Dziekanat

Dziekanat jest jednostką organizacyjną wydziału właściwą w zakresie planowania, organizowania, ewidencjonowania, analizowania i koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej, naukowej, studenckiego ruchu naukowego, spraw socjalno - bytowych studentów wydziału tj. : planowania i organizacji kształcenia; założenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów; dokumentacji przyznania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla cywilnych studentów.


Struktura organizacyjna:

 • Kierownik Dziekanatu
  • mgr inż. Grzegorz NIKICIUK
   tel. +48 261 839 555
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Pracownicy administracyjni planowania i ewidencjonowania przebiegu studiów:
  • Dariusz CZYŻEWSKI - realizuje zadania planowania i organizacji kształcenia
   tel.+48 261 837 645
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • mgr Dagmara FLIS - realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich
   tel. +48 261 839 888
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Joanna LESZCZYŃSKA - realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych
   tel. +48 261 837 856
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Katarzyna KACZMAREK - realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych
   tel. +48 261 839 389
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Marzena ŻYGADŁO - realizuje zadania dotyczące opracowania decyzji, zaświadczeń, wniosków studentów związanych z przebiegiem studiów
   tel.+48 261 837 601
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ewa KLEBER - Ewidencja przebiegu studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów
   tel. +48 261 837 415
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • mgr Anna ROLKA - sporządzanie analizy obciążenia dydaktycznego osób i ewidencji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne
   tel. +48 261 837 841
   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny pracy dziekanatu:

Dla studentów studiów stacjonarnych:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek - 800-1000; 1300-1500
środa: praca własna dziekanatu (studenci nie są obsługiwani)

W dni zjazdów:
Sobota - 745-1500

UWAGA: Dziekanat nie rozpatruje podań złożonych drogą elektroniczną


Zakres działania Dziekanatu obejmuje:

 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją, planowaniem i realizacją studiów wyższych: inżynierskich, magisterskich i doktoranckich oraz innych form kształcenia ustawicznego;
 • udział w realizacji zadań z zakresu oceny jakości kształcenia; zapewnienie administracyjnej, formalno - prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności dydaktycznej i w zakresie spraw studenckich;
 • organizowanie oraz udział w opracowywaniu projektów programów nauczania, planów studiów, kart informacyjnych przedmiotów, sylabusów przedmiotów;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
 • organizacja przeprowadzania badań ankietowych wśród nauczycieli akademickich i studentów wydziału;
 • współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu dni otwartych oraz rekrutacji na studia;
 • udział w planowaniu, i realizowaniu wydziałowych przedsięwzięć promocyjno-marketingowych i informacyjnych dotyczących procesu kształcenia oraz spraw studenckich;
 • koordynowanie realizacji praktyk studentów;
 • prowadzenie analizy obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich;
 • opracowywanie informacji dla internetowej strony wydziałowej;
 • udział w opracowaniu , opiniowaniu: rozporządzeń, decyzji, regulaminów, uchwał, wzorów dokumentów dotyczących przebiegu studiów, opracowanych przez Dział Organizacji Kształcenia, Dział Spraw Studenckich i wydział.
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem prac studentów na konkurs o nagrodę rektora na najlepszą pozaprogramową pracę naukową studentów WAT oraz najlepszą pracę dyplomową;
 • wykonywanie sprawozdań, danych, analiz dotyczących działalności dydaktycznej wydziału dla potrzeb dziekana, rady wydziału, prodziekana ds. studenckich lub ds. kształcenia oraz Działu Organizacji Kształcenia i Działu Spraw Studenckich;
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji posiedzeń Rady Wydziału;
 • prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • koordynacja opracowania i przekazania do Działu Nauki i Współpracy wniosków o podjęcie prac badawczych realizowanych w wydziale;
 • udział w opracowaniu danych do oceny działalności naukowo - badawczej oraz oceny parametrycznej wydziału;
 • dokonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem kompletowaniem, przechowywaniem i przekazywaniem dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentacji przewodów doktorskich i profesorskich do archiwum;
 • organizowanie uroczystości wydziałowych związanych z inauguracją i zakończeniem roku akademickiego.