Dziekanat

Dziekanat jest jednostką organizacyjną wydziału właściwą w zakresie planowania, organizowania, ewidencjonowania, analizowania i koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej, naukowej, studenckiego ruchu naukowego, spraw socjalno - bytowych studentów wydziału tj. : planowania i organizacji kształcenia; założenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów; dokumentacji przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla cywilnych studentów.


Struktura organizacyjna:

 • Kierownik Dziekanatu
 • Pracownicy administracyjni planowania i ewidencjonowania przebiegu studiów:
  • p. Dariusz CZYŻEWSKI - realizuje zadania planowania i organizacji kształcenia
   tel.+48 261 837 645
  • p. mgr Dagmara FLIS - realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich
   tel. +48 261 839 888
  • p. Joanna LESZCZYŃSKA - realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych
   tel. +48 261 837 856
  • p. Katarzyna KACZMAREK - realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych
   tel. +48 261 839 389
  • p. Marzena ŻYGADŁO - realizuje zadania dotyczące opracowania decyzji, zaświadczeń, wniosków studentów związanych z przebiegiem studiów
   tel.+48 261 837 601

 • Godziny pracy dziekanatu:

  Dla studentów studiów stacjonarnych:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek - 800-1000; 1300-1500
  środa: praca własna dziekanatu (studenci nie są obsługiwani)

  W dni zjazdów:
  Sobota - 745-1500

  UWAGA: Dziekanat nie rozpatruje podań złożonych drogą elektroniczną


  Zakres działania Dziekanatu obejmuje:

  • koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją, planowaniem i realizacją studiów wyższych: inżynierskich, magisterskich i doktoranckich oraz innych form kształcenia ustawicznego;
  • udział w realizacji zadań z zakresu oceny jakości kształcenia; zapewnienie administracyjnej, formalno - prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności dydaktycznej i w zakresie spraw studenckich;
  • organizowanie oraz udział w opracowywaniu projektów programów nauczania, planów studiów, kart informacyjnych przedmiotów, sylabusów przedmiotów;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
  • organizacja przeprowadzania badań ankietowych wśród nauczycieli akademickich i studentów wydziału;
  • współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu dni otwartych oraz rekrutacji na studia;
  • udział w planowaniu, i realizowaniu wydziałowych przedsięwzięć promocyjno-marketingowych i informacyjnych dotyczących procesu kształcenia oraz spraw studenckich;
  • koordynowanie realizacji praktyk studentów;
  • prowadzenie analizy obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich;
  • opracowywanie informacji dla internetowej strony wydziałowej;
  • udział w opracowaniu , opiniowaniu: rozporządzeń, decyzji, regulaminów, uchwał, wzorów dokumentów dotyczących przebiegu studiów, opracowanych przez Dział Organizacji Kształcenia, Dział Spraw Studenckich i wydział.
  • koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem prac studentów na konkurs o nagrodę rektora na najlepszą pozaprogramową pracę naukową studentów WAT oraz najlepszą pracę dyplomową;
  • wykonywanie sprawozdań, danych, analiz dotyczących działalności dydaktycznej wydziału dla potrzeb dziekana, rady wydziału, prodziekana ds. studenckich lub ds. kształcenia oraz Działu Organizacji Kształcenia i Działu Spraw Studenckich;
  • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji posiedzeń Rady Wydziału;
  • prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
  • koordynacja opracowania i przekazania do Działu Nauki i Współpracy wniosków o podjęcie prac badawczych realizowanych w wydziale;
  • udział w opracowaniu danych do oceny działalności naukowo - badawczej oraz oceny parametrycznej wydziału;
  • dokonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem kompletowaniem, przechowywaniem i przekazywaniem dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentacji przewodów doktorskich i profesorskich do archiwum;
  • organizowanie uroczystości wydziałowych związanych z inauguracją i zakończeniem roku akademickiego.