Kierownik administracyjny WML

mgr inż. Jarosław KORPIKIEWICZ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 261 839 567, kom. 0 601-201-486

 

Dział administracyjno - techniczny:

Struktura organizacyjna:

►   mgr Marcin SIDOR - starszy specjalista ds. administracyjnych
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel. +48 261 837 349

►   lic. Marika MILCZANOWSKA - specjalista ds. administracyjnych
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      t
el. +48 261 837 161

►   Dariusz WÓJCIK - specjalista ds. administracyjnych
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
tel. +48 261 837 101

►   Beata BANGIS - samodzielny referent administracyjny
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      tel. +48 261 837 349

►   Waldemar BZIKOT - samodzielny referent gospodarczy
      e-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
tel. +48 261 837 743

►   Dariusz JASIŃSKI - starszy technik-informatyk
      e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      
tel. +48 261 839 272

dzialadministracyjny

Od lewej stoją: Marcin Sidor, Dariusz Wójcik,Beata Bangis,Jarosław Korpikiewicz,
Marika Milczanowska, Waldemar Bzikot,


Dział Administracyjno-Techniczny (DAL) jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej – bezpośrednio podległą kierownikowi administracyjnemu –  właściwą w zakresie organizowania oraz realizowania zadań ekonomiczno-fi­nansowych, technicznych, organizacyjnych i ochrony zasobów materialnych Wydziału.


Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy między innymi:

 1. koordynowanie działań w zakresie gospodarki finansowej Wydziału;
 2. koordynowanie obiegu dokumentów otrzymywanych, wydawanych, wysyłanych
      oraz wytworzonych na potrzeby wewnętrzne Wydziału;
 3. współorganizowanie i udział w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych
      bazy dydaktycznej i naukowo – badawczej;
 4. koordynowanie prowadzenia gospodarki składnikami majątkowymi Wydziału;
 5. analizowanie potrzeb, planowanie i udział w przygotowaniu prac remontowych
      oraz konserwacji obiektów budowlanych i technicznych Wydziału, a także uczestniczenie
      w odbiorze technicznym prac z tego zakresu;
 6. koordynowanie ochrony obiektów oraz pomieszczeń Wydziału
      (we współdziałaniu z użytkownikami);
 7. nadzorowanie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zagadnień
      prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej właściwej
      organizacji pracy.

W ramach realizowanych zadań pracownicy DAL współpracują z pracownikami jednostek organizacyjnych Wydziału i pracownikami jednostek administracji centralnej WAT.

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek-piątek w godzinach: 8:00 - 10:00 i 13:00 - 15:00

Praca własna:
poniedziałek-piątek w godzinach: 7:30 - 8:00, 10:00 - 13:00 i 15:00 - 15:30