Zalecenia Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa

dotyczące organizacji zajęć ze studentami w formie zajęć zdalnych, dokumentowania przeprowadzenia tych zajęć oraz rozliczania studentów w okresie stanu zagrożenia epidemią lub stanu epidemii

1. Do kontaktów i przeprowadzenia zajęć zdalnych rekomenduje się wykorzystać następujące narzędzia
     zdalnego nauczania:

2. Zajęcia zdalne przeprowadzać w terminie zajęć zaplanowanych. Odstępstwa od tej reguły powinny
     stanowić wyjątek.

3. Zajęcia zdalne planować z wykorzystaniem elektronicznego Kalendarza dostępnego w Microsoft Teams
     lub w Outlooku.

4. O planowanych zajęciach zdalnych powiadamiać pocztą elektroniczną grupy studenckie bezpośrednio
     z narzędzia zdalnego nauczania (np. z Kalendarza Microsoft Teams) lub poprzez wysłanie zaproszeń
     na adresy poczty elektronicznej studentów lub starostów grup. Uwaga! W USOS są aktualne adresy
     poczty elektronicznej studentów WML. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne posiada dostęp
     do listy swoich studentów i ich adresów poczty elektronicznej.

5. Sposoby przeprowadzania zajęć zdalnych:

 1. wykłady i seminaria:
      - wykorzystanie rekomendowanych narzędzi zdalnego nauczania, aby prezentować i omawiać
        materiał z wykładu i seminarium (wykorzystanie mikrofonu, kamery) — dotyczy wykładowców
        i studentów;
      - udostępnienie materiałów w postaci elektronicznej oraz ich omówienie (patrz punkt 4.a.i);
        uwaga! nie wystarczy samo udostępnienie materiałów w postaci elektronicznej — w terminie zajęć
        nauczyciel musi być dostępny on- line dla studentów;
 2. ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, projekty:
      - wykorzystanie rekomendowanych narzędzi zdalnego nauczania, aby prezentować i omawiać
        zadania rachunkowe, laboratoryjne (wykorzystanie mikrofonu, kamery);
      - przygotowanie zadań do samodzielnego wykonania a następnie ich zdalna ocena i interakcja
        ze studentem; uwaga! nie wystarczy samo wydanie zadań w postaci elektronicznej i ich odbiór
        oraz ocena — w terminie zajęć nauczyciel musi być dostępny online dla studentów. Nauczyciel
        może zdecydować, że zajęcia zdalne nie mogą być przeprowadzone (np. ze względu na
        konieczność wykorzystania sali laboratoryjnej ze specjalizowanym wyposażeniem - sprzętem lub
        oprogramowaniem). Wówczas zajęcia będą przeplanowane na termin późniejszy, zależnie od
        ogłaszanych przez Rząd stanów epidemii lub wyjątkowych oraz rozporządzeń regulujących tryb
        pracy uczelni (bardzo prawdopodobne, że na lipiec, sierpień lub wrzesień, włączając w to soboty
        i niedziele).

6. Bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć zdalnych zaleca się:

 1. poprosić studentów, aby zgłosili swoją obecność na zajęciach poprzez wpisanie swojego imienia
       i nazwiska na czacie/konwersacji w narzędziu zdalnego nauczania, które jest wykorzystywane
       na tych zajęciach (dotyczy form zajęć obowiązkowych);
 2. zalecić, aby studenci mieli wyłączone kamery i mikrofony; mikrofony włączają jedynie w razie
       potrzeby kontaktu głosowego z nauczycielem (chodzi o maksymalne odciążenie sieci internetowej
       i uzyskanie płynnego przekazu audio/wideo);
 3. poinformować studentów:
       - jeśli zajdzie taka potrzeba, że zajęcia będą nagrywane przez nauczyciela;
       - czy nauczyciel wyraża bądź nie wyraża zgody, aby zajęcia były nagrywane przez studentów;
       - czy nauczyciel wyraża bądź nie wyraża zgody na udostępnianie, przetwarzanie, powielanie
         nagranych zajęć komukolwiek.

7. Dokumentowanie przeprowadzenia zajęć zdalnych:

 1. jeżeli nauczyciel odbył zajęcia zdalnie w jednym z rekomendowanych w pkt.l narzędzi zdalnego
       nauczania, to głównym dokumentem przeprowadzenia zajęć jest zapis z odbytej sesji
       elektronicznej (do wglądu przez Kierownika Zakładu), przy czym nie oznacza to wymogu
       nagrywania zajęć;
 2. jeżeli nauczyciel nie nagrywa zajęć, to zaleca się, żeby co najmniej na początku i na końcu zajęć
       opublikował informacje na czacie (konwersacji) narzędzia zdalnego nauczania o rozpoczęciu
       i zakończeniu zajęć — wówczas na pewno pozostaje „ślad" przeprowadzonych zajęć w zapisie
       sesji elektronicznej;
 3. przeprowadzając ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne, projekty, seminaria: nauczyciel w czasie
       zajęć jest zalogowany w Teams i jest w gotowości komunikacji ze studentem
       (czat/konwersacja, audio, wideo);
 4. w celu ewidencji zajęć, po przeprowadzeniu zajęć zdalnych w danym miesiącu nauczyciele
       sporządzają raport z przeprowadzonych zajęć w wersji elektronicznej, np. w postaci dokumentu
       Word wraz z kopią (.pdf lub .jpg) "zrzutu ekranowego" zawartości swojego Kalendarza za miniony
       okres i przesyłają go do Kierownika Zakładu; uwaga! Zajęcia przeprowadzone w marcu należy
       wykazać w raporcie opracowanym po zakończeniu zajęć w kwietniu;
 5. dla zajęć zaplanowanych w terminie od 12 marca do 06 kwietnia:
       - jeżeli nauczyciel nagrał zajęcia i udostępnił je studentom lub przekazał studentom dodatkowe
         materiały wraz ze szczegółowymi wskazówkami do studiowania oraz przekazał i odebrał drogą
         mailową zadania do zrealizowania w ramach ćwiczeń i seminariów, to uznaje się te zajęcia za
         przeprowadzone;
       - jeżeli nauczyciel przeprowadził zajęcia w trybie zdalnym i udokumentował w sposób opisany
         w pkt. 7a i 7d, to zajęcia uznaje się za przeprowadzone;
       - jeżeli zajęcia nie odbyły się, wówczas: nauczyciel może zaplanować i przeprowadzić te zajęcia
         zdalne w innym terminie, po uzgodnieniu ze studentami i udokumentowaniu ich jak w pkt. 7a
         i 7d; jeżeli nauczyciel nie może przeprowadzić tych zajęć zdalnie (bo np. uważa, że zajęcia te
         można przeprowadzić wyłącznie w sali laboratoryjnej), to zajęcia będą przeplanowane na termin
         późniejszy, zależny od ogłaszanych przez Rząd stanów epidemii lub wyjątkowych oraz
         rozporządzeń regulujących tryb pracy uczelni;

8. Zajęcia od dnia 26 marca bieżącego roku aż do odwołania odbywają się w trybie zdalnym.
     Dokumentowanie tych zajęć — jak w pkt. 7. Nauczyciele, którzy nie mogą przeprowadzić zajęć
     w trybie zdalnym, będą mieli zajęcia przeplanowane na termin późniejszy, zależny od ogłaszanych
     przez Rząd stanów epidemii lub wyjątkowych oraz rozporządzeń regulujących tryb pracy uczelni;

9. Dopuszcza się wcześniejsze niż zaplanowane w rozkładzie zajęć przeprowadzenie zajęć
     dydaktycznych w trybie zdalnym. Wcześniejszy termin zajęć musi zostać uzgodniony z grupą
     studencką i przez nią zaakceptowany. Dokumentowanie wcześniej przeprowadzonych zajęć
     odbywa się w sposób opisany w pkt. 7 z zastrzeżeniem, że w raporcie z przeprowadzonych
     zajęć należy podać także pierwotnie planowany termin zajęć.

10. Konsultacje winny być przeprowadzone zdalnie w terminach zaplanowanych konsultacji.
     Zainteresowani studenci za pomocą poczty elektronicznej zgłaszają chęć uczestnictwa
     w konsultacjach i w czasie konsultacji inicjują połączenie z nauczycielem a nauczyciel
     w czasie konsultacji jest zalogowany w Teams i jest w gotowości komunikacji ze studentem
     (czat/konwersacja, audio, wideo).

11. Na koniec każdego miesiąca:

 1. kierownicy zakładów przygotowują notatkę o stanie realizacji zaplanowanych zajęć zdalnych
       (na podstawie raportów z przeprowadzonych zajęć za dany miesiąc przesłanych przez nauczycieli);
       w przypadku nieprzeprowadzenia zaplanowanych zajęć należy podać powód;
 2. dyrektorzy instytutów przygotują zestawienie przedmiotów/zajęć realizowanych zdalnie oraz wykaz
       zajęć, które się nie odbyły w trybie zdalnym.

12. Dla studentów, którzy nie są w stanie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach zdalnych będzie
     zorganizowana grupa stacjonarna i zajęcia zostaną zaplanowane w terminie przyszłym w sali
     wykładowej lub laboratoryjnej (bardzo prawdopodobne, że w lipcu, sierpniu lub wrześniu,
     włączając w to soboty i niedziele).

13. Dla studentów ostatniego semestru studiów wojskowych wszystkie zaplanowane zajęcia
     przeprowadzić z wykorzystaniem narzędzi zdalnego nauczania do 18.06.2020.

14. Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, w porozumieniu z dziekanami innych wydziałów WAT,
     zaproponuje, aby zajęcia w trybie zdalnym prowadzone przez nauczycieli Wydziału Mechatroniki
     i Lotnictwa na innych wydziałach WAT odbywały się i były dokumentowane według niniejszych zaleceń.

15. Zostanie zorganizowane wsparcie techniczne dla nauczycieli dotyczące wyłącznie korzystania
     z narzędzi zdalnego nauczania (a nie organizacji tych zajęć z wykorzystaniem tych narzędzi).
     Pomocne dokumenty znajdują się na stronie internetowej wydziału w zakładce Kształcenie\Dokumenty:

 1. Instrukcje dla narzędzi zdalnego nauczania;
      - Cisco Webex
      - Microsoft Teams
 2. Instrukcja uzyskania dostępu do adresów e-mail studentów WML poprzez USOS;
 3. Instrukcja uzyskania wersji elektronicznej w formacie .pdf zawartości Kalendarza z programu Outlook;
 4. Wzór raportu z przeprowadzonych zajęć w wersji elektronicznej;
 5. Wzór notatki o stanie realizacji zaplanowanych zajęć;
 6. Wzór zestawienia przedmiotów i zajęć realizowanych zdalnie.