Konferencje

Kształcenie

W Instytucie Techniki Lotniczej kształcenie odbywa się na kierunkach:

 • lotnictwo i kosmonautyka;
 • inżynieria bezpieczeństwa.

Kierunek lotnictwo i kosmonautyka oferuje kształcenie w obszarze techniki lotniczej i kosmicznej. Studia ukierunkowane są na uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Dają możliwość poznania zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o najnowocześniejsze materiały, najnowocześniejsze techniki komputerowe, najnowszą „elektronikę” oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Na kierunku tym kształcenie odbywa się w specjalnościach: samoloty i śmigłowce, awionika, napędy lotnicze oraz uzbrojenie lotnicze.

Absolwenci specjalności samoloty i śmigłowce uzyskują przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy w przemyśle lotniczym wykorzystującym zaawansowane technologie oraz w bazach technicznych lotnictwa cywilnego i Sił Powietrznych RP. Posiadają praktyczną wiedzę z zakresu komputerowych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych, takich jak: SIEMENS NX, ANSYS, MSC PATRAN/NASTRAN.

Absolwenci specjalności awionika przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego oraz w bazach lotniczych lotnictwa cywilnego i Sił Powietrznych RP. Posiadają praktyczną wiedzę na temat lotniczych systemów pokładowych oraz umiejętność projektowania i modelowania systemów awionicznych w nowoczesnym oprogramowaniu takim jak Altium Designer, Visual Studio, MATLAB, LabVIEW, NI Multisim.

Absolwenci specjalności napędy lotnicze są przygotowani do pracy zawodowej w ośrodkach naukowych i biurach projektowych zajmujących się prototypowaniem i badaniami lotniczych zespołów napędowych, w zakładach przemysłowych projektujących i wytwarzających silniki turbinowe oraz w bazach lotniczych Sił Powietrznych RP. Specjalność przygotowuje wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się problematyką konstrukcji, technologii i produkcji współczesnych silników lotniczych oraz zagadnieniami technicznymi dozorowania procesów eksploatacyjnych.

Absolwenci specjalności uzbrojenie lotnicze będący żołnierzami zawodowymi są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w bazach lotniczych Sił Powietrznych RP. Posiadają praktyczną wiedzę związaną z urządzeniami i systemami specjalnymi statków powietrznych: bronią lotniczą (rakiety kierowane i niekierowane, bomby lotnicze, broń artyleryjsko-strzelecka) oraz systemami niezbędnymi do wykorzystania bojowego poszczególnych rodzajów broni, a także naziemnych urządzeń obsługowych.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dają absolwentowi solidną podbudowę matematyczną, odpowiedni zakres wiedzy technicznej, podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków, problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa, unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego, systemów ratownictwa oraz funkcjonowania bezpieczeństwa cywilnego kraju. Zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa dotyczą problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu).

Kształcenie na tym kierunku odbywa się w specjalnościach inżynieria bezpieczeństwa technicznego oraz inżynieria bezpieczeństwa publicznego.

Absolwenci specjalności inżynieria bezpieczeństwa technicznego posiadają ogólną umiejętność projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji obiektów technicznych, tak aby zminimalizować generowane przez te obiekty zagrożenie otoczenia. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących problemy związane z oceną ryzyka technicznego, identyfikacją i prognowaniem zagrożeń, bezpieczeństwem w obiektach o złożonej strukturze, projektowaniem i eksploatacją układów bezpieczeństwa, konstruowaniem bezpiecznych środków technicznych zapewniających unikanie, wykrywanie i eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie przeszkód.

Specjalność inżynieria bezpieczeństwa publicznego przygotowuje specjalistów, którzy potrafią projektować i monitorować warunki bezpieczeństwa obiektów, terenów otwartych i środowiska pod kątem bezpieczeństwa mienia, struktury obiektów i ludzi. Potrafią wykorzystywać dostępne środki i systemy wykrywające zagrożenie lokalnie, zdalnie z ziemi i z powierza, zorganizować różnorodne środki w systemy i centra nadzoru. Specjalność obejmuje kształcenie w zakresie optoelektronicznych urządzeń i systemów monitorowania.

 

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 046
fax.: +48 261 839 318
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nauka i badania

  Instytut Techniki Lotniczej prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą, której problematyka koncentruje się wokół zagadnień związanych z lotnictwem. Należą do niej m.in. projektowanie, ocena wytrzymałości konstrukcji, wyznaczanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji z wykorzystaniem komputerowych systemów wspomagania, tunelowe i numeryczne określanie pola opływu i wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych obiektów latających, badania właściwości termofizycznych materiałów stosowanych w lotnictwie, teoretyczne i symulacyjne badania zjawisk wymiany ciepła w strukturach technicznych i biologicznych, analiza obciążeń cieplnych elementów konstrukcji, projektowanie, modelowanie, identyfikacja systemów awionicznych i lotniczych układów mechatronicznych oraz modelowanie i prognozowanie bezpieczeństwa systemów technicznych.

  Na potrzeby realizacji prac badawczych w Instytucie zbudowano i wyposażono „Laboratorium Badań Napędów Lotniczych”, w którym prowadzone są prace z zakresu aerodynamiki przepływów w kanałach silników turbinowych, statyki i dynamiki elementów wirnikowych, badania właściwości cieplnych materiałów konstrukcyjnych oraz badania zawieszeń magnetycznych.

     itl nib 1   itl nib 2

  W zakresie badań przepływu w turbinowych silnikach odrzutowych prowadzone będą prace naukowo-badawcze dotyczące zagadnień aerodynamiki kanałów przepływowych turbin, a także kanałów międzyłopatkowych wieńców dyszowych i wirnikowych, aerodynamiki oraz aerosprężystości pojedynczych łopatek dyszowych i wirnikowych oraz ich palisad z wykorzystaniem charakterystyk otrzymanych z badań wagowych modeli w tunelach aerodynamicznych oraz obliczeń numerycznych.

  W zakresie statyki i dynamiki lotniczych zespołów napędowych Laboratorium zajmuje się modelowaniem numerycznym zespołów wirnikowych i ich elementów np. badanie zjawiska flatteru łopatek. Wyznaczane są właściwości dynamiczne konstrukcji na bazie modeli numerycznych, a wyniki porównywane z wynikami badań eksperymentalnych. W zakresie pomiarów cieplnych badane są wielkości gazodynamiczne w układach przepływowych oraz własności cieplne materiałów stosowanych do budowy turbinowych silników lotniczych i energetycznych turbin gazowych. Wyposażenie laboratorium obejmuje przyrządy do pomiaru dyfuzyjności cieplnej, przewodności cieplnej, ciepła właściwego oraz rozszerzalności cieplnej materiałów na potrzeby innych badań prowadzonych w Laboratorium.

  W zakresie aktywnych zawieszeń magnetycznych Laboratorium prowadzone są unikalne w skali kraju numeryczne oraz doświadczalne badania nad opracowywaniem pasywnych i aktywnych zawieszeń magnetycznych, ich optymalizacją, sterowaniem, zasilaniem, itp. Laboratorium zajmuje się ponadto dostosowaniem łożysk magnetycznych oraz ich osprzętu dla konkretnych aplikacji w lotniczych silnikach turbinowych.

     itl nib 3   itl nib 4

  Ponadto Instytut dysponuje wyspecjalizowanymi i unikatowymi stanowiskami badawczymi i oprogramowaniem. Należą do nich między innymi:

 • tunel aerodynamiczny małych prędkości o średnicy pomiarowej 1,1 m z możliwością obniżenia temperatury do –10oC;
 • dwa tunele aerodynamiczne małych prędkości o średnicy pomiarowej 0,5 m oraz naddźwiękowy tunel aerodynamiczny o polu pomiarowym 300x300 mm;
 • wielostanowiskowy (sieciowy) komputerowy system geometrycznego, aerodynamicznego i wytrzymałościowego modelowania konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem oprogramowania: CAD/CAM/CAE Unigraphics, CATIA, SOLID EDGE, GAMBIT 1.3, TGRID 3.0, FLUENT 5.5, NASTRAN, FASTRAN CFD;
 • stanowiska systemów pomiarowo-sterujących czasu rzeczywistego na bazie kontrolerów dSpace DSI003 i środowiska MatLab/Simulink.

W Instytucie Techniki Lotniczej pracują następujące zespoły badawcze:

 • Zespół Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Statków Powietrznych kierowany przez prof. dr. inż. Aleksandra Olejnika;
 • Zespół Termodynamiki i Wymiany Ciepła kierowany przez prof. dr. hab. inż. Janusza Terpiłowskiego;
 • Zespół Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów kierowany przez dr hab. inż. Stanisława Września;
 • Zespół Inżynierii Bezpieczeństwa kierowany przez dr. hab. inż. Andrzeja Skomrę.

Zespół Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Statków Powietrznych zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem i prototypowaniem załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Główne nurty badawcze podejmowane w zespole to: modelowanie geometrii statków powietrznych i zespołów napędowych, procesy inżynierii odwrotnej w zastosowaniu do odtwarzania geometrii eksploatowanych statków powietrznych, wyznaczanie ich obciążeń zewnętrznych, modelowanie struktur do analiz MES z zakresu statyki i dynamiki konstrukcji, modelowanie strukturalno-aerodynamicznym aerosprężystych układów nośnych W sferze zainteresowań naukowych zespołu są również takie działania badawczo-inżynierskie jak: stoiskowe badania statyczne konstrukcji płatowcowych (próby wytrzymałościowe i sztywnościowe), naziemne próby rezonansowe, badania tunelowe i symulacyjne układów aerodynamicznych, analizy optymalizacyjne projektowanych konstrukcji oraz modelowanie, diagnostyka i sterowanie zespołów napędowych.

Zespół Termodynamiki i Wymiany Ciepła zajmuje się zagadnieniami związanymi z termodynamiką techniczną, metrologią cieplną, badaniami właściwości termofizycznych materiałów, modelowaniem matematycznym zjawisk wymiany ciepła i masy, inżynierią materiałową w zakresie właściwości termofizycznych materiałów, komputerowym wspomaganiem procesu pomiarów, zagadnieniami odwrotnymi dotyczącymi estymacji parametrów termofizycznych ciał stałych oraz modelowaniem numerycznym złożonych zagadnień wymiany ciepła i masy. Działalność naukowa zespołu obejmuje badania eksperymentalne właściwości termofizycznych (przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej, ciepła właściwego oraz rozszerzalności termicznej ciał stałych) w szerokim zakresie temperatury, obliczenia numeryczne i badania eksperymentalne wymiany ciepła i masy w ciałach stałych (radiacyjno-kondukcyjna wymiana ciepła w ośrodkach optycznie aktywnych) oraz w strukturach porowatych i biologicznych, badania właściwości termofizycznych materiałów wybuchowych i paliw rakietowych, badania wymiany ciepła w konstrukcjach lotniczych, w tym badania procesu narastania oblodzenia statków powietrznych oraz badania eksperymentalne zmian temperatury obiektów w ruchu.

Zespół Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki. Do głównych kierunków badań zespołu należy aerodynamika obiektów naziemnych i obiektów latających oraz dynamika ruchu obiektów latających. Zespół zajmuje się doświadczalnymi i numerycznymi badaniami właściwości aerodynamicznych samolotów, pojazdów i innych obiektów, określaniem charakterystyk aerodynamicznych statków powietrznych i ich elementów wykonując jakościowe i ilościowe badania eksperymentalne w zakresie przepływów nieściśliwych i ściśliwych. Specjalizacją zespołu są numeryczne badania przepływowe ściśliwego gazu lepkiego i przewodzącego ciepło dla złożonych obiektów z wykorzystaniem własnego oprogramowania oraz pakietu obliczeniowego ANSYS z zaawansowanymi modelami symulacji obejmującymi między innymi wykorzystanie siatek ruchomych i siatek dynamicznych oraz metod typu multiple reference frame, mixing plane oraz sliding mesh w zastosowaniach do symulacji przepływów w maszynach wirnikowych.

Ostatnia praca zespołu: Program Demonstrator+, pt. Wysokowydajne wentylatory lutniowe nowej generacji dla górnictwa podziemnego i odpylaczy suchych z mechanicznym systemem regeneracji filtrów oraz odpylacz suchy z mechanicznym systemem regeneracji filtrów, wykonywana w konsorcjum z firmą SIGMA SA zakończona w grudniu 2015 roku.

W pracy osiągnięto zakładany cel, którym było podniesienia sprawności produkowanych wentylatorów górniczych (5 typów objętych projektem) do wartości od 67-72% i zwiększenia efektywności wentylacji kopalń (poprzednia generacja tych wentylatorów miała sprawność nie przekraczającą 55%).

Zespół Inżynierii Bezpieczeństwa w swojej działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej zajmuje się głównie bezpieczeństwem technicznym obiektu w całym cyklu jego „życia” (w zakresie wytrzymałości, trwałości i niezawodności) i koncentruje się na badaniu uwarunkowań eksploatacyjnych (w zakresie obsług, zarządzania i prognozowania niezawodnego wykorzystania), poszukiwaniu bezpiecznych i efektywnych sposobów wykorzystania potencjalnego zasobu pracy obiektów technicznych. Istotnym obszarem działalności Zespołu jest również rozwijanie metod oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego. W zakresie swoich zainteresowań, Zespół wykonuje badania związane z modelowaniem propagacji pęknięć zmęczeniowych w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji, probabilistycznym modelowaniem trwałości zmęczeniowej oraz bezpieczeństwa konstrukcji, oceną wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, badaniami procesów eksploatacji systemów technicznych w aspekcie ich niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa, formułowaniem wymagań na systemy bezpieczeństwa, badaniami prakseologicznych aspektów bezpieczeństwa w technice oraz modelowaniem dynamiki wydzielenia energii i przepływu niejednorodnych fizycznie ośrodków wysokoenergetycznych w zakresie prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa. W działalności badawczej członkowie Zespołu rozwiązują także problemy z zakresu: analizy zagrożeń, oceny ryzyka oraz propozycji działań zmierzających do osiągnięcia poziomu ryzyka akceptowalnego. Efektem pracy naukowej członków Zespołu było opublikowanie w ostatnich latach sześciu monografii pt.: „Ocena bezpieczeństwa i modelowanie w systemach awaryjnego opuszczania samolotu wojskowego”, „Prognozowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu lotów statków powietrznych”, „Skuteczność lotniczych rakiet samonaprowadzających się na cel”, „Modelowanie rozwoju spalania i wybuchu w niejednorodnych fizycznie ośrodkach reaktywnych”, „Czynnik ludzki w obsłudze urządzeń technicznych”, „Trwałość zmęczeniowa rurociągu chemicznego z propagującym pęknięciem półeliptycznym”.

Współpraca

Instytut współpracuje zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi instytucjami,przedsiębiorstwami i organizacjami, mającymi wpływ na strukturę i oblicze lotnictwa w Polsce i poza granicami naszego kraju. Są to min.:

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
 • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie - zatwierdzona Organizacja Obsługowa JAR-145
 • LHC LOT Usługi Lotniskowe w Krakowie - zatwierdzona Organizacja Obsługowa JAR-145
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
 • Ecole Nationale Superieures des Ingenieurs des Etudes et Techniques d`Armement (ENSIETA), Brest, Francja
 • Air Service Training (engineering). Perth, Szkocja - zatwierdzona Organizacja Szkoleniowa JAR-147

Struktura ITL

 

DYREKTOR INSTYTUTU

DYI

   
       
   

ZASTĘPCA
Dyrektora


ZIL

 

ZASTĘPCA
Dyrektora
ds. techniczno-ekonomicznych

ZLT

 

STANOWISKO
Administracyjne


AIL

 
   

ZAKŁAD AERODYNAMIKI I TERMODYNAMIKI

ZAT

   

PRACOWNIA
Termodynamiki

PTD

       
     
   

LABORATORIUM AERODYNAMIKI I TERMODYNAMIKI

LTD

   

PRACOWNIA
Aerodynamiki

PAD

       
 
   

ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH

ZBE

   

PRACOWNIA
Eksploatacji Statków Powietrznych

PSP

       
     
   

LABORATORIUM BUDOWY I EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH

LSP

   

PRACOWNIA
Projektowania, Wytwarzania i Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych

PWK

       
     
           

PRACOWNIA
Lotniczych Zespołów Napędowych

PZN

       
   
   

LABORATORIUM BADAŃ NAPĘDÓW LOTNICZYCH 

LNL

   

PRACOWNIA
Zawieszeń Magnetycznych

PZM

       
   
         

PRACOWNIA
Pomiarów Cieplnych

PPC

       
   
         

PRACOWNIA
Statyki, Dynamiki i Wibroakustyki

PSD

       
   
         

PRACOWNIA
Tunelowych Badań Przepływowych

PTP

       
   
         

PRACOWNIA
Numerycznych Badań Przepływowych i Wytrxymałościowych

PNB

       
   
         

PRACOWNIA
LPomiarów Cieplnych

PPC

       
   
         

PRACOWNIA
Pomiarów Precyzyjnych

PPP

       
   
         

PRACOWNIA
Doświadczalnych Badań Silników Lotniczych

PDB

       
 
   

ZAKŁAD AWIONIKI

ZAL

   
   
   

LABORATORIUM AWIONIKI

LAL

   
 
   

ZAKŁAD INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
I UZBROJENIA LOTNICZEGO


ZIB

   

PRACOWNIA
Inżynierii Bezpieczeństwa

PIB

       
     
   

LABORATORIUM INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
I UZBROJENIA LOTNICZEGO


LIB

   

PRACOWNIA
Uzbrojenia Lotniczego

PUL