InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

 

KOMUNIKAT
Dotyczy: Ubezpieczenia NNW

Informujemy że:

W firmie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
będzie się można ubezpieczyć na bieżący semestr tylko do 30 czerwca 2021 roku.

 

„Normy i normatywy procesu dydaktycznego WML”

/wyciąg z załącznika do decyzji nr 70/WML/2020 z dnia 8.10.2020/

13. Zasady powtarzania zajęć

 1. Jeżeli student spełnił warunki rejestracji warunkowej może wystąpić o powtarzanie tych zajęć,
      które aktualnie są realizowane w semestrze, na który ubiega się o rejestrację warunkową.
 2. Dopuszcza się możliwość powtarzania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu, które nie są
      prowadzone w bieżącym semestrze, jeżeli w terminie zostały zaliczone pozostałe,
      przewidziane 
  w karcie informacyjnej przedmiotu, formy zajęć.
 3. Wniosek o powtarzanie zajęć powinien być złożony przez studenta do dziekanatu,
      w terminie 
  rejestracji na kolejny semestr.
 4. Studentowi, który powtarza zajęcia, prowadzący zajęcia uwzględnia oceny uzyskane
      poprzednio, zaliczające formy realizacji powtarzanych zajęć, o ile nie zmieniły się efekty
      uczenia się i formy realizacji zajęć opisane w karcie informacyjnej przedmiotu.
 5. Powtarzanie zajęć przez studenta powinno odbywać się poprzez dołączenie do grupy studenckiej
      realizującej zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć z uwzględnieniem liczebności grupy opisanej
      w pkt.2. W przypadku braku możliwości organizacji zajęć według ww. zasad, na wniosek
      Dyrektora Instytutu za zgodą Dziekana Wydziału dopuszcza się możliwość utworzenia
      dodatkowej grupy studenckiej, dla której zajęcia zostaną uwzględnione w planach zajęć.
 6. W celu zapewnienia optymalnych warunków prowadzenia zajęć dodatkowej grupy studenckiej
      ustala się następujące zasady ich organizacji:
      a) zajęcia w formie wykładów powinny być organizowane z innymi grupami w potoku,
          jednocześnie zaleca się aby potok obejmował wszystkie formy studiów
          (stacjonarną i niestacjonarną, I. stopnia, II. stopnia, jednolite studia magisterskie);

 

Zasady rejestrowania na kolejny semestr

1. Zasady rejestrowania na kolejny semestr, w tym dopuszczalny deficyt punktów ECTS

Student może uzyskać na kolejny semestr rejestrację bezwarunkową lub warunkową zgodnie z Regulaminem studiów WAT.
Dla potrzeb rejestracji warunkowej dla wszystkich prowadzonych na Wydziale kierunków studiów, ustala się dopuszczalny deficyt punktów ds po semestrze o numerze s.
Przy rejestracji warunkowej na semestr studiów o numerze s+1 (s≥1) obowiązują następujące zasady:

 1. dla studiów pierwszego stopnia warunkiem uzyskania rejestracji jest uzyskanie:
  SEMESTR Nominalna
  liczba punktów
  (30s)
  Deficyt
  semestralny
  (ds)
  Wymagana
  liczba punktów
  (30s-ds)
  s=1 30 11 19
  s=2 60 15 45
  s=3 90 24 66
  s=4 120 17 103
  s=5 150 15 135
  s=6 180 13 167
  s=7 210 0 210
   
 2. dla studiów drugiego stopnia warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie:
  SEMESTR Nominalna
  liczba punktów
  (30s)
  Deficyt
  semestralny
  (ds)
  Wymagana
  liczba punktów
  (30s-ds)
  s=1 30 12 18
  s=2 60 12 48
  s=3 90 0 90
   
 3. dla jednolitych studiów magisterskich warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie:
  SEMESTR Nominalna
  liczba punktów
  (30s)
  Deficyt
  semestralny
  (ds)
  Wymagana
  liczba punktów
  (30s-ds)
  s=1 30 11 19
  s=2 60 15 45
  s=3 90 24 66
  s=4 120 17 103
  s=5 150 15 135
  s=6 180 13 167
  s=7 210 12 198
  s=8 240 12 228
  s=9 270 12 258
  s=10 300 0 300

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską - Politechnika Śląska

plakat Konkursu Politechniki Śląskiej

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych. Konkurs organizowany jest przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej pod auspicjami Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmami Hitachi-Powergrids ABB, SymKom, MESco i SBB Energy.


NAGRODY Łączna pula nagród wynosi ok. 10 000 zł
Prace w formacie PDF można przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 28 lutego 2021.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KONKURSU:
www.itc.polsl.pl/konkurs

Stypendia socjalne i zapomogi

Szanowni Państwo,

Informuję, że studenci i doktoranci nadal mogą ubiegać się o stypendia socjale, jak również o zapomogi.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju procedura ubiegania się i przyznawania zapomóg jest uproszczona i nie wymaga stosowania k.p.a. W związku z tym ukazały się Wytyczne RKR nr 2 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyznawania studentom zapomóg z funduszu stypendialnego w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni.