ERASMUS + rekrutacja na r.a. 2020-2021

erasmus140 140

REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
OD 3 LUTEGO DO 13 MARCA 2020r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
BIURO PROGRAMU ERASMUS+ (BUDYNEK 100, POKÓJ 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2020/2021 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów
      (I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów
      (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 4. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 5. Dokumenty potwierdzające:
      • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
      • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
      • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

UWAGA

Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych
w celu poświadczenia znajomości j. obcego.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+
https://wat.edu.pl/ksztalcenie/wymiana-pracownikow-i-studentow