Studia Doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne)

Informacje podstawowe

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

ogłasza przyjęcia na czteroletnie stacjonarne oraz niestacjonarne ogólnodostępne

STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie MECHANIKA
STUDIA DOKTORANCKIE w dyscyplinie BUDOWA i EKSPLOATACJA MASZYN (nowość)

Na studia doktoranckie ogólnodostępne może być przyjęta osoba, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z dn. 16 kwietnia 2003 r.)
 • ukończyła studia magisterskie z zakresu mechanika, budowa i eksploatacja maszyn lub dziedzin technicznych pokrewnych.

pdf icon64Decyzja
Decyzja Dziekana WML nr 60/WML/2017 z dnia 07 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu przebiegu postępowania konkursowego
podczas rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich
na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML) w roku akademickim 2017/2018

pdf icon64Plan stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich
obowiązujących od roku naboru 2016/2017
- Dyscyplina naukowa: MECHANIKA

pdf icon64Plan stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich
obowiązujących od roku naboru 2016/2017
- Dyscyplina naukowa: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

pdf icon64Uchwała nr 30/WAT/2015 - regulamin
Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”


Liczba miejsc:

 • studia doktoranckie stacjonarne: MECHANIKA - 4, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - 4
 • studia doktoranckie niestacjonarne: MECHANIKA - 1, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - 1

Terminy:

 • składanie dokumentów do 31.08.2017 r. w pok. 13 budynek 63,
  tel. +48 261 839 888 (Pani Dagmara FLIS)
 • rozmowa kwalifikacyjjna w dniu 14 września 2017 r, (czwartek), godzina 09:00 (bud. 63)
 • decyzja o zakwalifikowaniu na I-rok studiów doktoranckich  21 września 2017 r.
 • początek zajęć wg rozkładów i harmonogramu zjazdów

Opłaty:

W roku akademickim 2017/2018 uczestników studiów obowiązują następujące opłaty:

 • opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych za semestr - 3 000 PLN.
 • opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej - 17 PLN (wręczenie legitymacji po imatrykulacji)

pdf icon64Wykaz tematów projektów badawczych dla doktorantów WML WAT
nabór r. a. 2017/2018
- Dyscyplina naukowa: MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN


Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (załączony formularz)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych II-go stopnia (magisterskich) – oryginał lub odpis wydany przez uczelnię
 • suplement do dyplomu albo indeks lub jego odpis
 • dwie aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
 • życiorys (CV)
 • wskazana opinia opiekuna naukowego
Bliższe informacje można uzyskać

Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
budynek 63, pokój 13
tel. +48 261 839 555
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Kierownik studiów doktoranckich WML
dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK, prof. WAT
budynek 72, pok. 2
tel. +48 261 837 530
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN