MECHATRONIKA - specjalności

 


Robotyka i automatyka przemysłowa

Specjalność przygotowuje specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, konstruowania i badań systemów sterowania, kreowania zachowań inteligentnych oraz zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z podstawami robotyki, budową układów sensorycznych i napędowych. Nauczą się programować mikrokontrolery, roboty, sterowniki PLC oraz komputery przemysłowe. Wykształcenie takich kwalifikacji będzie możliwe z jednej strony dzięki wiedzy kadry dydaktyczno-naukowej i nowoczesnym pracowniom (m.in.: robotyki z 15 robotami, inteligentnych budynków i elementów automatyki), z drugiej poprzez poznanie metod programowania układów i urządzeń mechatronicznych, modelowania i symulacji komputerowej, programowania rzeczywistych urządzeń. Studenci nauczą się wykorzystywać systemy operacyjne czasu rzeczywistego (QNX, Windows NT) oraz tworzyć systemy wizualizacji. Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, programistów robotów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki, robotyki i sterowania.


Techniki komputerowe w mechatronice

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej m.in. w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu cywilnego i obronnego na stanowiskach projektantów, technologów, specjalistów zarządzających procesem produkcji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Posiadają praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi zaawansowanych systemów wspomagających proces projektowania CAD (Solid Edge, Solid Works), wytwarzania CAM (MasterCAM, EdgeCAM) oraz obliczeń inżynierskich CAE (Ansys).


Inżynieria systemów mechatronicznych

Specjalność przygotowuje specjalistów do użytkowania, obsługiwania i projektowania w szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych. Studenci w trakcie studiów zapoznają się z konstrukcją, eksploatacją i projektowaniem, urządzeń i systemów mechatronicznych. Poznają również podstawowe zasady zarządzania. Uzyskają wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami pomiaru wielkości mechanicznych i elektrycznych, którą następnie wykorzystają do opisu działania urządzenia mechatronicznego. Opracowane metody opisu zostaną wykorzystane do symulacji działania oraz projektowania. Poznają metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich, od obrabiarek sterowanych numerycznie do symulacji układów mechanicznych, elektronicznych i wizualizacji zjawisk zachodzących w urządzeniach mechatronicznych.

Specjalność pozwala zdobyć następującą wiedza specjalistyczną:
– znajomość konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
– znajomość nowoczesnych czujników i układów pomiarowych oraz sposobów ich integracji
   z wykorzystaniem specjalizowanych komputerów i sterowników mikroprocesorowych wyposażonych
   w cyfrowe interfejsy do wymiany danych;
– znajomość komputerowych narzędzi wspomagających prace inżynierskie.

Specjalność pozwala zdobyć następujące umiejętności specjalistyczne:
– umiejętność projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
– umiejętność wykorzystania nowoczesnych czujników, przetworników i układów pomiarowych
   w urządzeniach mechatronicznych;
– umiejętność posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagającymi projektowanie,
   eksploatację i wytwarzanie urządzeń mechatronicznych.
Wykorzystując nabytą wiedzę oraz zdobyte w czasie zajęć laboratoryjnych i praktyk umiejętności, studenci są przygotowywani do samodzielnej integracji systemów zawierających komponenty mechaniczne, elektroniczne i informatyczne. Studia na tej specjalności przygotowują do zatrudnienia w firmach produkcyjno-usługowych specjalizujących się w eksploatacji, produkcji urządzeń mechatronicznych.


Konstrukcja broni i amunicji

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej m.in. w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego, ośrodkach badawczo-rozwojowych w charakterze wyższego personelu technicznego i badawczego (Ministerstwo Obrony Narodowej, Policja, Straż Graniczna itp.) oraz w firmach zajmujących się ochroną mienia i osób. Posiadają praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy m.in. z bronią, amunicją oraz materiałami wysokoenergetycznymi (materiałami wybuchowymi i pirotechnicznymi, prochami i paliwami rakietowymi) stosowanymi w przemyśle, górnictwie i technice wojskowej.


Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych sektora przemysłu obronnego i cywilnego (związanego z techniką wojskową), którzy będą przygotowani do projektowania i eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia-powietrze. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego. Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON. Zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych specjalności eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych.


Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu konstrukcji, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania zestawów rakietowych przeznaczonych do zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów. W zakresie budowy zestawów rakietowych studiowane są zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych, podstawy radiolokacji, urządzenia mikrofalowe, sieci komunikacyjne i systemy telemetryczne, wyposażenie pokładowe rakiet, systemy antenowe, systemy przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet, metody naprowadzania rakiet na cele powietrzne oraz zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Absolwenci są specjalistami z zakresu systemów radiolokacyjnych i radiosterowania przeciwlotniczej techniki rakietowej i znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.


Uzbrojenie i elektronika

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, a także organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.


Artyleria rakietowa

Absolwenci specjalności – żołnierze zawodowi – są przygotowani do realizacji procesu eksploatacji, zwłaszcza sprzętu rakietowego, będącego w gestii Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych RP. Posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu artylerii rakietowej i lufowej oraz stosowanej do niej amunicji. Mają kompetencje do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach przemysłu obronnego oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej odpowiedzialnych za zarządzanie procesem pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji techniki uzbrojenia.