Kierownik administracyjny

mgr inż. Jarosław KORPIKIEWICZ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 261 839 567, kom. 0 601-201-486

 

Dział Administracyjno - Techniczny:

Struktura organizacyjna:

►   mgr Marcin SIDOR - starszy specjalista ds. administracyjnych
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel. +48 261 837 349
      Praca własna w godzinach: 09:30-10:30, 12:00-13:30

►   Dariusz WÓJCIK - specjalista ds. administracyjnych
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
tel. +48 261 837 101
      Praca własna w godzinach: 08:30-09:30, 12:00-13:30

►   Beata BANGIS - samodzielny referent administracyjny
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel. +48 261 837 349
      Praca własna w godzinach: 09:30-10:30, 12:00-13:30

►   Waldemar BZIKOT - samodzielny referent gospodarczy
      e-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
tel. +48 261 837 743
      Praca własna w godzinach: 10:00-12:00

►   mgr Emilia DOLATOWSKA - starszy referent ds. finansowych
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
tel. +48 261 837 743
      Praca własna w godzinach: 10:00-12:00

►   Dariusz JASIŃSKI - starszy technik-informatyk
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
tel. +48 261 839 272
      Praca własna w godzinach: 10:00-12:00


Dział Administracyjno-Techniczny (DAL) jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej – bezpośrednio podległą kierownikowi administracyjnemu –  właściwą w zakresie organizowania oraz realizowania zadań ekonomiczno-fi­nansowych, technicznych, organizacyjnych i ochrony zasobów materialnych Wydziału.


Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy między innymi:

  1. koordynowanie działań w zakresie gospodarki finansowej Wydziału;
  2. koordynowanie obiegu dokumentów otrzymywanych, wydawanych, wysyłanych
        oraz wytworzonych na potrzeby wewnętrzne Wydziału;
  3. współorganizowanie i udział w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych
        bazy dydaktycznej i naukowo – badawczej;
  4. koordynowanie prowadzenia gospodarki składnikami majątkowymi Wydziału;
  5. analizowanie potrzeb, planowanie i udział w przygotowaniu prac remontowych
        oraz konserwacji obiektów budowlanych i technicznych Wydziału, a także uczestniczenie
        w odbiorze technicznym prac z tego zakresu;
  6. koordynowanie ochrony obiektów oraz pomieszczeń Wydziału
        (we współdziałaniu z użytkownikami);
  7. nadzorowanie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień
        prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej właściwej
        organizacji pracy.

W ramach realizowanych zadań pracownicy DAL współpracują z pracownikami jednostek organizacyjnych Wydziału i pracownikami jednostek administracji centralnej WAT.