Certyfikaty

Uczestnicy Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie Certyfikatu Szkoły. Jego przyznanie musi być poprzedzone zdobywaniem tzw. punktów kredytowych (PK) za nabytą, podczas trwania Szkoły, wiedzę i umiejętności praktyczne. Ubieganie się o Certyfikat nie jest obligatoryjne. Jest to dobrowolna i indywidualna decyzja uczestnika.

Zasady zdobywania PUNKTÓW KREDYTOWYCH i przyznawania CERTYFIKATÓW

Aby uczestnik mógł otrzymać Certyfikat Szkoły powinien brać udział w zajęciach programowych Szkoły zdobywając PK. W tabeli poniżej podane są kryteria jakie powinny zostać spełnione by ubiegać się o przyznanie Certyfikatu.

Podstawa przyznawania PKJednostkowa liczba PKMinimum PK do otrzymania
Certyfikatu 1° Certyfikatu 2° Certyfikatu 3°
Wykłady 2 10 30 60
Prezentacje 0,2 1 2 3
Warsztaty 1 godz. 6 18 40
Referaty 0,2 2 9 20
Wygłoszenie referatu 5 - - 5
Całkowita minimalna liczba zgromadzonych PK 20 60 130
Warunek niezbędny do przyznania Certyfikatu wyższego stopnia Certyfikat 1° Certyfikat 2°

Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów, uczestnik będzie mógł ubiegać się o przyznanie Certyfikatu odpowiedniego stopnia. Sugerowany jest wieloletni cykl aktywnego udziału w Szkole i zwracanie uwagi na problemowy, a nie obiektowy wybór tematów w poszczególnych kategoriach.
Szkoła ma być głównym, chociaż nie jedynym miejscem zdobywania PK. W cykl szkolenia ustawicznego wchodzą szkolenia i konferencje organizowane w przeciągu całego roku, zarówno branżowe, jak i firmowe. Spotkania branżowe służą wymianie doświadczeń i szkoleniu w zakresie wąskich dziedzin tematycznych np. architekturze, obliczeniom inżynierskim itp. Natomiast firmowe - organizowane przy dużym zaangażowaniu producenta lub dystrybutora poświęcone mogą być jednej rodzinie opogramowania.
Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby firmy prezentujące swoje oprogramowanie zapewniły dostęp do wyczerpujących materiałów szkoleniowych.
W przyszłości planuje się włączenie w proces szkolenia ustawicznego Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych oferujących szkolenia i kursy na odpowiednim poziomie.

O przyznaniu (lub nie) Certyfikatów uczestnikom Szkoły, za udział w poprzednich edycjach, decyduje Komitet Naukowy na posiedzeniu odbywajścym się w przeddzień otwarcia kolejnej Szkoły. Wręczenie Certyfikatów odbywa się wyłącznie w trakcie trwania Szkoły - na uroczystości jej otwarcia.