STYPENDIUM SOCJALNE - sem. zimowy 2018/2019


PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA PRZEZ STUDENTA STYPENDIUM SOCJALNEGO, U KTÓREGO DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA NETTO 1000 ZŁ

UWAGA!!!
Przed wypełnianiem wniosku proszę o wpisanie do USOS konta bankowego, na które będzie przelane stypendium.
Brak podania konta skutkuje odbieraniem stypendium socjalnego w kasie WAT. Numer konta będzie można uzupełnić dopiero przy ubieganiu się o stypendium w następnym semestrze.
Rodzeństwo nie uczące się nie jest wliczane do gospodarstwa domowego.
Przed wypełnieniem wniosku i zgromadzeniem dokumentów proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium socjalnego na stronie WAT.

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS dotyczą roku 2017. Wszystkie inne dokumenty dotyczą roku 2018.

 1. Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy 2018/2019
       – wydruk z USOS
 2. Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2018/2019
       – wydruk z USOS
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2017 rok
       – dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. (W US prosić
      o zaświadczenie do spraw socjalnych a nie do stypendium socjalnego)
      ORYGINAŁ. Rodzice, którzy rozliczają się wspólnie mogą być
      uwzględnieni na jednym druku ale z podziałem na dochody,
      nawet jeśli dochody jednego z rodziców wynoszą 0 zł.
 4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017
      - dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny ORYGINAŁ.
 5. Zaświadczenie z gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym i hektarach przeliczeniowych
      w roku 2017 - dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny ORYGINAŁ (jeśli dotyczy).
 6. Zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa – ORYGINAŁ (do lat 16 może być ksero aktu urodzenia).
 7. W przypadku śmierci rodziców dostarczamy ksero aktu zgonu.
 8. W przypadku rozwodu rodziców dostarczamy ksero wyroku sądu o rozwodzie i ksero wyroku sądu
      o przyznanych alimentach.
 9. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wypełniamy
      załącznik nr 3. (Zakładka – Sprawy studenckie – stypendia i kredyty – Regulamin
      przyznawania stypendium).

Wszystkie prawidłowo wypełnione dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu
pok. nr 3/63 do dnia 15.10.2018 r.

UWAGA !!!
Przekroczenie ww. terminu skutkuje otrzymaniem stypendium socjalnego
dopiero od miesiąca, w którym został złożony kompletny wniosek.