Konferencje

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Praca badawcza statutowa (finansowanie MNiSW)
TEMAT: Doświadczalno-numeryczne badania rozwojowe technologii badawczych z weryfikacją warunkującą osiąganie zakładanych celów techniczno-taktycznych powietrznych platform bezzałogowych
Okres realizacji: 02.01.2016 – 31.12.2018
KIEROWNIK: prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK
tel. +48 261 839 644
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. CEL PROJEKTU

 

2. KRÓTKI OPIS

 

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Praca badawcza statutowa (finansowanie MNiSW)
TEMAT: Badania konstrukcyjno-technologiczne w dziedzinie nowoczesnej amunicji artyleryjskiej
Okres realizacji: 02.01.2016 – 31.12.2018
KIEROWNIK: dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK
tel. +48 261 839 377, +48 261 839 508
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. CEL PROJEKTU

Celem Projektu Badawczego Statutowego (PBS) pt. „Badania konstrukcyjno-technologiczne w dziedzinie nowoczesnej amunicji artyleryjskiej” jest przeprowadzenie:

 • analizy konstrukcyjnej w obszarze artyleryjskich i rakietowych środków ogniowych oraz w obszarze amunicji stosowanej do nich,
 • analizy parametrów balistyczno-taktycznych amunicji artyleryjskiej i rakietowej,
 • analizy materiałowo-technologicznej procesu wytwarzania amunicji artyleryjskiej zdolnej do zastąpienia rozwiązań istniejących.

2. KRÓTKI OPIS

Tematyka PBS dotyczy bardzo ważnej dla Sił Zbrojnych RP, w tym zwłaszcza dla Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, problematyki, ukierunkowanej na wprowadzanie do wyposażenia nowego i modernizacji już eksploatowanego uzbrojenia. Temat ten wpisuje się więc w strategię rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii, która zakłada ich modernizację m.in. poprzez konsekwentne pozyskiwanie nowoczesnej broni lufowej i rakietowej oraz amunicji artyleryjskiej i rakietowej.

Ze względu na obszerność i złożoność podjętej problematyki, badania w ramach PBS podzielono na trzy, ściśle ze sobą powiązane etapy.

 • Etap I pt. „Analiza konstrukcyjna w obszarze artyleryjskich i rakietowych środków ogniowych oraz w obszarze amunicji stosowanej do nich”, był realizowany w 2016 r., a jego efektem są m.in.:
  • wyniki analiz konstrukcyjnych oraz taktycznych identyfikujących obszary zagrożenia ze strony
     środków ogniowych potencjalnego przeciwnika,
  • bieżące potrzeby w zakresie amunicji do środków ogniowych wprowadzanych do uzbrojenia
     Wojsk Rakietowych i Artylerii,
  • perspektywiczne potrzeby Wojsk Rakietowych i Artylerii w zakresie środków ogniowych
     i amunicji do nich.
 • Etap II pt. „Analiza parametrów balistyczno-taktycznych amunicji artyleryjskiej i rakietowej”, był realizowany w 2017 r., a jego efektem są m.in.:
  • wyniki analizy parametrów balistyczno-taktycznych amunicji stosowanej zarówno do obecnie
     eksploatowanych, jak i planowanych do wprowadzenia do Wojsk Rakietowych i Artylerii
     w najbliższych latach środków ogniowych oraz potencjalnego przeciwnika,
  • wymagania w zakresie parametrów balistyczno-taktycznych perspektywicznych środków
     ogniowych i stosowanej do nich amunicji, planowanych do wprowadzenia
     do Wojsk Rakietowych i Artylerii.
 • Etap III pt. „Analiza materiałowo-technologiczna procesu wytwarzania amunicji artyleryjskiej zdolnej do zastąpienia rozwiązań istniejących”, będzie realizowany w 2018 r., a jego celem są, m.in.:
  • wnioski z analizy porównawczej obecnie stosowanych materiałów do produkcji rdzeni
     pocisków przeciwpancernych,
  • wyniki analizy wpływu parametrów prasowania mieszanek proszkowych, np. ciśnienia
     i czasu stabilizacji ciśnienia na wybrane właściwości wypraski oraz gotowego spieku,
  • określenie wpływu takich parametrów, jak warunki prasowania i spiekania na właściwości
     gotowego spieku; optymalizacja tych parametrów umożliwi otrzymanie materiału o dużej
     gęstości, a także wysokich właściwościach wytrzymałościowych. 

Tematyka przedmiotowego PBS jest zgodna z opracowanym przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej dokumentem pt. „Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022” (Decyzja Nr 4/NSzW MON z dnia 22.02.2013 r.) – rozdział IV pt. „Obszar techniki i technologii obronnych”, podrozdział 4.3. pt. „Broń precyzyjna i uzbrojenie” oraz podrozdział 4.6. pt. „Nowoczesne materiały, w tym wysokoenergetyczne i inteligentne”.

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Projekt w ramach programu OPUS 9 (finansowanie NCN)
TEMAT: Zachowania gradientowych struktur komórkowych w warunkach obciążenia dynamicznego
Okres realizacji: 02.02.2016 – 01.02.2019
KIEROWNIK: płk dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI
tel. +48 261 837 345
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. CEL PROJEKTU

Analiza zachowania gradientowych struktur komórkowych o kontrolowanej morfologii poddanych udarowym obciążeniom. Badaniom zostaną poddane gradientowe struktury komórkowe wykonane z tytanu i wybranych jego stopów za pomocą technologii LENS (Laser Engineering Net Shaping).

2. KRÓTKI OPIS

Produkowane dotychczas konstrukcyjne materiały komórkowe, jak np. piany metaliczne lub polimerowe, posiadają zazwyczaj strukturę nieregularną, która jest efektem zastosowanej technologii wytwarzania i nie w pełni kontrolowanych procesów zachodzących w trakcie produkcji. Optymalizacja struktury wewnętrznej tychże materiałów jest zatem ograniczona do wąskiego przedziału zmian obejmujących tylko dany wymiar liniowy komórki. Opracowanie i wykorzystanie technologii przyrostowych do wytwarzania materiałów o regularnej/uporządkowanej strukturze komórkowej znacznie rozszerzyło wachlarz możliwości w projektowaniu i produkcji tego typu materiałów konstrukcyjnych. Problemem jest jednak to, jaką przyjąć strukturę wewnętrzną materiału komórkowego, aby przy jak najmniejszej jego gęstości osiągnąć jak najwyższą jego zdolność do przenoszenia obciążeń mechanicznych, zarówno w warunkach statycznego, jak i dynamicznego obciążenia, przy jednocześnie wysokiej zdolności do pochłania energii obciążenia udarowego. Autorzy niniejszego projektu problem ten podejmują się rozwiązać w drodze przeprowadzenia szeregu badań eksperymentalnych i numeryczno-symulacyjnych, w ramach których zostanie przeanalizowane zachowanie się różnych regularnych struktur komórkowych wytworzonych techniką LENS (Laser Engineering Net Shaping). Analizy te będą miały na celu określenia wpływu geometrii struktury danego rodzaju materiału komórkowego na przebieg ich deformacji i niszczenia w warunkach statycznego i udarowego obciążenia. Wymiernym rezultatem tych badań będzie wiedza naukowa i szereg danych ilościowych, dzięki którym opracowany zostanie model numeryczny, umożliwiający podjęcie próby optymalizacji postaci geometrycznej struktury komórkowej ze względu na jej zdolność do przenoszenia obciążeń dynamicznych i pochłania energii udaru. Końcowym efektem projektu, wg. przewidywań autorów, będzie propozycja zoptymalizowanej struktury komórkowej dla wybranego stopu tytanu.

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Praca badawcza statutowa (finansowanie MNiSW)
TEMAT: Badania eksploatacyjne środków obrony powietrznej i przeciwrakietowej
Okres realizacji: 02.01.2016 – 31.12.2018
KIEROWNIK: dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI
tel. +48 261 837 736
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. CEL PROJEKTU

 

2. KRÓTKI OPIS

 

PROJEKT NAUKOWO-BADAWCZY
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 

Projekt badawczo-rozwojowy (finansowanie NCBR)
TEMAT: Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56)
Okres realizacji: 19.12.2012 – 18.04.2020
KIEROWNIK: dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK
tel. +48 261 839 377, +48 261 839 508
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu badawczego rozwojowego (PBR) nr O ROB 0034 03 001 pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) jest podwyższenie potencjału obronnego Polski poprzez wprowadzenie do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnego, oryginalnego, narodowego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (na nabój pośredni 5,56x45 mm NATO), zbudowanego w kolbowym/klasycznym układzie konstrukcyjnym (MSBS-5,56K) i w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym (MSBS-5,56B). W ramach PBR zostaną bowiem opracowane następujące wersje broni, wchodzące w skład Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56):
MSBS-5,56K: subkarabinek, karabinek wyborowy i karabinek maszynowy zasilany magazynkowo,
MSBS-5,56B: karabinek standardowy (podstawowy), subkarabinek, karabinek wyborowy, karabinek z granatnikiem podwieszanym kalibru 40 mm i karabinek maszynowy zasilany magazynkowo.

2. KRÓTKI OPIS

Pomysł podjęcia prac nad opracowaniem nowoczesnego polskiego karabinka automatycznego, który zastąpiłby w przyszłości w Wojsku Polskim rosyjskie konstrukcje bazujące na karabinku automatycznym AK, „kiełkował” w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych (ZKS) Instytutu Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) od początku XXI w. Poprzedziły go obszerne badania teoretyczne i doświadczalne broni eksploatowanej w Polsce i na świecie, które pozwoliły pomysł „przekuć” w projekt badawczy typu Grant o nr. 0 T00B 029 24 pt. Analiza i synteza konstrukcyjno-balistyczna oraz badania dynamiczne broni strzeleckiej zbudowanej w układzie bezkolbowym. Projekt ten, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w latach 2003-2006, był wykonywany przez ZKS ITU WML WAT, a do współpracy zaproszono Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. (FB Radom). Na podstawie zakończonych w 2006 r. badań stwierdzono m.in., że cyt.: „(…) znajdujące się w uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP karabinki bazujące na „systemie Kałasznikowa” osiągnęły graniczny stan modernizacyjny, są konstrukcjami nierozwojowymi i w nieodległej przyszłości będą musiały zostać zastąpione nowymi perspektywicznymi systemami. W efekcie dalsze działania zmierzające do poprawienia walorów konstrukcyjno-eksploatacyjnych broni „systemu Kałasznikowa” wydają się być mało skuteczne, zwłaszcza w kontekście dostosowania broni do układu bezkolbowego.”. Wniosek ten był przełomowy w urzeczywistnianiu idei budowy broni dla „polskiego żołnierza przyszłości”.
Mając powyższe na uwadze w 2007 r. ZKS ITU WML WAT złożył wniosek na konkurs – ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – o finasowanie projektu rozwojowego (PBR) pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne karabinków standardowych (podstawowych) modułowego systemu broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm dla Sił Zbrojnych RP. Celem PBR było m.in. zaprojektowane, wykonane i poddanie badaniom dwóch demonstratorów technologii karabinków standardowych (podstawowych) kalibru 5,56 mm, z których jeden byłby zbudowany w klasycznym (kolbowym) układzie konstrukcyjnym, a drugi – w bezkolbowym (tzw. bull-pup) układzie konstrukcyjnym. W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku konkursowego, projekt o nr. O R00 0010 04 uzyskał finansowanie przez MNiSW (ze środków na naukę w latach 2007-2010) i pod koniec 2007 r. rozpoczęła się jego realizacja w ścisłej współpracy z FB Radom. Jego końcowym wynikiem były dwa oryginalne demonstratory technologii (DT) karabinków standardowych (podstawowych) kalibru 5,56 mm zbudowane w klasycznym (kolbowym) i w bezkolbowym układzie konstrukcyjnym.
Badania DT obu karabinków wykazały, że działają one poprawnie i są bezpieczne dla użytkownika. Mogą być więc przedmiotem dalszych prac, mających na celu wdrożenie broni do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP, a także podstawą do zbudowania na ich bazie przyszłościowego, narodowego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Przyszłościowy MSBS-5,56 ma być m.in.: ergonomiczny, łatwo konfigurowalny do: karabinka standardowego, subkarabinka, karabinka wyborowego, karabinka-granatnika i karabinka maszynowego, oraz podatny na instalowanie wyposażenia dodatkowego.
Po zakończeniu PBR nr O R00 0010 04 (czerwiec 2011 r.) oba DT karabinków są konsekwentnie rozwijane w obszarze konstrukcyjno-technologicznym i przygotowywane do wdrożenia w ramach dwóch projektów, tj.:

 1. projektu badawczo-rozwojowego i wdrożeniowego pn. MSBS, wykonywanego od 23.12.2011 r. przez FB Radom we współpracy z ZKS ITU WML WAT, finansowanego przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. („Umowa Inwestycyjna Nr 293/11/V z dnia 23.12.2011 r.”, podpisana przez BUMAR Sp. z o.o., później – PHO S.A., a obecnie PGZ S.A.). Projekt ten przewiduje wdrożenie do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP – w ramach programu pt. Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki – kryptonim TYTAN – m.in.
  • 5,56 mm karabinka standardowego (podstawowego) zbudowanego
     w klasycznym układzie konstrukcyjnym,
  • 5,56 mm karabinka standardowego (podstawowego) zbudowanego
     w klasycznym układzie konstrukcyjnym z granatnikiem podwieszanym kalibru 40 mm,
  • noża-bagnetu.
 2. projektu badawczego rozwojowego nr O ROB 0034 03 001 pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56).

PBR nr O ROB 0034 03 001 – wykonywany zgodnie z „Umową Nr DOBR/0034/R/ID1/2012/03 z dnia 19.12.2012 r. o wykonanie i współfinansowanie projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa” – jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia III konkursu ogłoszonego przez NCBR. Jego wykonawcami jest Konsorcjum Naukowe w składzie: ZKS ITU WML WAT (Lider) oraz FB Radom Sp. z o. o. w Radomiu, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ S.A.).
W dniu 10.01.2013 r. Komitet Sterujący PBR ustalił roboczą nazwę projektu – RAWAT (skrót od RA – Radom, WAT – Wojskowa Akademia Techniczna).
Ze względu na pionierski w skali światowej i krajowej charakter przedsięwzięcia, jego realizację podzielono na cztery spójne etapy badawcze:
Etap I: opracowanie ZTT; wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej modeli broni MSBS-5,56; wykonanie demonstratorów technologii/modeli broni MSBS-5,56; przeprowadzenie badań demonstratorów technologii/modeli broni MSBS-5,56; opracowanie dokumentacji technicznej prototypów broni MSBS-5,56.
Etap II: wykonanie prototypów broni MSBS-5,56; przeprowadzenie badań fabrycznych prototypów broni MSBS-5,56.
Etap III: wykonanie aktualizacji i weryfikacji dokumentacji technicznej prototypów broni MSBS-5,56; wykonanie dokumentacji technicznej MSBS-5,56.
Etap IV: opracowanie metodyki badań wstępnych i badań kwalifikacyjnych MSBS-5,56; uzgodnienie z RPW i IU „Programu badań wstępnych”; wykonanie prototypów broni do badań wstępnych i badań kwalifikacyjnych; przeprowadzenie badań wstępnych subkarabinka w układzie kolbowym i karabinka podstawowego w układzie bezkolbowym; uzgodnienie z RPW „Programu badań kwalifikacyjnych”; przesłanie do IU, uzgodnionego z RPW, „Zgłoszenia do badań kwalifikacyjnych subkarabinka w układzie kolbowym i karabinka podstawowego w układzie bezkolbowym”; przygotowanie prototypów broni do badań kwalifikacyjnych; przeprowadzenie badań kwalifikacyjnych subkarabinka w układzie kolbowym i karabinka podstawowego w układzie bezkolbowym; opracowanie dokumentacji technicznej subkarabinka w układzie kolbowym i karabinka podstawowego w układzie bezkolbowym, zgodnej z wymaganiami na ZISW kr. TYTAN.