Konferencje

Oferta współpracy

Pomiary i analizy doświadczalne oraz stoiskowe próby wytrzymałościowe

W ramach powyżej sformułowanej tematyki Zakład proponuje współpracę w zakresie następujących zagadnień:

 1. laboratoryjne pomiary odkształceń i przemieszczeń wykonywane dla serii próbek materiałów metalowych oraz kompozytowych,
 2. laboratoryjna analiza naprężeń wykonywana dla serii próbek materiałów metalowych oraz kompozytowych,
 3. pomiary odkształceń i przemieszczeń przeprowadzane na obiektach rzeczywistych (nie tylko lotniczych) w uzgodnionych punktach pomiarowych,
 4. analiza rozkładów naprężenia wykonywana dla obiektów rzeczywistych (nie tylko lotniczych) w wytypowanych punktach pomiarowych konstrukcji,
 5. rejestracja wartości odkształceń oraz naprężeń podczas stoiskowych, statycznych prób wytrzymałościowych obiektów technicznych (w tym bardzo chętnie lotniczych),
 6. rejestracja oraz analiza rozkładu wartości współczynnika obciążenia podczas naziemnych prób rezonansowych obiektów technicznych (w tym bardzo chętnie lotniczych).

Ponadto - szczególnie z myślą o konstrukcjach statków powietrznych, ale nie tylko - istnieje możliwość przeprowadzenia prób w locie (lub podczas ruchu pojazdu). Mierzonymi wielkościami mogą być odkształcenia, naprężenia oraz wartości współczynnika obciążenia w wybranych punktach pomiarowych badanej struktury.
Doświadczenie pracowników Zakładu pozwala na dokonywanie pomiarów zarówno w przypadku obiektów (konstrukcji) metalowych, jak i kompozytowych.
Na życzenie współpracującej instytucji (osoby) badany obiekt może zostać poddany analizie numerycznej (porównawczej lub niezależnej) bazującej na modelu (modelach) obliczeniowym wykonanym w Pracowni Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Systemów Mechatronicznych. Na zdjęciach poniżej przedstawiono wybrane przykłady badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez kadrę Zakładu.

itl32
Pomiary wartości odkształceń, w wybranych punktach pomiarowych, kompozytowej struktury kadłuba samolotu EM-10 Bielik, podczas stoiskowej, statycznej próby wytrzymałościowej
itl33
Pomiary odkształceń i przemieszczeń, w wybranych punktach pomiarowych, kompozytowej struktury izolowanego skrzydła samolotu EM-11 Orka, podczas stoiskowej, statycznej próby wytrzymałościowej

itl34

Stanowisko pomiarowe do rejestracji wartości odkształceń, podczas stoiskowej próby wytrzymałościowej, z widocznym wielokanałowym mostkiem tensometrycznym ESAM Traveller plus

itl35

Pomiary odkształceń i naprężeń, w wybranych punktach pomiarowych, kompozytowej struktury całego samolotu EM-11 Orka, podczas stoiskowej, statycznej próby wytrzymałościowej

Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych dysponując narzędziami obliczeniowymi i pomiarowym oraz urządzeniami i oprzyrządowaniem do badań mechanicznych zgromadzonymi w Pracowni Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji systemów Mechatronicznych oraz Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji realizuje prace inżynierskie i badawcze w dziedzinie projektowania, obliczeń i oceny struktur lotniczych z wyszczególnieniem następujących zagadnień:

 1. W zakresie projektowania statków powietrznych:
  • obliczanie aerodynamicznych obciążeń zewnętrznych dla zadanych przypadków lotu,
  • wyznaczanie przeciążeń odpowiadających charakterystycznym prędkościom obliczeniowym celem opracowania obwiedni obciążeń w oparciu o wymagane przepisy lotnicze,
  • wstępne obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcji nośnej,
  • analizy statystyczne pod kątem doboru optymalnych własności materiałowych,
  • wstępne analizy masowe i wyważenie płatowca,
  • rysunki wykonawcze detali wchodzących w skład zespołów płatowcowych,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej obejmującej całość projektowanego obiektu w postaci elektronicznej.
  itl36
  Obwiednia obciążeń dopuszczalnych dla samolotu PZL-130 TC I
 2. W zakresie zintegrowanego modelowania strukturalnego i aerodynamicznego aerosprężystych układów nośnych:
  • odtwarzanie geometrii statków powietrznych w postaci trójwymiarowego modelu w oparciu o pomiary niwelacyjne bądź dokumentację papierową,
  • dyskretne modele sztywnościowo-masowe obiektów izotropowych i anizotropowych w oparciu o elementy jedno-, dwu- i trójwymiarowe na potrzeby obliczeń metodą elementów skończonych,
  • modelowanie kompozytów laminatowych na użytek bazy danych wykorzystywanej w doborze własności materiałowych wirtualnego płatowca,
  • modele panelowo-bryłowe i pasowe do wyznaczania niestacjonarnych obciążeń aerodynamicznych.

  itl37

 

itl38 Geometria bryły i struktury wewnętrznej samolotu Su-22M4
itl39

itl40
Dyskretne modele masowo-sztywnościowe samolotów szkolno treningowych PZL-130 TC II Orlik i EM-10 Orka (model połówkowy) do analiz metodą elementów skończonych

itl41itl42
itl43itl44

Kolejne etapy odtwarzania geometrii zewnętrznej samolotu F-16 E oraz model panelowy do aerodynamiki stacjonarnej wygenerowany na bazie powierzchniowego obrysu bryły.

itl45itl46

Panelowo-bryłowy model do aerodynamiki flatterowej samolotu PZL-130 TC II (metoda siatki dipolowej): a) widok ogólny paneli i elementów bryły smukłej, b) widok panelowych elementów aerodynamicznych oraz rury interferencyjnej 1. W zakresie numerycznej analizy strukturalnej opracowanych modeli (MSC.NASTRAN/PATRAN):
  • liniowa i nieliniowa analiza statyczna wirtualnego obiektu obliczeniowego: określenie charakteru i wielkości odkształceń i naprężeń pod wpływem zadanych obciążeń stacjonarnych,
  • analiza drgań własnych obiektu: wyznaczenie częstości i postaci naturalnych odkształceń dynamicznych,
  • analiza drgań typu flatter struktury aerosprężystej w oparciu o model dyskretny konstrukcji i model do wyznaczania obciążeń aerodynamicznych w przepływie niestacjonarnym,
  • analiza wyboczenia zamodelowanej struktury wytrzymałościowej,
  • dynamiczna analiza odpowiedzi częstotliwościowej i odpowiedzi impulsowej.
  itl47
  Rozkład naprężeń zredukowanych w pokryciu skrzydła samolotu PZL-130 TC I dla przypadku C obwiedni obciążeń>
  itl48itl49
  Symulacja maksymalnego statycznego obciążenia skrzydła samolotu EM-10 i rozkład przemieszczeń
  Postać 4 - wychylanie sterów kierunku, f=5.99 Hz
  itl50
  Postać 5 - wychylanie sterolotek, f=13.17 Hz
  itl51
  Postać 6 - zginanie skrzydeł, f=17.23 Hz
  itl52
  Postać 7 - zginanie usterzeń w zgodnych fazach, f=19.61 Hz
  itl53
  Postać 8 - zginanie usterzeń w przeciwnych fazach, f=22.30 Hz
  itl54
  Postać 9 - wychylanie tylnych klap, f=26.17 Hz
  itl55
  Symetryczne postacie drgań własnych samolotu EM-10 wyznaczone na bazie modelu 2. W zakresie pomiarów i analiz doświadczalnych:
  • pomiary tensometryczne odkształceń i naprężeń oraz pomiary potencjometryczne przemieszczeń (ugięć) w trakcie stoiskowych prób wytrzymałościowych badanej konstrukcji nośnej,
  • dynamiczne pomiary drgań w zakresie niskich częstotliwości (do 10 Hz),
  • badanie własności materiałów kompozytowych w obniżonych i podwyższonych temperaturach.
  itl56itl57
  Fragment instalacji tensometrycznej podłączonej do płatowca samolotu PZL-130 TC II podczas pomiarów odkształceń struktury 3. W zakresie numerycznej analizy stateczności statków powietrznych:
  • wyznaczenie współczynników tłumienia oraz częstości podstawowych postaci naturalnych drgań statku powietrznego: oscylacje szybkie (drgania silnie tłumione), oscylacje fugoidalne (drgania długookresowe z niezbyt dużym współczynnikiem tłumienia), holendrowanie (drgania krótkookresowe silnie tłumione), postać nieoscylacyjna spirala.
  itl58itl59
  Przebieg współczynnika tłumienia i częstości w funkcji prędkości lotu dla oscylacji szybkich i holendrowania samolotu F-16 4. W zakresie oceny trwałości struktury konstrukcyjno-wytrzymałościowej i wnioskowania o przedłużeniu okresu eksploatacji statków powietrznych:
  • tworzenie fizycznych i matematycznych modeli rzeczywistej konstrukcji podlegającej procesowi przedłużenia okresu eksploatacji,
  • opracowanie widma obciążeń zmęczeniowych na podstawie przyjętej misji wykonania zadania przez statek powietrzny,
  • modelowanie zjawisk stanów awaryjnych i uszkodzenia struktury nośnej statków powietrznych,
  • opracowanie analiz statystycznych typowych uszkodzeń struktur nośnych i siłowych opartych o procedurę eksploatacyjną statków powietrznych.
  a)
  itl60
  b)
  itl61
  c)
  itl62
  d)
  itl63
  Analiza statyczna uszkodzonej konstrukcji statecznika pionowego samolotu MiG-29: a) rzeczywista struktura ze śladami uszkodzenia, b) symulacja obciążenia modelu statecznika, b) wizualizacja przemieszczeń, d) rozkład naprężeń zredukowanych 5. W zakresie modernizacji struktury płatowca:
  • symulacja modelowa aktualnego i modyfikowanego stanu konstrukcji płatowcowej,
  • uaktualnienie dokumentacji technicznej płatowca - zapis konstrukcji w formie skatalogowanych przekrojów poprzecznych elementów siłowych struktury nośnej,
  • analiza wytrzymałościowa struktury bazowej i modernizowanej z uwzględnieniem alternatywnych materiałów konstrukcyjnych (kompozyty laminatowe),
  • optymalizacja konstrukcji z punktu widzenia zastosowania nowych materiałów i wdrożenia nowatorskich rozwiązań technologicznych.
  a)
  itl64
  b)
  itl65
  c)
  itl66
  d)
  itl66

  Etapy tworzenia struktury płatowca do badań numerycznych MES

  itl70

  Rozmieszczenie podłużnic wraz z rysunkami przekrojów w płaszczyźnie wręgi nr 23

  a)
  itl68
  b)
  itl69

  Warunki brzegowe i symulacja obciążenia konstrukcji bazowej skrzydła dla przypadku nurkowania samolotu TS-11 oraz uzyskany rozkład przemieszczeń
  Realizując wymienione przedsięwzięcia badawcze zakład współpracuje z innymi instytucjami lotniczymi. W tejże współpracy najważniejsi partnerzy to:

  • Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
  • Margański&Mysłowski Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.,
  • EADS-PZL "Warszawa-Okęcie" S.A.,
  • Instytut Lotnictwa,
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
  • Polskie Zakłady Lotnicze Mielec Sp. z o.o.,
  • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (Bydgoszcz),
  • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 (Warszawa).

  Publikacje

  1. Publikacje z roku 2007
  2. Publikacje z roku 2006
  3. Publikacje z roku 2005
  4. Publikacje z roku 2004
  5. Publikacje z roku 2003
  6. Publikacje z roku 2002
  7. Publikacje z roku 2001
  8. Publikacje z roku 2000

   

  Rok 2007

  Referaty

  1. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Model płatowca samolotu F-16 do analiz wytrzymałościowych w kontekście programu badan wspomagających wdrożenie nowego, wielozadaniowego samolotu bojowego. XI Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 14-18 maja 2007.

  2. Monografia pod redakcją T. Niezgody: Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki. Wydawnictwo WAT 2007. Rozdział "Analiza numeryczna metodą elementów skończonych procesu pełzania spoin połączeń klejowych" J. Godzimirski, M. Rośkowicz (379-398).

  3. M. Rośkowicz, T. Smal: Wyznaczenie krzywych pełzania klejowych kompozytów regeneracyjnych w aspekcie analizy wytrzymałości długotrwałej połączeń adhezyjnych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2i3/2007.

  4. M. Rośkowicz, T. Smal: Statyczna trwałość czasowa kompozytów regeneracyjnych w połączeniach obciążonych na ścinanie. Technologia i Automatyzacja Montażu - 2/2007.

  5. M. Rośkowicz: Badania stateczności powłok naprawianych z wykorzystaniem materiałów kompozytowych i połączeń adhezyjnych. Technologia i Automatyzacja Montażu - 2/2007. Prace badawcze

   1. P. Leszczyński: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Badania doświadczalne laminatów węglowych na potrzeby analiz wytrzymałościowych struktur lotniczych". WAT, Warszawa 2007. Nr projektu 0T00B01729. PBG 333.


     

    Rok 2006

    Referaty

    1. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Numeryczne badanie wpływu orientacji wzmocnienia na własności aerosprężyste laminatowych płyt wolnonośnych. Biuletyn WAT, Vol. LV, Nr 4, Warszawa 2006.

    2. A. Olejnik, S. Kachel: Inżynieria odwrotna analiza naprężeń kompozytowej struktury samolotu EM-11 Orka. X Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 08-12 maja 2006.

    3. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński, L. Kiszkowiak: Doświadczalna analiza naprężeń kompozytowej struktury samolotu EM-11 Orka. X Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 08-12 maja 2006.

    4. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński, D. Kubic: Dyskretny model struktury płatowcowej samolotu EM-11 Orka w zastosowaniu do numerycznych analiz aerosprężystych. X Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 08-12 maja 2006.

    5. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski: Analiza flatterowa samolotu EM-11 Orka na bazie masowo-sztywnościowego modelu deyskretnego. VI Forum - samoloty, szybowce, śmigłowce, Instytut Lotnictwa 23.03.2006.

    6. A. Olejnik, Z. Goraj, M. Figat, M. Frant, J. Giewoń, S. Kachel, A. Krzyżanowski, P. Leszczyński, W. Makowski, R. Niedzielski, R. Rogólski, C. Skrodzki, S. Wrzesień: Opracowanie zbioru analiz wspomagających proces wdrażania do eksploatacji samolotu F-16 w Siłach Zbrojnych RP. VI Forum - samoloty, szybowce, śmigłowce, Instytut Lotnictwa 23.03.2006.

    7. J. Godzimirski: Nowe technologie produkcji łopatek lotniczych silników turbinowych. Przegląd Sił Powietrznych 3, 2006.

    8. J. Godzimirski: Pokrycia ochronne stosowane w budowie lotniczych silników turbinowych. Przegląd Sił Powietrznych 5, 2006.

    9. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numeryczne modelowanie adhezji połączeń klejowych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2, 2006.

    10. J. Godzimirski, A. Komorek, Z. Komorek: Badania trwałości zmęczeniowej materiałów i połączeń adhezyjnych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2, 2006.

    11. J. Godzimirski, A. Komorek: Analiza MES naprężeń w spoinach klejowych obciążonych zmęczeniowo. Biuletyn WAT vol. LV nr 2 (642) 2006.

    12. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Metoda prognozowania wytrzymałości kohezyjnej połączeń klejowych. Biuletyn WAT vol. LV nr 2 (644) 2006.

    13. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numerical calculation of adhesive joints subjected to shearing. Journal of Theoretical and Applied Mechanics vol. 45, nr 2, 2007 (311-324).

    14. J. Godzimirski, A. Komorek: Badania trwałości zmęczeniowej tworzyw i połączeń adhezyjnych. XI Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków 2006.

    15. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Pełzanie tworzyw i połączeń adhezyjnych. XI Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków 2006.

    16. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Określanie właściwości mechanicznych spoin połączeń klejowych. XI Seminarium "Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn", Kraków 2006.

    17. J. Godzimirski, A. Derewońko, T. Niezgoda: 3D Numerical Investigation of Tensile Loaded Bonded Joint of Aircraft Structure. Journal of KONES Powertrain and Transport vol.13 Nr 3, 2006.

    18. J. Godzimirski, A. Komorek: Wpływ czynników konstrukcyjnych i technologicznych na trwałość zmęczeniową połączeń klejowych. XIV Międzynarodowa Konferencja "Trwałość Elementów i Węzłów Konstrukcyjnych Maszyn Górniczych YEMAG 2006.

    19. M. Rośkowicz: Wybrane problemy długotrwałej eksploatacji połączeń klejowych. Problemy Eksploatacji 3/2006.

    20. M. Rośkowicz, J. Godzimirski: Pełzanie tworzyw i połączeń adhezyjnych. Czasopismo Mechaniczne z.6-M/2006.

    21. M. Rośkowicz: Pełzanie połączeń adhezyjnych. IV Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, 2006. Prace badawcze

     1. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Opracowanie zbioru analiz wspomagających proces wdrażania do eksploatacji samolotu F-16 w Siłach Zbrojnych RP". WAT, Warszawa 2006. Nr projektu 0T00B00427. PBG 238.


       

      Rok 2005

      Referaty

      1. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Doświadczalna analiza naprężeń kompozytowej struktury skrzydła samolotu EM-11 Orka. IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 09-13 maja 2005.

      2. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Numeryczne badania wpływu orientacji wzmocnienia na krytyczną prędkość flatteru laminatowej struktury nośnej. IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 09-13 maja 2005

      3. A. Olejnik, S. Kachel, R. Rogólski, P. Leszczyński: Modelowanie strukturalne statków powietrznych do numerycznych analiz wytrzymałościowych i flatteru. Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii PROTECH'05, Warszawa, listopad 2005.

      4. R. Chachurski [współautor]: Oblodzenie statków powietrznych, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa, 2005.

      5. R. Chachurski, I. Nowotarski: Analiza numeryczna i eksperymentalna własności dynamicznych skrzydła samolotu szkolno-treningowego TS-8, Biuletyn WAT nr 4/2005.

      6. A. Kozakiewicz, B. Mrozek: Analiza podstawowych parametrów silników samolotów skróconego startu i lądowania, Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej" CRASS 2005, Kraków 23-30.09 2005r., ISBN: 83-915898-5-4.

      7. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numeryczne modelowanie adhezji połączeń klejowych. Przegląd Mechaniczny 9, 2005.

      8. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Numeryczne modelowanie spoin klejowych połączeń obciążonych na ścinanie. Biul. WAT vol. LIV nr 4, 2005.

      9. J. Godzimirski, A. Komorek, Z. Komorek: Badania trwałości zmęczeniowej połączeń klejowych. Biul. WAT vol. LIV nr 5-6, 2005.

      10. J. Godzimirski: Nowoczesne metody spajania stosowane podczas budowy lotniczych silników turbinowych. Przegląd Sił Powietrznych 11, 2005.

      11. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Analiza MES połączeń klejowych obciążonych długotrwale. Przegląd Mechaniczny 12, 2005.

      12. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Zastosowanie metod numerycznych do modelowania adhezji konstrukcyjnych połączeń klejowych IX Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 2005.

      13. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Prognozowanie wytrzymałości połączeń klejowych z wykorzystaniem MES IX Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Giżycko 2005.

      14. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Badania MES wytrzymałości połączeń klejowych IX Konferencja Naukowo-Techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Giżycko 2005.

      15. M. Rośkowicz, S. Tkaczuk: Komputerowe wspomaganie procesu szkolenia z eksploatacji śmigłowca, IX Szkoła komputerowego wspomagania, projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2005 Prace badawcze

       1. S. Kachel, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Badania teoretyczno-doświadczalne naprężeń w lotniczych konstrukcjach metalowo-kompozytowych oraz ich technologia napraw dla potrzeb samolotów i śmigłowców eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP". WAT, Warszawa 2005. Nr projektu 0T00B02122. PBG 497

       2. R. Rogólski: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Zintegrowane modelowanie strukturalne i aerodynamiczne kompozytowych układów aerosprężystych do numerycznej analizy flatteru". WAT, Warszawa 2005. Nr projektu 0T00B00527. PBG 210.


         

        Rok 2004

        Referaty

        1. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Wyznaczanie krytycznej prędkości flatteru prototypowego samolotu PZL-130 TCII Orlik w oparciu o dyskretny model płatowca. VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 10-14 maja 2004.

        2. A. Olejnik, L. Jarzębiński, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Doświadczalna analiza naprężeń w wybranych punktach pomiarowych samolotu PZL-130 TCII Orlik. VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 10-14 maja 2004.

        3. A. Olejnik, S. Kachel, D. Kubić P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczne analizy lotniczych struktur na bazie modeli dyskretnych nowoprojektowanych i eksploatowanych statków powietrznych w Siłach Zbrojnych RP. Konferencja Użytkowników MSC.Software, Kazimierz Dolny 13-16 maja 2004.

        4. A. Olejnik, S. Kachel, D. Kubić, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczna analiza statyki i dynamiki struktur statków powietrznych eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP. VI Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 15-18 maja 2004.

        5. A. Olejnik, L. Jarzębiński, S. Kachel, R. Rogólski: Metodyka wyznaczania krytycznej prędkości flatteru w oparciu o oprogramowanie CAD/CAE na przykładzie konstrukcji lotniczych nowoprojektowanych i eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP. XI Ogólnopolska/II Międzynarodowa Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Kazimierz Dolny 25-28 maja 2004.

        6. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Analiza flatterowa samolotu zbudowanego z laminatu węglowego. XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Waplewo 20-23 września 2004.

        7. J. Błaszczyk, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Silniki samolotów wojskowych, Systems, Jurnal of Transdisciplinary Systems Science, Volume 9 Speccial ISSUE 2/1 2004.

        8. R. Chachurski [współautor]: Eksperymentalne badania modelu śmigłowca Mi - 8 w tunelu aerodynamicznym niskich temperatur z wymuszonym przepływem wewnętrznym we wlocie, XVI Krajowa konferencja mechaniki płynów, Waplewo, 20-23.09.2004.

        9. R. Chachurski, G. Kowaleczko: Wpływ oblodzenia statków powietrznych na pracę silników turbinowych, Przegląd Sił Powietrznych 11/04, Poznań.

        10. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Systemy startu i odzyskiwania taktycznych bezpilotowych statków powietrznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, maj 2004.

        11. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Wybrane aspekty projektowania bezpilotowych statków powietrznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, maj 2004.

        12. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Numerical Analysis of Long-Lasting Strenght of Adhesive Bonds. Postępy Technologii Maszyn vol 28 1, 2004.

        13. J. Godzimirski: Zastosowanie MES do analizy wytrzymałości połączeń klejowych. Biul. WAT 1, 2004.

        14. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Problemy wytrzymałości długotrwałej połączeń klejowych. V Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Cedzyna 2004.

        15. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Określanie właściwości mechanicznych spoin klejowych, V Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Cedzyna 2004.

        16. S. Tkaczuk: Pokładowe Układy Wytwarzania Tlenu, Przegląd WLOP 1_2004.

        17. S. Tkaczuk: Pokładowe układy wytwarzania gazu neutralnego, Przegląd WLOP 9_2004. Prace badawcze

         1. S. Kachel, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Multimedialne wspomaganie procedur obsługowo-diagnostycznych śmigłowca". WAT, Warszawa 2004. PBW 884.

         2. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej umownej pt. "Analiza drgań typu flatter oraz analiza naprężeń w wybranych punktach pomiarowych samolotu PZL 130 TCII Orlik". WAT, Warszawa 2004. PBU 115.


           

          Rok 2003

          Referaty

          1. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczna metoda identyfikacji własności flatterowych samolotu wspomagana oprogramowaniem CAD/CAE na przykładzie struktury kompozytowej. VII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 12-16 maja 2003.

          2. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczno-doświadczalne badania lotniczych materiałów kompozytowych w systemie CAD/CAE. VII szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 12-16 maja 2003.

          3. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczno-doświadczalne badania lotniczych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem systemu CAD/CAE. III Międzynarodowa Konferencja "Perspektywy i Rozwój Systemów Ratownictwa, Bezpieczeństwa i Obronności w XXI wieku", Gdańsk 25-26 czerwca 2003 r.

          4. A. Olejnik, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Numeryczno-doświadczalne badania lotniczych materiałów kompozytowych, diagnozowanie wytrzymałości doraźnej. V Krajowa Konferencja "Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów", Ustroń 13-17 października 2003 r.

          5. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force, J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352, 2003.

          6. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Drgania giętne i stateczność dynamiczna wirującego wału obciążonego siłą śledzącą, Biul. WAT., Vol. LII, Nr 5-6.

          7. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Niestacjonarne drgania giętne wirującego wału obciążonego siłą śledzącą oraz wymuszeniem uderzeniowym, Biul. WAT., Vol. LII, Nr 12.

          8. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force, J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352.

          9. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Taktyczne BSP jako uniwersalna platforma przenoszenia systemów uzbrojenia, V Międzynarodowa Konferencjia Naukowo - Techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej", Zakopane 23-25.09.2003.

          10. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Numeryczne badania pełzania spoin klejowych. Biul. WAT 2, 2003.

          11. J. Godzimirski, Z. Wojciechowski: Badania rotorowego silnika wiatrowego. Biul. WAT 12, 2003.

          12. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Badanie pełzania spoin klejowych MES VII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Jurata 2003.

          13. J. Godzimirski: Zastosowanie MES do analizy wytrzymałości połączeń klejowych VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Rynia 2003. Prace badawcze

           1. D. Pietrzykowski: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Analiza sygnału uzyskanego z zespołu czujników przyspieszeń liniowych w badaniach rakiety w locie". WAT, Warszawa 2003. PBG 481.

           2. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Integracja podsystemów sterowania, nawigacji, zobrazowania obrazowego oraz transmisji danych bezzałogowego statku powietrznego BSP". WAT, Warszawa 2003. PBW 539.

           3. S. Kachel, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Komputerowe wspomaganie procedur eksploatacji statków powietrznych". WAT, Warszawa 2003. PBW 866.


             

            Rok 2002

            Referaty

            1. R. Chachurski, I. Nowotarski: Zastosowanie analizy modalnej do diagnozowania lotniczych silników turbinowych, Biul. WAT., Vol. LI, Nr 8, 2002.

            2. Z. Dżygadło, A. Kułaszka, I. Nowotarski: Nieliniowe regularne i chaotyczne drgania wirującego wału, Biul. WAT., Vol. LI, Nr 8, 2002.

            3. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Bending vibrations and dynamic stability of a rotating shaft subjected to a follower force, Transactions of the Institute of Aviation, Scientific Quarterly, (170-171), 3-4/2002.

            4. Z. Dżygadło, I. Nowotarski: Vibrations and stability of a biself-excited surface structure in supersonic flow subjected to a follower force. J. Tech. Phys., 44, 4, 339-352, 2003.

            5. A. Kozakiewicz, A. Olejnik, P. Zalewski: Stan i perspektywy bezpilotowych statków powietrznych rozpoznania i wre w świetle potrzeb Sił Zbrojnych RP, V Konferencja Naukowo - Techniczna, "Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektrycznej KNTWRE'2002", Warszawa - WAT 18-19.11.2002.

            6. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Analiza koncepcji płatowca i zespołu napędowego taktycznego systemu BSP (UAV), IV Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej n. t. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo 9-11.10.2002.

            7. W. Sobieraj, J. Godzimirski, P. Zalewski: 50-lecie Wojskowej Akademii Technicznej - Instytut Techniki Lotniczej Wojskowej Akademii Technicznej. Przegląd WLOP 2, 2002.

            8. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Wyznaczanie modułu Younga klejów konstrukcyjnych. Biul. WAT 8, 2002.

            9. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Wytrzymałość doraźna i długotrwała oraz pełzanie kleju Epidian 57. Polimery, 10, 2002.

            10. J. Godzimirski: Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych. WN-T 2002. (monografia)

            11. J. Godzimirski, P. Zalewski: Aviation Education on Military University of Technology, Warsaw. 1ST International Symposium on "Future Aviatio Technologies" FAT 2002, Budapeszt.

            12. J. Godzimirski: Naprawa konstrukcji przekładkowych. III Międzynarodowa Konferencja N-T "Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn" Olszanica 2002. Prace badawcze

             1. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej typu grant pt. "Zastosowanie cyfrowych modeli statków powietrznych do analizy obciążeń, zagadnień wytrzymałościowych i drgań samolotów o złożonym układzie aerodynamicznym i konstrukcyjnym". WAT, Warszawa 2002. Nr projektu 0T00A03818. PBG 278.

             2. P. Zalewski, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Analiza podatności modernizacyjnej śmigłowca Mi-24D/W pod kątem nowych wymagań Lotnictwa Wojsk Lądowych". WAT, Warszawa 2002. PBW 529.

             3. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Projekt i integracja podsystemu zdalnego sterowania, zobrazowania obrazowego oraz transmisji danych na obiekcie latającym (demonstrator taktycznego systemu BSP)". WAT, Warszawa 2002. PBW 530.


               

              Rok 2001

              Referaty

              1. M. Boruta, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, T. Opara: Turbinowe mikrosilniki odrzutowe, Mat. Fifth International Symposium on Combustion Engines in Military Applications, WAT-AMW, Jurata 2001.

              2. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Zespoły napędowe bezpilotowych statków powietrznych; Fifth International Symposium on Combustion Engines in Military Applications, Jurata 17 19.10.2001.

              3. A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Standaryzacja klasyfikacji i kodyfikacji UAV według NATO; I Krajowa Konferencja nt. Problematyka normalizacji, zapewnienia jakości, kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską, Warszawa 9.11.2001.

              4. A. Kozakiewicz, M. Wróblewski, P. Zalewski: Bezpilotowe Statki Powietrzne klasy mikro, Przegląd WLOP, wrzesień 2001.

              5. I. Nowotarski: Obliczenia statyczne i dynamiczne turbinowych silników lotniczych metodą elementów skończonych, Wydaw. Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, ISBN 83-910906-1-2, Warszawa 2001.

              6. M. Skórski [współautor]: Estimation of the Temperature - Dependent Thermal Conductivity and Specific Heat for a Cellura Courete, 8th International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science TEMPMEKO 2001, Berlin 18-22.06.2001.

              7. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Wytrzymałość długotrwała połączeń klejowych. Biul. WAT 8, 2001.

              8. J. Godzimirski: Materiały stosowane do budowy łopatek turbin silników lotniczych. Przegląd WLOP 8, 2001.

              9. J. Godzimirski, S. Tkaczuk: Możliwości wykorzystania MES do obliczania wytrzymałości połączeń klejowych. IV Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Bystre k/Baligrodu 2001.

              10. J. Godzimirski, M. Rośkowicz: Wytrzymałość czasowa Epidianu 57. IV Międzynarodowa Konferencja "Technika i Technologia Montażu Maszyn" Bystre k/Baligrodu 2001.

              11. J. Godzimirski, W. Sobieraj: Kształcenie i działalność naukowa Instytutu Techniki Lotniczej Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Konferencja: "Lotnictwo w Polsce na Początku XXI Wieku", Radom 2001.


                

               Rok 2000

               Referaty

               1. A. Olejnik, L. Jarzębiński, S. Kachel, P. Leszczyński, R. Rogólski: Analiza wytrzymałościowa i drgań własnych samolotu PZL-130 Orlik w systemie CAD/CAM/CAE. IV Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 15-19 maja 2000.

               2. J. Błaszczyk, R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Zespoły napędowe wielozadaniowych samolotów bojowych, rozdział w monografii Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu problemowym, Polskie Naukowo - Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Lublin 2000.

               3. R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Military Applications of unmaned aerial vehicles, Mat. Proceedings of the fourth international seminar ON RRDPAE-2000 "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineeringand its Influence on Education", Warszawa 2000.

               4. R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Jet propulsion systems for small unmaned aerial vehicles, Mat. Proceedings of the fourth international seminar ON RRDPAE-2000 "Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineeringand its Influence on Education", Warszawa 2000.

               5. R. Chachurski, A. Kozakiewicz, P. Zalewski: Bezpilotowe statki latające - stan obecny, kierunki rozwoju, Mat. II Konferencji "Problemy Eksploatacji Techniki Wojskowej", Kielce 2000.

               6. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Nonlinear, regular and chaotic vibrations of a plate in supersonic flow. J. Tech. Phys., 41, 4, 2000.

               7. Z. Dżygadło, I. Nowotarski, A. Olejnik: Nonlinear, regular and chaotic vibrations of an airfoil with a trailing edge flap in supersonic flow. J. Tech. Phys., 41, 3, 2000.

               8. J. Godzimirski, T. Smal: Badania możliwości wykorzystania w naprawach klejowych mas regeneracyjnych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn z. 4 (124) 2000.

               9. J. Godzimirski, T. Smal: Możliwości napraw przewodów rurowych z zastosowaniem klejowych mas regeneracyjnych. II Konferencja "Problemy Eksploatacji Techniki Wojskowej" Kielce 2000.

               10. J. Godzimirski, T. Smal: Możliwość wykonywania połączeń z wykorzystaniem klejowych mas regeneracyjnych. Sympozjum "Układy i Systemy Elastycznego Montażu" Horyniec 2000.

               11. J. Godzimirski: Technologia produkcji płatowców. WAT 2639/2000. (uczelniany skrypt)

               12. M. Rośkowicz, K. Rutkowski, S. Tkaczuk: Możliwości stosowania komputerowych procedur w nauczaniu i eksploatacji statków powietrznych, Materiały Ii Konferencji - Problemy eksploatacji techniki wojskowej", Kielce 2000. Prace badawcze

                1. A. Olejnik, i inni: sprawozdanie z pracy badawczej własnej pt. "Zastosowanie zintegrowanych systemów CAD/CAE do oceny właściwości lotnych i operacyjno-taktycznych wojskowych statków powietrznych". WAT, Warszawa 2000. PBW 757.

                 Pracownicy ZBE

                 mjr dr inż. Robert ROGÓLSKI
                 kierownik Zakładu
                 Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych

                 adiunkt
                 Konstrukcje płatowcowe - modelowanie geometrii i struktury,
                 analizy wytrzymałościowe, dynamika konstrukcji, aerosprężystość.
                 Kompozyty - modelowanie struktur laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.

                 tel. +48 261 837 374
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI
                 profesor
                 Technologia lotnicza, badania eksperymentalne
                 i numeryczne połączeń klejowych.

                 tel. +48 261 839 575
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK
                 dyrektor ITL
                 profesor

                 Statyka i dynamika konstrukcji lotniczych,
                 aerosprężystość układów powierzchniowych,
                 modelowanie struktur lotniczych.

                 tel. +48 261 839 644
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 dr hab. inż. Ryszard CHACHURSKI, prof. WAT 
                 profesor uczelni
                 Lotnicze zespoły napędowe - teoria i konstrukcja,
                 eksploatacja, diagnozowanie, oblodzenie układów dolotowych.
                 Bezzałogowe statki powietrzne.
                 tel. +48 261 837 664
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
                 dziekan Wydziału Mechtroniki i Lotnictwa
                 profesor uczelni
                 Konstrukcje płatowcowe - modelowanie geometrii i struktury,
                 zagadnienia inżynierii odwrotnej, analizy wytrzymałościowe,
                 dynamika konstrukcji. Kompozyty - modelowanie struktur
                 laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.
                 tel. +48 261 837 374
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 płk dr hab. inż. Adam KOZAKIEWICZ, prof. WAT
                 profesor uczelni
                 Lotnicze zespoły napędowe - teoria i konstrukcja, eksploatacja,
                 diagnozowanie, aerosprężystość. Bezzałogowe statki powietrzne.
                 tel. +48 261 837 129
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 płk dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT
                 profesor uczelni
                 Wyposażenie hydro-pneumatyczne statków powietrznych,
                 badania połączeń klejowych.
                 tel. +48 261 837 210
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 dr inż. Piotr ZALEWSKI, prof. WAT
                 dyrektor Szkoły Doktorskiej WAT
                 profesor uczelni
                 Kierunki rozwoju techniki lotniczej, konstrukcja i budowa statków powietrznych,
                 prawo i przepisy lotnicze w zakresie zdatności do lotu.
                 tel. +48 261 839 972, +48 261 837 085
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mjr dr inż. Piotr LESZCZYŃSKI
                 adiunkt
                 Statyczne próby wytrzymałościowe,
                 eksperymentalne badania materiałów kompozytowo-metalowych.
                 tel. +48 261 839 623
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 ppłk dr inż. Sławomir TKACZUK
                 adiunkt
                 Systemy wysokościowo-ratownicze statków powietrznych,
                 badania numeryczne połączeń klejowych.
                 tel. +48 261 839 573
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 dr inż. Piotr WRÓBLEWSKI
                 adiunkt
                 Lotnicze zespoły napędowe - teoria i konstrukcja, eksploatacja, numeryczne obliczenia parametrów termodynamicznych i hydrodynamicznych tłokowych i turbinowych silników spalinowych. Badania eksperymentalne oporów ruchu, dynamiki, wytrzymałości i zużycia powierzchni współpracujących mechanizmów kinematycznych lotniczych silników spalinowych. Bezzałogowe statki powietrzne.
                 tel. +48 261 837 374
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 dr hab. inż. Stanisław DANILECKI
                 starszy wykładowca
                 Statyka i dynamika konstrukcji lotniczych,
                 trwałość zmęczeniowa konstrukcji lotniczych,
                 projektowanie samolotów i śmigłowców.

                 tel. +48 261 839 769
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Bogumił SIUTA
                 z-ca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej
                 ds. Techniczno-ekonomicznych
                 starszy wykładowca

                 tel. +48 261 839 338, 261 839 046
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mjr mgr inż. Łukasz KISZKOWIAK
                 wykładowca
                 Numeryczne analizy aerodynamiczne przy użyciu oprogramowania CFD
                 z wykorzystaniem HPC. Wyznaczanie obciążeń aerodynamicznych
                 działających na strukturę statku powietrznego w trakcie lotu.
                 Analizy stateczności statycznej i dynamicznej statków powietrznych
                 z wykorzystaniem modeli skalowanych.
                 Prowadzenie badań aerodynamicznych w tunelach powietrznych i wodnym.
                 tel. +48 261 837 133
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Olga GRZEJSZCZAK
                 asystent
                 Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych.
                 Modelowanie zjawisk zachodzących w kanałach przepływowych
                 lotniczych turbinowych silników odrzutowych.

                 tel. +48 261 839 623
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Michał JĘDRAK
                 inżynier
                 Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych.
                 Numeryczne analizy konstrukcji lotniczych.
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Anna MIKOŁAJCZYK
                 inżynier
                 Pomiary sił hydrodynamicznych modeli samolotów w tunelu wodnym RHRC 2436,
                 obliczenia gazodynamiczne silników turbinowych, obsługa symulatora
                 dwuprzepływowego silnika odrzutowego DGEN 380.

                 tel. +48 261 837 374
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Jarosław MILCZARCZYK
                 inżynier

                 Analizy wytrzymałościowe MES lotniczych struktur kompozytowych,
                 Badania właściwości materiałów kompozytowych, badania struktur kompozytowych
                 metodami niszczącymi i nieniszczącymi.

                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Borys SYTA
                 inżynier
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Michał SZCZEŚNIAK
                 inżynier
                 Próby rezonansowe statków powietrznych. Modelowanie geometrii i struktury płatowców,
                 analizy wytrzymałościowe, dynamika konstrukcji, analiza modalna.
                 Statyczne próby wytrzymałościowe i sztywnościowe.

                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr Dominik BORCUCH
                 starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
                 Próby sztywności i wytrzymałości konstrukcji lotniczych
                 badania nieniszczące struktur kompozytowych badania napędów turbinowych.
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr Michał RADOMSKI
                 specjalista d/s technicznych
                 Przygotowanie dokumentów w ramach prowadzonych postępowań
                 o udzielenia zamówienia publicznego w Zakładzie,
                 prowadzenie gospodarki materiałowej w projektach badawczych. Druk 3D.

                 tel. +48 261 837 374
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 Artur MARCHEL
                 starszy technik
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr Jarosław SASIN
                 starszy technik
                 Prowadzenie gospodarki materiałowej w projektach badawczych.
                 Przygotowywanie dokumentów w ramach prowadzonych przetargów
                 na zakup sprzętu w zakładzie.
                 tel. +48 261 837 374
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 Kamil WASZKIEWICZ
                 starszy technik - operator CNC
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 Doktoranci ZBE

                 mgr inż. Rafał KIESZEK
                 doktorant

                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mjr mgr inż. Sławomir ŁUNIEWSKI
                 doktorant

                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Anna MIKOŁAJCZYK
                 doktorant

                 tel. +48 261 837 374
                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Sebastian SIEROCIŃSKI
                 doktorant


                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


                 mgr inż. Kamil SOZONIUK
                 doktorant

                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Michał SZCZEŚNIAK
                 doktorant

                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 mgr inż. Wojciech ZIELIŃSKI
                 doktorant

                 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 O nas

                 Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznychpowstał 01.10.2004 r. w wyniku organizacyjnego połączenia dwóch Zakładów (Zakładu Budowy Płatowców i Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych oraz Zakładu Eksploatacji Statków Powietrznych). Zakład tworzy obecnie dwunastu pracowników naukowych oraz dwóch pracowników technicznych. Działalność naukowo - badawcza oraz dydaktyczna związana jest przede wszystkim z szeroko rozumianą techniką lotniczą. Pracownicy Zakładu w ramach działalności dydaktycznej prowadzą zajęcia z przedmiotów:

                 • Mechanika techniczna,
                 • Wytrzymałość konstrukcji lotniczych,
                 • Teoria silników lotniczych,
                 • Napędy lotnicze,
                 • Konstrukcja napędów lotniczych,
                 • Konstrukcja płatowców,
                 • Dynamika układów fizycznych,
                 • Dynamika konstrukcji,
                 • Aerosprężystość,
                 • Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich,
                 • Grafika inżynierska,
                 • Technologia lotnicza,
                 • Technologia produkcji i napraw statków powietrznych,
                 • Lotnicze systemy hydropneumatyczne,
                 • Podstawy Eksploatacji,
                 • Eksploatacja Statków Powietrznych.

                 W obszarze zainteresowań naukowych Pracowników Zakładu znajdują się zagadnienia dotyczące:

                 • projektowania statków powietrznych ze szczególnym uwzględnieniem aerosprężystych problemów układów nośnych;
                 • numerycznej analizy wytrzymałościowej i aerodynamicznej w zakresie statyki i dynamiki konstrukcji statków powietrznych i silników lotniczych;
                 • produkcji i remontu płatowców z wykorzystaniem technologii klejenia;
                 • komputerowego wspomagania eksploatacji statków powietrznych;
                 • obladzania statków powietrznych i silników lotniczych.

                 Działalność naukowa prowadzona jest w Zespołach Badawczych skupionych wokół:

                 • prof. dr hab. inż. Aleksandra Olejnika
                 • prof. dr hab. inż. Jana Godzimirskiego

                 Zespoły badawcze Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
                 Zakład dysponuje dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami:

                 • Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych
                 • Pracownia Napędów Lotniczych
                 • Pracownia Lotniczych Systemów Hydropneumatycznych
                 • Pracownia Połączeń Klejowych i Laminatów
                 • Pracownia Budowy i Eksploatacji Bezzałogowych Statków Powietrznych
                  (zobacz zakładkę Pracownie i laboratoria)

                 Zespoły Badawcze Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych

                 Zespół Badawczy Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznychkierowany przez prof. dr. hab. inż. Aleksandra OLEJNIKA w swojej działalności badawczej rozwiązuje problemy dotyczące numerycznej analizy wytrzymałościowej i aerodynamicznej w zakresie statyki i dynamiki konstrukcji statków powietrznych i silników lotniczych. Zadania wynikające z powyższego kierunku badan, Zespół realizuje m.in. poprzez:

                 • numeryczne modelowanie geometrii i struktury statku powietrznego, jego zespołów oraz elementów nośnych;
                 • kompleksowe badania własności materiałów kompozytowych użytych do budowy statków powietrznych;
                 • numeryczne obliczenia wytrzymałościowe, drgań własnych i flatteru samolotów;
                 • implementowanie równań przyrostowych metody elementów skończonych (MES) do analizy konstrukcji sprężysto-plastycznych dla zagadnień termicznych;
                 • analizę statyczną i dynamiczną płyt przekładkowych o zmiennej grubości;
                 • budowanie matematycznych modeli sztywnościowych i masowych silników odrzutowych do badań ich dynamiki oraz zagadnień diagnostycznych;
                 • opracowanie algorytmów numerycznych do analizy stateczności oraz nieliniowych drgań regularnych i chaotycznych układów powierzchniowych w opływie naddźwiękowym oraz wirujących wałów turbinowych silników lotniczych;
                 • analizę rozwiązań konstrukcyjnych bezpilotowych statków powietrznych.

                 W realizacji niektórych zadań uczestniczą również studenci, kształcący się według indywidualnych programów studiów oraz studenci skupieni w Sekcji Lotniczej Koła Naukowego Mechatroników. Prace wielu z nich (wykonywane pod kierunkiem pracowników Zespołu) zdobyły laury, w tym m.in.: dwukrotnie nagrodę Dowódcy Wojsk Lotniczych za najlepszą pracę dyplomową (1997 r. i 1999 r.), 25 nagród i wyróżnień na organizowanych co roku "Seminariach Kół Naukowych Studentów", a ponad 40 prac prezentowano na "Wystawach Prac Dyplomowych".
                    W ostatnich latach Zespół zintegrował oprogramowanie do modelowania bryłowego CAD (UNIGRAPHICS) z oprogramowaniem numerycznym CFD/(VORLAX) oraz opracował oprogramowanie, wspomagające zamianę rozkładów ciśnień obliczonych na drodze komputerowej analizy trójwymiarowego opływu statku powietrznego na obciążenia dyskretne. Przeprowadził wiele symulacji numerycznych na modelach strukturalnych wybranych zespołów konstrukcji nośnej statku powietrznego, mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo jego lotu. Aby analiza ta była bardziej wiarygodna i stanowiła podstawę do dalszego wnioskowania, uzyskane obliczenia numeryczne zweryfikowano badaniami eksperymentalnymi odkształceń konstrukcji oraz materiałów, z których są zbudowane.
                    Obecnie w Laboratorium Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych są prowadzone badania dotyczące materiałów anizotropowych stosowanych do budowy głównych zespołów statków powietrznych eksploatowanych w Lotnictwie Polskim.
                    Zdobyte doświadczenie na przestrzeni ostatnich 5. lat pozwala pracownikom Zespołu uczestniczyć w opracowaniu ekspertyz specjalistycznych oraz w pracach projektowych nowoczesnych konstrukcji lotniczych, w tym dotyczących m.in. "Opracowania systemu komputerowego wspomagającego analizę podatności remontowej i procesów technologii napraw samolotów i śmigłowców eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP oraz "Naprawy statecznika pionowego o konstrukcji metalowo-kompozytowej samolotu MiG-29", który uległ zniszczeniu podczas awaryjnego lądowania.
                    Od wielu lat Zespół współpracuje z wieloma instytucjami i ośrodkami, w tym m.in.:

                 • Politechnikami: Warszawską i Wrocławską ;
                 • EADS-PZL Warszawa-Okęcie S.A.;
                 • Instytutami warszawskimi: Instytutem Lotnictwa oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych;
                 • Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

                 Ponadto Zespół utrzymuje owocną współpracę o charakterze konsultacyjnym w zakresie problematyki eksploatacji statków powietrznych z: Wojskowymi Zakładami Lotniczymi w: Bydgoszczy, Dęblinie, Łodzi i Warszawie.
                    Bardzo ważnym obszarem działalności Zespołu jest upowszechnianie dorobku naukowego i badawczego na konferencjach krajowych i międzynarodowych takich jak: "Mechanika w Lotnictwie", "Aerodynamika Lotnicza", "Modelowanie w Mechanice", "Metody Komputerowe w Mechanice".
                    Pracownicy Zespołu uczestniczą w pracach gremiów o zasięgu międzynarodowym (m.in.: komisje NATO "RTO NATO WG-046 ATV), a także krajowym (m.in.: normalizacyjne komisje problemowe).
                    Obecnie działalność naukowa Zespołu koncentruje się na realizacji 7 prac naukowo- badawczych, w tym m. in. 6. projektów GRANT oraz projektu celowego pt. "Nowa koncepcja małego 2-silnikowego samolotu turystyczno-dyspozycyjnego EM-11 ORKA". W dalszym ciągu będą kontynuowane prace dotyczące przedłużenia resursu samolotu TS-11 ISKRA (Zespół posiada odtworzony model wirtualny samolotu TS-11 ISKRA).
                    Dużym wyzwaniem dla Zespołu była realizacja zgłoszonego w 2004 r. projektu badawczego pt. "Opracowanie zbioru analiz wspomagających proces wdrożenia do eksploatacji samolotu F-16 w Siłach Zbrojnych RP". Wykonanie wielu zadań w ramach projektu umożliwiło rozwiązanie wielu problemów, dotyczących m.in.: oceny parametrów eksploatacyjnych, właściwości lotnych i operacyjno taktycznych samolotu F-16, a także kierunków kształcenia inżynierów lotnictwa w zakresie najnowszej techniki (podobne zadanie Zespół rozwiązał z dużym sukcesem na początku lat 90. XX w., w odniesieniu do samolotów Su-22 i MiG-29).

                 itl1
                 Widok statecznika pionowego samolotu MiG-29 z uszkodzeniami (badania samolotu MiG-29 dotyczyły m. in. dopuszczenia do dalszej eksploatacji samolotu po awaryjnym lądowaniu).
                 itl2
                 Samolot EM-10 BIELIK po oblocie na wysokości 3000m (Zespół prof. A. Olejnika uczestniczył w badaniach statycznych i dynamicznych tego samolotu)
                 itl3
                 Samolot EM-11 ORKA, na którym m. in. Zespół wykonał badania statyczne, drgań własnych, stateczności i sterowności oraz badań flatterowych.
                 itl4
                 Samolot PZL-130 TCII Orlik (Zespół brał udział w badaniach statycznych i dynamicznych samolotu po modernizacji).                    W zakresie napędów lotniczych zakład kontynuuje tradycje Zakładu Napędów Lotniczych. Zespół wykonuje zadania związane z problematyką eksploatacji, diagnozowania i doskonalenia lotniczych zespołów napędowych. Skomplikowany charakter procesów zachodzących w silnikach lotniczych powoduje, że członkowie zespołu ściśle współpracują z pracownikami innych zakładów Instytutu Techniki Lotniczej i wchodzą w skład multidyscyplinarnych zespołów tworzonych na potrzeby realizacji konkretnych zadań. W ostatnich latach pracownicy zespołu brali udział w realizacji wielu prac naukowo - badawczych i ekspertyz z zakresu napędów lotniczych, wykonując m. in.:

                 • Obliczenia statyczne i dynamiczne turbinowych silników lotniczych metodą elementów skończonych PBG nr 0087/T12/1999/17
                 • Ocenę wpływu częściowych otwarć przepustnicy gaźnika na proces tworzenia mieszanki w warunkach małych obciążeń silnika - PBG nr 398/WAT
                 • Ocenę możliwości i warunków przedłużenia okresu eksploatacji zespołu napędowego wyrobu 3M8M3 - praca na zlecenie Instytutu Techniki Uzbrojenia;
                 • Analizę i badania związane z wypadkiem śmigłowca Mi-8P dla potrzeb KBWL MON, w tym takie zadania jak: Badania oblodzenia wlotów, Badania modelu wlotu, Obliczenia gazodynamiczne, Przegląd literatury - ekspertyza na zlecenie Komisji Badania Wypadków Lotniczych MON w związku z wypadkiem śmigłowca Mi-8P w dniu 04.12.2003 r.;
                 • badania eksperymentalne odpylacza powietrza wlotowego do turbinowych silników śmigłowcowych - praca własna podjęta w roku 2003 w związku z przewidywanym udziałem kontyngentu polskiego w misji stabilizacyjnej w Iraku;

                 Aktualnie pracownicy zespołu realizują pracę naukowo - badawczą PBG nr 4 T12D 017 29 pt. Badania procesu obladzania układu dolotowego lotniczego silnika tłokowego a także uczestniczą w wykonywaniu innych prac.

                 itl5itl6

                 Badania obladzania modelu wlotu silników śmigłowca Mi-8P w tunelu aerodynamicznym niskich temperatur


                 Zespół Badawczy Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych kierowany przez prof. dr. hab. inż. Jana GODZIMIRSKIEGO w swojej działalności badawczej rozwiązuje problemy dotyczące prognozowania oraz podwyższania wytrzymałości czasowej i zmęczeniowej konstrukcyjnych połączeń klejowych.
                    Technologia klejenia konstrukcyjnego jest ściśle związana z lotnictwem. Ze względu na szerokie stosowanie klejenia w budowie i naprawach sprzętu lotniczego w Instytucie Techniki Lotniczej zawsze istniał zespół zajmujący się technologią klejenia. Do byłych pracowników Instytutu, którzy wnieśli duży wkład w poznanie właściwości połączeń klejowych, możliwości ich wykorzystania w naprawach sprzętu oraz możliwości prognozowania wytrzymałości połączeń adhezyjnych należeli: płk dr inż. Robert Cichowicz, płk dr inż. Janusz Czaplicki, płk dr inż. Edmund Cichosz oraz dr inż. Stanisław Donimirski.
                    Zespół Badawczy Technologii Klejenia działający w od wielu lat w Instytucie Techniki Lotniczej w różnych składach ma na swoim koncie poza licznymi publikacjami również wdrożenia. Zaliczyć do nich można:

                 • opracowanie konstrukcji i technologii oraz wykonanie prototypów masztu o wysokości 30 m ze stopów lekkich z zastosowaniem klejenia dla Służby Geodezyjnej WP,
                 • opracowanie technologii wykonania techniką klejenia szyn zasilających oraz elementów ściennych konstrukcji przekładkowej maszyn matematycznych dla Samodzielnego Zakładu Techniki Komputerowej,
                 • badanie nowych tworzyw kompozytowych do modyfikacji nart dla OBR POLSPORT,
                 • wdrożenie klejenia do łączenia elementów kriostatów przeznaczonych do przewożenia ciekłego azotu dla Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej,
                 • naprawa dwóch klap zaskrzydłowych samolotów MiG-21.                    Rezultatem prowadzonych w Instytucie Techniki Lotniczej badań eksperymentalnych i rozważań teoretycznych dotyczących wytrzymałości połączeń klejowych jest 8 obronionych prac doktorskich i jedna habilitacyjna. Poza licznymi publikacjami naukowymi pracownicy Zespołu Badawczego Technologii Klejenia są współautorami trzech monografii poświęconych klejeniu konstrukcyjnemu: Klejenie tworzyw konstrukcyjnych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Konstrukcyjne połączenia klejowe elementów metalowych w budowie maszyn Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej oraz Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych Wydawnictwa Naukowo-Technicznego.
                    Zespół Badawczy Technologii Klejenia Instytutu Techniki Lotniczej współpracuje z pracownikami innych ośrodków naukowych, między innymi: Wydziału Mechanicznego WAT, Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
                    Obecnie prowadzone prace są ukierunkowane na rozwiązanie problemów teoretycznych oraz wykorzystanie wyników w zastosowaniach praktycznych, a dotyczą:

                 • prognozowania wytrzymałości połączeń klejowych,
                 • wykorzystania MES do obliczania połączeń klejowych i elementów naprawianych z zastosowaniem klejenia,
                 • ograniczonej wytrzymałości czasowej połączeń klejowych (ich trwałości statycznej),
                 • trwałości zmęczeniowej połączeń klejowych,
                 • możliwości wykorzystywania tworzyw adhezyjnych w naprawach sprzętu wojskowego.

                    Wyniki swoich badań Zespół prezentuje na konferencjach międzynarodowych: Technika i Technologii Montażu Maszyn, Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn oraz krajowych: Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania.
                    Obecnie Zespół realizuje 2 prace badawcze GRANT pt: Prognozowanie wytrzymałości doraźnej połączeń klejowych oraz Badania trwałości połączeń i tworzyw adhezyjnych w aspekcie napraw polowych sprzętu wojskowego.
                    Zespół brał również udział w pracach badawczych związanych z doskonaleniem procesów eksploatacji statków powietrznych z zastosowaniem technik multimedialnych. Wynikiem realizacji tych prac były dwa systemy (wykonane w środowisku programistycznym BORTHLAND DELPHI) wspomagające eksploatację statków powietrznych. Zespół uczestniczył również dwukrotnie w pracach komisji eksperckiej przy ocenie produktów i usług w finale konkursu "Teraz Polska".

                 itl7
                 Wycinek sekcji 20 m masztu geodezyjnego wykonanego metodą klejenia (dopuszczalne obciążenie 1,2 kN przy wietrze o prędkości 10 m/s)
                 itl8
                 Przykład formularza z systemu wspomagającego eksploatacje statków powietrznych