Konferencje

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Katedra Mechatroniki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 069
fax.: +48 261 839 751
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oferta współpracy

Katedra Mechatroniki proponuje współpracę w zakresie:

 • określania charakterystyk geometrycznych, masowych i aerodynamicznych pocisków rakietowych
 • opracowywania modeli matematycznych i wykonania komputerowych badań symulacyjnych lotu rakiet z uwzględnieniem wyników optymalizacji i doborem parametrów
 • określania stref startu, wstrzeliwania i rażenia pocisków rakietowych
 • projektowania analogowych i cyfrowych systemów stertowania rakietami przeciwpancernymi i przeciwlotniczymi
 • opracowywania cyfrowych układów sterowania napędami
 • projektowania i badania układów mikrofalowych
 • projektowania i programowania układów wielkiej skali integracji
 • projektowania i wykonywania procesorów sygnałowych i obrazowych
 • opracowywania systemów kierowania ogniem przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich
 • opracowywania robotów mobilnych
 • aplikacji komputerowych układów automatyki
 • wdrażania komputerowych systemów wspomagania procesów eksploatacji urz±dzeń i systemów technicznych
 • opracowywania wymagań eksploatacyjnych i obsługowych dla zmodernizowanego i nowoopracowywanego sprzętu uzbrojenia
 • opracowywania multimedialnych baz danych sprzętu technicznego i uzbrojenia z uwzględnieniem ich specyfiki
 • zarządzania niezawodnością i systemów technicznych
 • wykonywania ekspertyz dotyczących przedłużania resursu rakiet i zestawów rakietowych
 • badania obiektów technicznych według pełnych programów diagnozowania

Struktura KMT

 

KIEROWNIK KATEDRY

KKM

   
       
   

ZASTĘPCA
Kierownika


ZKM

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA
ds. techniczno-ekonomicznych
w Katedrze Mechatroniki

PTM

 

STANOWISKO
Administracyjne


AKM

 
   

ZESPÓŁ MECHATRONIKI


ZME

   

PRACOWNIA
Mechatroniki

PME

       
     
   

LABORATORIUM MECHATRONIKI


LME

   

PRACOWNIA
Mechatroniki Specjalnej

PMS

       
 
   

ZESPÓŁ RADIOELEKTRONIKI

ZRE

   
   
   

LABORATORIUM RADIOELEKTRONIKI

LRE

   
 
   

ZESPÓŁ TECHNIKI RAKIETOWEJ


ZTR

   

PRACOWNIA
Techniki Rakietowej

PTR

       
     
   

LABORATORIUM TECHNIKI RAKIETOWEJ


LME

   

PRACOWNIA
Techniki Uzbrojenia Rakietowego 

PMS

       

 

Działalność naukowo-badawcza

Katedra Mechatroniki (dawniej: Instytut Systemów Mechatronicznych) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (dawniej: Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej. Utworzony został w roku 1994 w ramach restrukturyzacji Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT i jest kontynuatorem Katedry Sprzętu Specjalnego, która powstała w 1959 r.


Wykaz prac badawczych zrealizowanych przez pracowników Katedry Mechatroniki:

Wykaz nagród naukowych pracowników Katedry Mechatroniki(pobierz)


Obecnie w Katedrze powołane zostały i pracują trzy Zespoły naukowe:

Zespół Mechatroniki
- kierownik Zespołu ppłk dr inż. Wojciech KACZMAREK

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy R. MŁOKOSIEWICZ
 • dr inż. Włodzimierz BOROWCZYK
 • mjr dr inż. Paweł DOBRZYŃSKI
 • dr inż. Marek JAWOROWICZ
 • dr inż. Jarosław PANASIUK
 • dr inż. Waldemar ŚMIETAŃSKI
 • dr inż. Jerzy ZAJĄC
 • mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI
 • mgr inż. Szymon BORYS
 • mgr inż. Tomasz POGORZELSKI
 • mgr inż. Piotr PRUSACZYK
 • mgr inż. Michał SIWEK
 • Adam SAFIAŃCZUK

Tematyka badawcza Zespołu:

 • budowa i konstrukcja zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem
 • przeliczniki cyfrowe dla przeciwlotniczej artylerii rakietowej i klasycznej
 • koordynatory optyczne dla rakiet przeciwlotniczych
 • optymalizacja minimalno-czasowa i minimalno-energetyczna sterowania
 • identyfikacja i optymalizacja struktury i zespołów systemu sterowania
 • modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa układów dynamicznych
 • budowa i optymalizacja regulatorów cyfrowych
 • programowanie robotów mobilnych i przemysłowych
 • czujniki oraz ich integracja w syatmach sterowania

Oferta współpracy


Zespół Radioelektroniki
- kierownik Zespołu mjr dr inż. Dariusz RODZIK

Członkowie Zespołu:

 • prof. dr hab. inż. Jan PIETRASIEŃSKI
 • dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI
 • dr inż. Stanisław ŻYGADŁO
 • dr inż. Jan SZCZURKO
 • dr inż. Wojciech PARA
 • dr inż. Witold MILUSKI
 • dr inż. Jacek DUDZIŃSKI
 • kpt. dr inż. Jacek WARCHULSKI
 • kpt. dr inż. Marcin WARCHULSKI
 • por. mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ
 • mgr inż. Jakub MIERNIK
 • inż. Mirosław ZARZYCKI
 • p. Ryszard KURZYŃSKI

Tematyka badawcza Zespołu:

 • procesory zobrazowań radiolokacyjnych w czasie rzeczywistym
 • konstrukcja torów nadawczych i odbiorczych zestawów rakietowych
 • trenażery do szkolenia obsług zestawów rakietowych
 • zapalniki radiowe do rakiet przeciwlotniczych.

Zespół Techniki Rakietowej
- kierownik Zespołu ppłk dr inż. Krzysztof MOTYL

Członkowie Zespołu:

 • prof dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT
 • dr inż. Bogdan MACHOWSKI
 • dr inż. Grzegorz SAWICKI
 • dr inż. Andrzej DĘBECKI
 • płk dr inż. Konrad SIENICKI
 • kpt. mgr inż. Kamil WACŁAWIK
 • mgr inż. Mirosław MAKOWSKI
 • mgr inż. Dorota MILLER
 • mgr inż. Krzysztof SOŚNIAK
 • starszy technik Marek BIERWIACZONEK

Tematyka badawcza Zespołu:

 • optymalizacja minimalno-czasowa i minimalno-energetyczna sterowania
 • identyfikacja i optymalizacja struktury i zespołów systemu sterowania
 • modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa układów dynamicznych
 • diagnostyka napędów rakietowych
 • badania własności balistycznych paliw rakietowych
 • konstrukcja głowic bojowych pocisków rakietowych
 • systemy zarządzania procesem eksploatacji sprzętu rakietowego
 • modelowanie procesu diagnozowania uzbrojenia rakietowego
 • systemy zarządzania niezawodnością uzbrojenia rakietowego
 • zestawianie pomiarowych torów diagnostycznych
 • komputerowe wspomaganie procesu diagnozowania uzbrojenia rakietowego.

W Katedrze Mechatroniki prowadzone są prace naukowo-badawcze, dotyczące m. in.:

 • modernizacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych typu: "NEWA", "WEGA", "KUB" i "OSA"
 • oceny stanu obecnego i kierunków rozwoju uzbrojenia rakietowego
 • przetwarzania w czasie rzeczywistym sygnałów radiolokacyjnych i telewizyjnych
 • koncepcji sprzętowej realizacji szybkiej transformaty Fourier a (FFT) dla potrzeb radiolokatora naprowadzania rakiet zestawu rakietowego
 • metod estymacji współrzędnych kątowych celu na podstawie jego obrazu cyfrowego
 • cyfrowego układu wyliczania komend rakiety przeciwlotniczej średniego zasięgu
 • modelowania i symulacji komputerowej metod wypracowania sił i sygnałów sterujących rakiety wirującej
 • optymalizacji parametrów konstrukcyjnych rakiet i współczynników aparatury pokładowej
 • zapalników zbliżeniowych do pocisków artylerii przeciwlotniczej
 • cyfrowego sterowania przeciwpancernymi pociskami rakietowymi drugiej i trzeciej generacji
 • badań laboratoryjnych i sprzętowych układów sterowania napędami
 • algorytmów do przelicznika cyfrowego przeznaczonego do przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich
 • systemów sterowania amunicji inteligentnej
 • zagadnień odwrotnych w dynamice i sterowaniu obiektów
 • badań hybrydowych inteligentnych systemów autonomicznych – zastosowania sieci neuronowych w identyfikacji systemów
 • badań modeli matematycznych i metod sterowania pociskami moĽdzieżowymi na opadającej części toru lotu
 • procedur przeszukiwania przestrzeni przez głowicę optyczną
 • algorytmów wydzielania sygnałów pochodz±cych od celu z tła
 • komputerowego wspomagania procesu eksploatacji sprzętu rakietowego
 • opracowanie aparatury do kontroli lotu rakiet
 • opracowanie bezkontaktowej metody pomiaru odkształceń i naprężeń z wykorzystaniem metod cyfrowej analizy obrazu.

Rezultaty prac wykonanych w Katerdze Mechatroniki wdrożone zostały w wojsku i poza wojskiem. Są to m. in.:

 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji programowalnego celownika CP-1 dla przeciwlotnicznych zestawów rakietowo-artyleryjskich
 • Rodzina trenażerów do szkolenia operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych.
 • Uniwersalny wykrywacz min w obudowach metalowych i niemetalowych.
 • System dozorowania stanu bloków energetycznych w warunkach interwencyjnej zmiany mocy w zespole elektrowni PAK.
 • Zasilacz wysokiego napięcia nadajnika radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Radionadajnik komend radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Blok wzmacniaczy p.cz.i wizyjnych odbiornika radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Procesor sygnałowy do przetwarzania sygnałów pośredniej częstotliwości.
 • Procesor sygnałowy do przetwarzania sygnałów wizyjnych.
 • Cyfrowy układ do sterowania położeniem wyrzutni.
 • Cyfrowy układ do sterowania położeniem kątowym anten radiolokatora.
 • Zmodernizowany celownik telewizyjny.
 • System generacji syntetycznych zobrazowań radiolokacyjnych.
 • System rejestracji i odtwarzania parametrów pracy bojowej w przeciwlotniczych zestawach rakietowych.
 • Symulator nalotu celów powietrznych.
 • Symulator radiolokacyjnych sygnałów celów.
 • Symulator sygnałów odzewowych rakiet.
 • Symulator zakłóceń radiolokacyjnych.
 • Układ automatycznego wykrywania celów.
 • Filtry cyfrowe sygnałów celów i rakiet.
 • System pomiarowo-diagnostyczny zestawu rakietowego.
 • System automatycznego testowania radiolokatora naprowadzania rakiet.
 • Układ modulacji i kodowania komend sterowania.

O nas

Katedra Mechatroniki (dawniej: Instytut Systemów Mechatronicznych) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (dawniej: Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej. Utworzony został w roku 1994 w ramach restrukturyzacji Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT i jest kontynuatorem Katedry Sprzętu Specjalnego, która powstała w 1959 r.

Podstawowe zadania Katedry to kształcenie kadr dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Powietrznej WLOP, Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych i na potrzeby gospodarki narodowej.
Oprócz przygotowania w zakresie eksploatacji sprzętu mechatronicznego (w tym także rakietowego), absolwenci Katedry Mechatroniki mają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatowania zintegrowanych struktur mechanicznych, elektronicznych i informatycznych, zwanych w skrócie mechatronicznymi. Zdobyta w czasie studiów wiedza zapewnia im systemowe spojrzenie na problematykę związaną z zagadnieniami mechaniki budowy maszyn i elektroniki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych. Absolwenci Katedry Mechatroniki przygotowani są również do pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie wojskowym, w uczelniach cywilnych oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także w średnich i małych zakładach gospodarki narodowej zajmujących się wytwarzaniem, eksploatacją i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych.

  Podkategorie

  • Zespół Mechatroniki (ZEM)
  • Zespół Radioelektroniki (ZRE)
  • Zespół Techniki Rakietowej (ZTR)
  • Aktualności

   km-start1

   Katedra Mechatroniki (dawniej: Instytut Systemów Mechatronicznych) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (dawniej: Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej. Utworzony został w roku 1994 w ramach restrukturyzacji Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT i jest kontynuatorem Katedry Sprzętu Specjalnego, która powstała w 1959 r. Podstawowe zadania Katedry Mechatroniki to kształcenie kadr dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Powietrznej WLOP, Wojsk Rakietowych, Artylerii Wojsk Lądowych oraz poszukiwanych w przemyśle przy projektowaniu i eksploatacji zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych inżynierów.