Komunikat Dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

DOTYCZY: form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym r.a. 2020/2021

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, a także prognozy co do jej rozwoju w kolejnych miesiącach oraz obowiązujące rekomendacje wydane przez MNiSW i kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej, informujemy pracowników i studentów Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym.

Organizacja dydaktyki w systemie mieszanym polega na umożliwieniu realizacji możliwie największej części zaplanowanych zajęć: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, projektów i seminariów a także wybranych ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Zajęcia dydaktyczne, które nie mogą być realizowane zdalnie, a w szczególności niektóre laboratoryjne i ćwiczeniowe, odbywać się będą w formie stacjonarnej w salach wykładowych i laboratoryjnych wydziału.

W nadchodzącym semestrze studia na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa rozpoczyna 1221 studentów, w tym na I-szym roku studiów: 412 (148 pchor., 192 studentów cywilnych - stacjonarnych, 72 niestacjonarnych).

Wychodząc naprzeciw potrzebie praktycznego zapoznania się studentów I roku studiów z kampusem uczelni i najważniejszymi obiektami wspomagającymi kształcenie (np. biblioteka, obiekty sportowe), zasobami wydziału (dziekanat, pracownie, laboratoria, sale wykładowe) w dniu 30.09 odbędą się spotkania adaptacyjne dla poszczególnych kierunków studiów w formie stacjonarnej.

Ze względu na specyfikę studiów na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa ustala się następujące formy kształcenia w miesiącach październik i listopad:

  1. studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizować będą zajęcia w formie zdalnej;
  2. studenci cywilni II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizować będą zajęcia w formie zdalnej natomiast podchorążowie - kandydaci na żołnierzy zawodowych zasadniczo w formie stacjonarnej (z możliwością prowadzenia wybranych przedmiotów w formie zdalnej);
  3. zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (cywilnych i wojskowych) będą realizowane w formie stacjonarnej, tak aby umożliwić studentom bezpośredni kontakt z promotorami (wykładowcami) oraz dostęp do laboratoriów/pracowni przy realizacji prac dyplomowych;
  4. studenci cywilni i wojskowi II semestru studiów magisterskich realizować będą zajęcia w formie stacjonarnej.

Wszystkie zajęcia realizowane w formie stacjonarnej będą prowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MON, MNiSW oraz GIS, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w Akademii.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa nauczycieli, pracowników i studentów Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz zminimalizowanie ryzyka zarażenia się SARS-CoV-2 wdrożone zostaną specjalne rozwiązania organizacyjne dotyczące realizacji zajęć w formie stacjonarnej m.in. maksymalna liczebność potoku, odkażanie sal i sprzętu, zachowanie odległości pomiędzy studentami podczas zajęć, maseczki ochronne, wietrzenie sal, bloki kilkugodzinne zajęć bez zmiany sali.

Zasady i formy kształcenia w kolejnych miesiącach semestru mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i będą publikowane w kolejnych komunikatach na stronach internetowych uczelni i wydziału.