Historia i teraźniejszość

Fot.19
Budynek 69 – siedziba Zakładu Broni i Amunicji (fot. Jacek Kijewski)

HISTORIA

Historia Zakładu Broni i Amunicji jest długa i interesująca. Tworzyli ją zarówno wybitni naukowcy, jak i kadra naukowo-dydaktyczna i inżynieryjno-techniczna, których osiągnięcia są znane nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Oto jak kształtował się Zakład funkcjonujący w obecnej strukturze.
Zgodnie z ustawą o utworzeniu WAT pierwszy jej etat obejmował Fakultet Uzbrojenia w składzie: Katedra Balistyki i Teorii Strzelania; Katedra Broni Artyleryjskiej; Katedra Broni Strzeleckiej; Katedra Amunicji.
W 1952 r. zgodnie z nowym etatem WAT zmianie uległa nazwa Fakultetu Uzbrojenia na Fakultet Artyleryjsko-Techniczny.
W 1959 r. zlikwidowano fakultety i powołano wydziały według dziedzin wiedzy technicznej. W nowo utworzonym Wydziale Mechanicznym usytuowano m.in. Katedrę Sprzętu Uzbrojenia.
Od września 1968 r. do nowopowstałego, samodzielnego Wydziału Uzbrojenia Rakietowego włączono Katedrę Uzbrojenia Ogólnowojskowego, która składała się z trzech Zakładów: Broni Strzeleckiej (kierownik – płk doc. dr hab. inż. Stanisław Torecki), Broni Artyleryjskiej (kierownik – płk mgr inż. Edward Wasserman), Amunicji (kierownik – płk dr inż. Stanisław Klus), a także dwóch laboratoriów: Broni Strzeleckiej (kierownik – ppłk dr inż. Ireneusz Dobiech) oraz Broni Artyleryjskiej i Amunicji (kierownik – mjr mgr inż. Mieczysław Purwin, a później – ppłk mgr inż. Stanisław Sienko).
Po reorganizacji Wydziału Uzbrojenia Rakietowego, w 1972 r. utworzono Katedrę Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego, której szefem został płk doc. dr inż. Henryk Głowicki. W Katedrze działały trzy Zakłady: Broni Artyleryjskiej (kierowany przez płk. dr. inż. Mariana Czeladzkiego), Broni Strzeleckiej (kierowany przez płk. dr. hab. inż. Stanisława Toreckiego, a następnie przez płk. mgr. inż. Stanisława Niezgodzkiego), Amunicji (kierowany przez płk. dr. inż. Stanisława Klusa, a od 1980 r. – przez płk. dr. inż. Sylwestra Majewskiego) oraz Laboratorium Broni Strzeleckiej, Artyleryjskiej i Amunicji, kierowane przez płk. mgr. inż. Stanisława Sienko, a następnie – ppłk. mgr. inż. Witolda Koperskiego. W 1974 r. do Katedry włączono Zakład Balistyki Wewnętrznej (kierowany przez płk. doc. dr. inż. Jerzego Weisa), w którym funkcjonowało Laboratorium Balistyki (kierownik – ppłk mgr inż. Jan Doboszyński).
W 1987 r. szefem Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego został płk prof. dr hab. inż. Stanisław Torecki, a strukturę Katedry tworzyły: Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Broni Lufowej (kierownik – płk dr inż. Marian Czeladzki, a następnie płk dr inż. Andrzej Ciepliński), Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Amunicji (kierownik – płk dr. inż. Tadeusz Stompor, później – płk dr inż. Sylwester Majewski, a następnie – ppłk mgr inż. Stanisław Ciepielski), Zakład Balistyki Wewnętrznej (kierownik – płk dr inż. Ireneusz Dobiech, a w 1994 r. – płk dr inż. Włodzimierz Sobczak), Laboratorium Broni (kierownik – ppłk mgr inż. Witold Koperski), Laboratorium Amunicji (kierownik – ppłk dr inż. Zbigniew Jopek, a później – ppłk mgr inż. Stanisław Ciepielski) oraz Laboratorium Balistyki (kierownik – płk dr inż. Włodzimierz Sobczak, a od 1993 r. – ppłk dr inż. Zbigniew Leciejewski).
W 1994 r. zmieniono organizację WAT ze struktury katedralnej na instytutową. Rozwiązano Katedrę Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego, a na jej bazie w dniu 15.11.1994 r. powstał Zakład Broni Lufowej i Amunicji (kierowany przez ppłk. dr. inż. Andrzeja Cieplińskiego) wraz z zakładowym Laboratorium Badań Broni i Amunicji (kierowanym przez ppłk. mgr. inż. Stanisława Ciepielskiego), który wszedł w struktury Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa.
W dniu 29.09.1999 r. Rozkazem Komendanta WAT zmieniono nazwę Zakładu Broni Lufowej i Amunicji na Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Broni Palnej (kierownik – mjr dr inż. Ryszard Woźniak) oraz zakładowego Laboratorium Badań Broni i Amunicji na Laboratorium Broni Palnej (kierownik – por. mgr inż. Jacek Kijewski). W czerwcu 2002 r. utworzono zakładową Pracownię Eksploatacji Broni Palnej, kierowaną przez por. mgr. inż. Wojciecha Koperskiego.
Z dniem 01.01.2003 r., w wyniku głębokiej restrukturyzacji Akademii, na bazie Zakładu Konstrukcji i Eksploatacji Broni Palnej, części Zakładu Teorii Strzelania i Balistyki oraz Zakładu Materiałów Wybuchowych utworzono Zakład Konstrukcji Specjalnych i Balistyki (kierownik – ppłk dr inż. Ryszard Woźniak). W ramach Zakładu funkcjonowały trzy laboratoria: Laboratorium Broni Palnej (kierowane przez kpt. mgr. inż. Jacka Kijewskiego), Laboratorium Konstrukcji Specjalnych (kierowane przez por. mgr. inż. Wojciecha Koperskiego) i Laboratorium Badań Balistycznych (kierowane przez kpt. dr. inż. Zbigniewa Surmę).

W dniu 03.12.2007 r. z Zakładu Konstrukcji Specjalnych i Balistyki utworzono dwa Zakłady: Zakład Konstrukcji Specjalnych (kierownicy: płk dr inż. Ryszard Woźniak – od 03.12.2007 do 31.03.2008; prof. dr hab. inż. Józef Gacek – od 01.04.2008 do 31.01.2009; dr inż. Ryszard Woźniak – od 01.02.2009 do 31.08.2012; płk dr inż. Mirosław Zahor – od 01.09.2012) oraz Zakład Balistyki (kierownik ppłk dr inż. Zbigniew Surma).

W Zakładzie Konstrukcji Specjalnych funkcjonowały trzy laboratoria: Laboratorium Amunicji (kierownik – mjr dr inż. Wojciech Koperski); Laboratorium Broni Palnej (kierownik: ppłk dr inż. Jacek Kijewski – od 29.09.1999 r. do 30.09.2013; mjr dr inż. Grzegorz Leśnik – od 01.10.2013); Laboratorium Uzbrojenia (kierownik: kpt mgr inż. Łukasz Szmit – od 01.10.2013) oraz Pracownia Eksploatacji Broni Palnej (kierownik: mjr dr inż. Wojciech Koperski – od 15.06.2002 r. do 30.09.2013; Marek Siekierski – od 01.10.2013).


Pracownicy Zakładu Konstrukcji Specjalnych i Balistyki w 2006 r.
(siedzą od lewej): Elżbieta Iwanicka, prof. dr hab. inż. Stanisław Torecki, prof. dr hab. inż. Józef Gacek,
Hanna Kępka, Renata Chromik; (stoją od lewej): mjr mgr inż. Jacek Kijewski,
płk dr inż. Leszek Baranowski, ppłk dr inż. Roman Stelmasiak, dr inż. Zbigniew Leciejewski,
kpt. dr inż. Wojciech Koperski, płk dr inż. Ryszard Woźniak, mjr dr inż. Mirosław Zahor,
ppłk dr inż. Przemysław Kupidura, mjr mgr inż. Wojciech Furmanek, Marek Siekierski,
ppłk dr inż. Zbigniew Surma, mjr mgr inż. Robert Kamiński (fot. Jacek Kijewski)

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ

W dniu 01.10.2020 r. w wyniku restrukturyzacji Wydziału Zakład Konstrukcji Specjalnych i Balistyki przekształcono w Zakład Broni i Amunicji (kierownik: płk dr Mirosław Zahor). W wyniku reorganizacji zakładu utworzono Laboratorium Systemów Uzbrojenia (kierownik: ppłk dr inż. Jacek Kijewski), koordynujące pracę czterech pracowni: Pracowni Broni Palnej (funkcję kierownika pracowni pełni por mgr inż. Dawid GOŹDZIK), Pracowni Środków Bojowych (kierownik: mjr dr inż. Wojciech Koperski), Pracowni Uzbrojenia Klasycznego (kierownik: mjr dr inż. Łukasz Szmit) oraz Pracowni Eksploatacji Broni (kierownik: Marek Siekierski).

Broń strzelecka w Pracowni Uzbrojenia Klasycznego (fot. Jacek Kijewski)

Broń artyleryjska w Pracowni Broni Palnej (fot. Jacek Kijewski)

Amunicja strzelecka, artyleryjska i rakietowa w Pracowni Środków Bojowych (fot. Jacek Kijewski)

Zakład Konstrukcji Specjalnych współpracuje m.in. z:

 • Akademią Marynarki Wojennej
 • BUOS Sp. z o.o.
 • ENVIBRA Sp. z o.o.
 • Fabryką Broni ŁUCZNIK-Radom Sp. z o.o.
 • Fabryką Amunicji Myśliwskiej PIONKI Sp. z o.o.
 • Hutą Salowa Wola S.A.
 • Instytutem Mechaniki Precyzyjnej
 • Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych
 • MESKO S.A.
 • PCO S.A.
 • PIT-RADWAR S.A.
 • Politechniką Świętokrzyską
 • Politechniką Warszawską
 • Polską Grupą Zbrojeniową S.A.
 • WB ELECTRONICS S.A.
 • Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia
 • Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A.
 • Zakładami Metalowymi DEZAMET S.A.

Na przestrzeni ostatnich lat Zakład Konstrukcji Specjalnych podejmował wielu znamienitych gości z kraju i z zagranicy, prezentując im swój dorobek naukowo-badawczy i potencjał dydaktyczny.

Fot.3a (7.03.2007)
Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak i szef Szkolenia Wojsk Lądowych
gen. bryg. Henryk Skarżyński [07.03.2007] (fot. Jacek Kijewski)

Fot.3b (20.03.2007)
Szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor oraz szef Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Bogusław Samol [20.03.2007] (fot. Jacek Kijewski)

fot.3c (14.06.2007)
Dowódca Dowództwa Operacyjnego gen broni Bronisław Kwiatkowski [14.06.2007] (fot. Jacek Kijewski)

fot.3d (15.11.2007)
Biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. ks. bp. Tadeusz Płoski [15.11.2007] (fot. Jacek Kijewski)

fot.3e (20.02.2008)
Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON gen. bryg. Sławomir Szczepaniak [20.02.2008] (fot. Jacek Kijewski)

Fot.3f (3.04.2008)
Szef Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
płk mgr inż. Kazimierz Wojciechowski [03.04.2008] (fot. Jacek Kijewski)

Fot.3g (13.01.2009)
Szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Dowództwa Wojsk Lądowych
gen bryg. Janusz Bronowicz [13.01.2009] (fot. Jacek Kijewski)

Fot.3h (18.03.2009)
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński [18.03.2009] (fot. Jacek Kijewski)

Fot.3i (3.02.2010)
Dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Tadeusz Buk [03.02.2010] (fot. Jacek Kijewski)

Fot.3j (11.01.2011)
Podsekretarz stanu w MON ds. uzbrojenia i modernizacji Marcin Idzik [11.01.2011]
(fot. Wojciech Furmanek)

fot.3k (24.01.2011)
Metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz i biskup polowy Wojska Polskiego
ks. bp. dr Józef Guzdek [24.01.2011] (fot. Jacek Bożejko)


Dyrektor Biura ds. Procedur Antykorupcyjnych MON Mariusz Gorzowski [01.02.2011]
(fot. Jacek Kijewski)


Szef Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
płk. mgr. inż. Zenon Zakrzewski [23.11.2011] (fot. Jacek Kijewski)


Delegacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. na czele z wiceprezesem ds. rozwoju
Dariuszem Sokólskim [02.07.2015] (fot. Jacek Kijewski)

 
Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk dr Jarosław Kraszewski [02.07.2015] (fot. Jacek Kijewski)


Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Janusz Bronowicz [04.11.2015] (fot. Jacek Kijewski)

Fot.7a (18.09.2010) Fot.7b (24.11.2007) Fot.7c (24.09.2007)

Zakład Broni i Amunicji od wielu lat organizuje prezentacje dla uczestników „Dni otwartych w WAT” oraz „Lekcje festiwalowe” i „Spotkania weekendowe” w ramach „Festiwali Nauki”
(fot. Jacek Kijewski)