

WYDZIAŁOWE

Decyzja nr 79/WML/2019 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania dr inż. Mirosława Wróblewskiego do pełnienia funkcji pełnomocnika dziekana ds. jakości kształcenia

Decyzja nr 67/WML/2016 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia

Decyzja nr 10/WML/2014 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego
z dnia 31.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

 

 

Kurs Unigraphics

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi kurs systemu UNIGRAPHICS. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zastosowaniem systemu UNIGRAPHICS.

Szkolenie obejmuje dwa stopnie:

 1. Szkolenie podstawowe obejmujące zagadnienia:
  • szkic parametryczny
  • modelowanie brył i szczegółów bryłowych
  • złożenia.
 2. Szkolenie specjalistyczne obejmujące zagadnienia:
  • analizy wytrzymałołciowej
  • modelowania powierzchni swobodnych
  • projektowania parametrycznego
  • wytwarzania
  • tworzenia obrazów UG/Photo.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie posługiwania się systemem UNIGRAPHICS. Mogą w nim uczestniczyć technicy, inżynierowie mechanicy.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu podstawowym (pierwszego stopnia) wynosi około 3000 zł od osoby. Czas trwania szkolenia podstawowego 30 godz. Koszt i czas szkolenia specjalistycznego (drugiego stopnia) jest uzalezniony od liczby uczestników i od uzgodnionego zakresu tematycznego.

Płatności należy dokonywać na konto WAT za pośrednictwem druku wpłaty:

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

Bank Zachodni SA II o. Warszawa
11201027-200266-138-3000
SZWUL Kurs Unigraphics

UWAGA:na druku wpłaty należy podać czytelnie imię i nazwisko oraz rodzaj opłaty.

Szkolenie prowadzi Zakład Aerodynamiki i termodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej WML WAT.

Szczegółowe informacje:

Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Kurs UNIGRAPHICS
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

dr inż. Stanisław KACHEL
tel. (0-22) 261 83-73-74
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kurs Solid Edge

Informacje podstawowe

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi kurs SOLID EDGE.
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zastosowaniem pakietu Solid Edge do modelowania 3D jak i 2D oraz praktyczne nauczenie posługiwania się pakietem w zakresie tworzenia dokumentacji technicznych.
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie posługiwania się pakietem Solid Edge. Mogą w nim uczestniczyć technicy, inżynierowie mechanicy oraz nauczyciele przedmiotów technicznych w szkołach średnich.

Opłaty

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 600 zł od osoby.
Płatności należy dokonywać na konto WAT za pośrednictwem druku wpłaty:

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

"SZWMT"
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49

Bank Zachodni SA II o. Warszawa
11201027-200266-138-3000
SZWUL Kurs Solid Edge

UWAGA
Na druku wpłaty należy podać czytelnie imię i nazwisko oraz rodzaj opłaty.

Szczegółowe informacje

Czas trwania kursu 24 godziny (3x8 godzin).

Szkolenie prowadzi Zakład Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Ekploatacji Wydziału Mechatroniki WAT.

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Kurs Solid Edge
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

dr inż. Sławomir PIECHNA
tel. +48 261 837 762
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podkategorie